Перейти до вмісту

Китайська мова/Біблія/Буття/Глава 2

Матеріал з Вікіпідручника
Китайська мова Піньїнь Переклад
2:1 天地萬物都造齊了。 Tiāndì wànwù dōu zào qíle. І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє.
2:2 到第七日、 神造物的工已經完畢、就在第七日歇了他一切的工、安息了。 Dào dì qī rì, shén zàowù de gōng yǐjīng wánbì, jiù zài dì qī rì xiēle tā yīqiè de gōng, ānxíle. І скінчив Бог дня сьомого працю Свою, яку Він чинив. І Він відпочив у дні сьомім від усієї праці Своєї, яку був чинив.
2:3 神賜福給第七日、定為聖日、因為在這日 神歇了他一切創造的工、就安息了。 Shén cì fú gěi dì qī rì, dìng wèi shèng rì, yīnwèi zài zhè rì shén xiēle tā yīqiè chuàngzào de gōng, jiù ānxíle. І поблагословив Бог день сьомий, і його освятив, бо в нім відпочив Він від усієї праці Своєї, яку, чинячи, Бог був створив.
2:4 創造天地的來歷、在耶和華 神造天地的日子、乃是這樣. Chuàngzào tiāndì de láilì, zài yēhéhuá shén zào tiāndì de rìzi, nǎi shì zhèyàng. Це ось походження неба й землі, коли створено їх, у дні, як Господь Бог создав небо та землю.
2:5 野地還沒有草木、田間的菜蔬還沒有長起來、因為耶和華 神還沒有降雨在地上、也沒有人耕地。 Yědì hái méiyǒu cǎomù, tiánjiān de càishū hái méiyǒu zhǎng qǐlái, yīnwèi yēhéhuá shén hái méiyǒu jiàngyǔ zài dìshàng, yě méiyǒu rén gēngdì. І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю.
2:6 但有霧氣從地上騰、滋潤遍地。 Dàn yǒu wùqì cóng dìshàng téng, zīrùn biàndì. І пара з землі підіймалась, і напувала всю землю.
2:7 耶和華 神用地上的塵土造人、將生氣吹在他鼻孔裏、他就成了有靈的活人、名叫亞當。 Yēhéhuá shén yòng dìshàng de chéntǔ zào rén, jiāng shēngqì chuī zài tā bíkǒng lǐ, tā jiù chéngle yǒu líng de huó rén, míng jiào yàdāng. І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею.
2:8 耶和華 神在東方的伊甸立了一個園子、把所造的人安置在那裏。 Yēhéhuá shén zài dōngfāng de yī diàn lìle yīgè yuánzi, bǎ suǒ zào de rén ānzhì zài nàlǐ. І насадив Господь Бог рай ув Едені на сході, і там осадив людину, що її Він створив.
2:9 耶和華 神使各樣的樹從地裏長出來、可以悅人的眼目、其上的果子好作食物.園子當中又有生命樹、和分別善惡的樹。 Yēhéhuá shén shǐ gè yàng de shù cóng de lǐ zhǎng chūlái, kěyǐ yuè rén de yǎnmù, qí shàng de guǒzi hǎo zuò shíwù. Yuánzi dāngzhōng yòu yǒu shēngmìng shù, hé fēnbié shàn è de shù. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево Пізнання добра і зла.
2:10 有河從伊甸流出來滋潤那園子、從那裏分為四道。 Yǒu hé cóng yī diàn liúchū lái zīrùn nà yuánzi, cóng nàlǐ fēn wéi sì dào. І річка з Едену виходить, щоб поїти рай. І звідти розділюється і стає чотирма початками.
2:11 第一道名叫比遜、就是環繞哈腓拉全地的.在那裏有金子、 Dì yī dào míng jiào bǐ xùn, jiùshì huánrào hā féi lā quán dì de. Zài nàlǐ yǒu jīnzi, Імення одному Пішон, оточує він усю землю Хавіла, де є золото.
2:12 並且那地的金子是好的.在那裏又有珍珠和紅瑪瑙。 Bìngqiě nà dì de jīnzi shì hǎo de. Zài nàlǐ yòu yǒu zhēnzhū hé hóng mǎnǎo. А золото тієї землі добре; там бделій і камінь онікс.
