Китайська мова/Біблія/Буття/Глава 1

Матеріал з Вікіпідручника
Китайська мова Піньїнь Переклад
1:1 起初,神創造天地 Qǐchū, shén chuàngzào tiāndì На початку Бог створив Небо та землю.
1:2 地是空虛混沌.淵面黑暗.神的靈運行在水面上. De shì kōngxū hùndùn. Yuān miàn hēi'àn. Shén de líng yùnxíng zài shuǐmiàn shàng. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води.
1:3 神說,要有光,就有了光. Shén shuō, yào yǒu guāng, jiù yǒule guāng. І сказав Бог: Хай станеться світло! І сталося світло.
1:4 神看光是好的,就把光暗分開了. Shén kàn guāng shì hǎo de, jiù bǎ guāng àn fēnkāile. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви.
1:5 神稱光為晝,稱暗為夜.有晚上,有早晨,這是頭一日. Shén chēng guāng wèi zhòu, chēng àn wèi yè. Yǒu wǎnshàng, yǒu zǎochen, zhè shì tóu yī rì. І Бог назвав світло: День, а темряву назвав: Ніч. І був вечір, і був ранок, день перший.
1:6 神說、諸水之間要有空氣、將水分為上下。 Shén shuō, zhū shuǐ zhī jiān yào yǒu kòng qì, jiāng shuǐfèn wéi shàngxià. І сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою.
1:7 神就造出空氣、將空氣以下的水、空氣以上的水分開了.事就這樣成了。 Shén jiù zào chū kōngqì, jiāng kōngqì yǐxià de shuǐ, kōngqì yǐshàng de shuǐ fèn kāi le. Shì jiù zhèyàng chéngle. І Бог твердь учинив, і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона. І сталося так.
1:8 神稱空氣為天.有晚上、有早晨、是第二日。 Shén chēng kōngqì wéi tiān. Yǒu wǎnshàng, yǒu zǎochen, shì dì èr rì. І назвав Бог твердь Небо. І був вечір, і був ранок день другий.
1:9 神說、天下的水要聚在一處、使旱地露出來.事就這樣成了。 Shén shuō, tiānxià de shuǐ yào jù zài yī chù, shǐ hàndì lùchū lái. Shì jiù zhèyàng chéngle. І сказав Бог: Нехай збереться вода з-попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний. І сталося так.
1:10 神稱旱地為地、稱水的聚處為海. 神看著是好的。 Shén chēng hàndì wèi de, chēng shuǐ de jù chù wèi hǎi. Shén kànzhe shì hǎo de. І назвав Бог суходіл: Земля, а місце зібрання води назвав: Море. І Бог побачив, що добре воно.
1:11 神說、地要發生青草、和結種子的菜蔬、並結果子的樹木、各從其類、果子都包著核.事就這樣成了。 Shén shuō, de yào fāshēng qīngcǎo, hé jié zhǒngzǐ de càishū, bìng jiéguǒzi de shùmù, gè cóng qí lèi, guǒ zi dōu bāozhe hé. Shì jiù zhèyàng chéngle. І сказав Бог: Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що за родом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так.
1:12 於是地發生了青草、和結種子的菜蔬、各從其類、並結果子的樹木、各從其類、果子都包著核。神看著是好的. Yúshì de fāshēngle qīngcǎo, hé jié zhǒngzǐ de càishū, gè cóng qí lèi, bìng jiéguǒzi de shùmù, gè cóng qí lèi, guǒ zi dōu bāozhe hé. Shén kànzhe shì hǎo de. І земля траву видала, ярину, що насіння розсіває за родом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім за родом його. І Бог побачив, що добре воно.
1:13 有晚上、有早晨、是第三日。 Yǒu wǎnshàng, yǒu zǎochen, shì dì sān rì. І був вечір, і був ранок, день третій.
1:14 神說、天上要有光體、可以分晝夜、作記號、定節令、日子、年歲. Shén shuō, tiānshàng yào yǒu guāng tǐ, kěyǐ fēn zhòuyè, zuò jìhào, dìng jiélìng, rìzi, nián suì. І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками, і часами умовленими, і днями, і роками.
1:15 並要發光在天空、普照在地上.事就這樣成了。 Bìng yào fāguāng zài tiānkōng, pǔzhào zài dìshàng. Shì jiù zhèyàng chéngle. І нехай вони стануть на тверді небесній світилами, щоб світити над землею. І сталося так.
1:16 於是神造了兩個大光、大的管晝、小的管夜.又造眾星。 Yúshì shén zàole liǎng gè dà guāng, dà de guǎn zhòu, xiǎo de guǎn yè. Yòuzào zhòng xīng. І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі.
1:17 就把這些光擺列在天空、普照在地上、 Jiù bǎ zhèxiē guāng bǎiliè zài tiānkōng, pǔzhào zài dìshàng, І Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею,
1:18 管理晝夜、分別明暗.神看著是好的. Guǎnlǐ zhòuyè, fēnbié míng'àn. Shén kànzhe shì hǎo de. І щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре.
1:19 有晚上、有早晨、是第四日。 Yǒu wǎnshàng, yǒu zǎochen, shì dì sì rì. І був вечір, і був ранок, день четвертий.
1:20 神說、水要多多滋生有生命的物.要有雀鳥飛在地面以上、天空之中。 Shén shuō, shuǐ yào duōduō zīshēng yǒu shēngmìng de wù. Yào yǒu què niǎo fēi zài dìmiàn yǐshàng, tiānkōng zhī zhōng. І сказав Бог: Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під небесною твердю.
1:21 神就造出大魚、和水中所滋生各樣有生命的動物、各從其類.又造出各樣飛鳥、各從其類.神看著是好的。 Shén jiù zào chū dà yú, hé shuǐzhōng suǒ zīshēng gè yàng yǒu shēngmìng de dòngwù, gè cóng qí lèi. Yòu zào chū gè yàng fēiniǎo, gè cóng qí lèi. Shén kànzhe shì hǎo de. І створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її. І Бог побачив, що добре воно.
1:22 神就賜福給這一切、說、滋生繁多、充滿海中的水.雀鳥也要多生在地上。 Shén jiù cì fú gěi zhè yīqiè, shuō, zīshēng fánduō, chōngmǎn hǎizhōng de shuǐ. Què niǎo yě yào duō shēng zài dìshàng. І поблагословив їх Бог, кажучи: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі!
1:23 有晚上、有早晨、是第五日。 Yǒu wǎnshàng, yǒu zǎochen, shì dì wǔ rì. І був вечір, і був ранок, день п'ятий.
1:24 神說、地要生出活物來、各從其類.牲畜、昆蟲、野獸、各從其類.事就這樣成了。 Shén shuō, de yào shēngchū huó wù lái, gè cóng qí lèi. Shēngchù, kūnchóng, yěshòu, gè cóng qí lèi. Shì jiù zhèyàng chéngle. І сказав Бог: Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її. І сталося так.
1:25 於是 神造出野獸、各從其類.牲畜、各從其類.地上一切昆蟲、各從其類.神看著是好的。 Yúshì shén zào chū yěshòu, gè cóng qí lèi. Shēngchù, gè cóng qí lèi. Dìshàng yīqiè kūnchóng, gè cóng qí lèi. Shén kànzhe shì hǎo de. І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його. І бачив Бог, що добре воно.
1:26 神說、我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人、使他們管理海裏的魚、空中的鳥、地上的牲畜、和全地、並地上所爬的一切昆蟲。 Shén shuō, wǒmen yào zhàozhe wǒmen de xíng xiàng, ànzhe wǒmen de yàngshì zào rén, shǐ tāmen guǎnlǐ hǎilǐ de yú, kōngzhōng de niǎo, dìshàng de shēngchù, hé quán de, bìng dìshàng suǒ pá de yīqiè kūnchóng. І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі.
1:27 神就照著自己的形像造人、乃是照著他的形像造男造女。 Shén jiù zhàozhe zìjǐ de xíng xiàng zào rén, nǎi shì zhàozhe tā de xíng xiàng zào nán zào nǚ. І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх.
1:28 神就賜福給他們、又對他們說、要生養眾多、遍滿地面、治理這地.也要管理海裏的魚、空中的鳥.和地上各樣行動的活物。 Shén jiù cì fú gěi tāmen, yòu duì tāmen shuō, yào shēngyǎng zhòngduō, biàn mǎn dìmiàn, zhìlǐ zhè de. Yě yào guǎnlǐ hǎilǐ de yú, kōngzhōng de niǎo. Hé dìshàng gè yàng xíngdòng de huó wù. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!
1:29 神說、看哪、我將遍地上一切結種子的菜蔬、和一切樹上所結有核的果子、全賜給你們作食物。 Shén shuō, kàn nǎ, wǒ jiāng biàndì shàng yīqiè jié zhǒngzǐ de càishū, hé yīqiè shù shàng suǒ jié yǒu hé de guǒzi, quán cì gěi nǐmen zuò shíwù. І сказав Бог: Оце дав Я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам!
1:30 至於地上的走獸、和空中的飛鳥、並各樣爬在地上有生命的物、我將青草賜給他們作食物.事就這樣成了。 Zhìyú dìshàng de zǒushòu, hé kōngzhōng de fēiniǎo, bìng gè yàng pá zài dìshàng yǒu shēngmìng de wù, wǒ jiāng qīngcǎo cì gěi tāmen zuò shíwù. Shì jiù zhèyàng chéngle. І земній усій звірині і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них. І сталось.
1:31 神看著一切所造的都甚好.有晚上、有早晨、是第六日。 Shén kànzhe yīqiè suǒ zào de dōu shén hǎo. Yǒu wǎnshàng, yǒu zǎochen, shì dì liù rì. І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, вельми добре воно! І був вечір, і був ранок, день шостий.