2:13 第二道河名叫基訓、就是環繞古實全地的。 Dì èr dào hé míng jiào jīxun, jiùshì huánrào gǔ shí quán dì de. Ім'я ж другої річки ?іхон, вона оточує ввесь край Етіопії.
2:14 第三道河名叫希底結、流在亞述的東邊。第四道河就是伯拉河。 Dì sān dào hé míng jiào xī dǐ jié, liú zài yà shù de dōngbian. Dì sì dào hé jiùshì bó lā hé. А ім'я річки третьої Тигр, вона протікає на сході Ашшуру. А річка четверта вона Ефрат.
2:15 耶和華 神將那人安置在伊甸園、使他修理看守。 Yēhéhuá shén jiāng nà rén ānzhì zài yīdiànyuán, shǐ tā xiūlǐ kānshǒu. І взяв Господь Бог людину, і в еденському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала.
2:16 耶和華 神吩咐他說、園中各樣樹上的果子、你可以隨意吃. Yēhéhuá shén fēnfu tā shuō, yuán zhōng gè yàng shù shàng de guǒzi, nǐ kěyǐ suíyì chī. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: Із кожного дерева в Раю ти можеш їсти.
2:17 只是分別善惡樹上的果子、你不可吃、因為你吃的日子必定死。 Zhǐshì fēnbié shàn è shù shàng de guǒzi, nǐ bùkě chī, yīnwèi nǐ chī de rìzi bìdìng sǐ. Але з дерева знання добра й зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш!
2:18 耶和華 神說、那人獨居不好、我要為他造一個配偶幫助他。 Yēhéhuá shén shuō, nà rén dú jū bù hǎo, wǒ yào wèi tā zào yīgè pèi'ǒu bāngzhù tā. І сказав Господь Бог: Не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього.
2:19 耶和華 神用土所造成的野地各樣走獸、和空中各樣飛鳥、都帶到那人面前看他叫甚麼.那人怎樣叫各樣的活物、那就是他的名字。 Yēhéhuá shén yòngtǔ suǒ zàochéng de yědì gè yàng zǒushòu, hé kōngzhōng gè yàng fēiniǎo, dōu dài dào nà rén miànqián kàn tā jiào shénme. Nà rén zěnyàng jiào gè yàng de huó wù, nà jiùshì tā de míngzì. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі воно ймення йому.
2:20 那人便給一切牲畜、和空中飛鳥、野地走獸都起了名.只是那人沒有遇見配偶幫助他。 Nà rén biàn gěi yīqiè shēngchù, hé kōngzhōng fēiniǎo, yědì zǒushòu dōu qǐle míng. Zhǐshì nà rén méiyǒu yùjiàn pèi'ǒu bāngzhù tā. І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі Він не знайшов, щоб подібна до нього була.
2:21 耶和華 神使他沉睡、他就睡了.於是取下他的一條肋骨、又把肉合起來。 Yēhéhuá shén shǐ tā chénshuì, tā jiù shuìle. Yúshì qǔ xià tā de yītiáo lèigǔ, yòu bǎ ròu hé qǐlái. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І Він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце.
2:22 耶和華 神就用那人身上所取的肋骨、造成一個女人、領他到那人跟前。 Yēhéhuá shén jiù yòng nà rén shēnshang suǒ qǔ de lèigǔ, zàochéng yīgè nǚrén, lǐng tā dào nà rén gēnqián. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її до Адама.
2:23 那人說、這是我骨中的骨、肉中的肉、可以稱他為女人、因為他是從男人身上取出來的。 Nà rén shuō, zhè shì wǒ gǔ zhōng de gǔ, ròu zhōng de ròu, kěyǐ chēng tā wèi nǚrén, yīnwèi tā shì cóng nánrén shēnshang qǔ chūlái de. І промовив Адам: Оце тепер вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка.
2:24 因此、人要離開父母、與妻子連合、二人成為一體。 Yīncǐ, rén yào líkāi fùmǔ, yǔ qīzi liánhé, èr rén chéngwéi yītǐ. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом.
2:25 當時夫妻二人、赤身露體、並不羞恥。 Dāngshí fūqī èr rén, chìshēn lù tǐ, bìng bù xiūchǐ. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились.