Перейти до вмісту

Термінологічний словник з інформатики

Матеріал з Вікіпідручника

А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ш Щ Ю Я Лат

А[ред.]


Абзац - у текстовому процесорі - частина тексту, обмежена символом з кодом 0Dhex (натискання клавіші Enter).
Абсолютна адресація - метод адресації пам'яті, за якого адреса операнда записується безпосередньо в команді.
Абсолютна адресація вебсторінок - повна URL-адреса вебсторінки, включно з протоколом (http/https), необов’язковим субдоменом (наприклад, www), доменом (example.com) і шляхом, який включає всі каталоги.
Абсолютна адресація комірок - адресація комірок табличного процесора, при якій йде вказівка ​​на конкретну комірку, адреса якої не змінюється при копіюванні. Префікс $ – ознака абсолютної адресації.
Абстрактний тип даних - тип даних, визначений лише операціями, які застосовуються до об'єктів даного типу, без опису способу представлення їх значень.
Абстракція - в об'єктно-орієнтованому програмуванні - виділення суттєвих характеристик об'єкта, які подаються через його властивості та методи.
Автентифікація - дії щодо перевірки заявленої справжності об'єкта.
Автоматизація - впровадження автоматичних засобів реалізації процесів; система заходів, вкладених у підвищення продуктивність праці людини у вигляді заміни частини цієї праці роботою машин.
Автоматична нумерація параграфів - можливість текстового процесора автоматично формувати ідентифікатор один за одним параграфів документа наперед визначеним способом.
Автоматична нумерація сторінок - можливість текстового процесора автоматично формувати послідовні номери сторінок документа заздалегідь визначеним способом.
Автоматична прив'язка виносок - функція, яка дозволяє автоматично встановлювати виноски в кінці сторінки або в іншому місці тексту.
Автоматичне розбиття тексту на сторінки - автоматичне розміщення тексту на сторінках відповідно до заданих параметрів структури документа.
Автоматичний розрив у сторінки - розрив сторінки, що виконується при автоматичному розбитті тексту на сторінки, який може бути змінений при редагуванні тексту.
Адаптер - з'єднувальний пристрій, перехідник, призначений для приєднання до комп’ютера іншого пристрою або мережного живлення.
Адитивні технології - створення тривимірного об’єкта за цифровою 3D-моделлю за допомогою процесів, у яких матеріал (пластик, металевий порошок тощо) наноситься, з’єднується або твердіє, як правило, шар за шаром.
Адміністратор бази даних - посадова особа (група осіб), що має повне уявлення про базу даних та відповідає за її ведення, використання та розвиток.
Адреса електронної поштової скриньки - запис, що складається з імені користувача, під яким його зареєстровано на сервері електронної пошти, та імені сервера, розділених символом @
Адреса комірки електронної таблиці - ідентифікатор комірки, складається з номерів стовпця та рядка, на перетині яких вона розміщена.
Адреса комірки пам'яті - номер конкретної комірки оперативної пам'яті комп'ютера.
Адреса - значення, що визначає місце знаходження об'єкта.
Адресна книга - список контактних даних для електронного листування та засіб роботи з ними.
Адресованість - число позицій, що адресуються у фізичному просторі або в пам'яті.
Актор - сутність, яка виконує тематичну роль у сценарії.
Алгебра логіки - розділ математики, що вивчає висловлювання, які розглядаються з боку їх логічних значень (істинності чи хибності) та логічних операцій над ними.
Алгоритм - покроковий опис послідовності вказівок виконавцю, який приводить до виконання поставленого завдання.
Алгоритмізація - складання алгоритмів для розв'язання поставлених завдань.
Алгоритмічна мова - мова опису алгоритмів.
Алгоритмічні помилки - помилки в методі, постановці, сценарії та реалізації.
Алфавіт - стандартизований набір символів.
Алфавіт мови програмування - набір символів, які можна використовувати при написанні програми.
Алфавітно-цифровий - подання інформації за допомогою обмеженої кількості окремих елементів, які мають вигляд букв, цифр та інших символів.
Антивірусна програма - комп'ютерна програма, яка запобігає зараженню комп'ютерними вірусами та ліквідує наслідки зараження.
Апаратний інтерфейс - пристрій для узгодження між окремими блоками обчислювальної системи.
Апаратура - ​​технічні засоби, фізичне обладнання - механічні, магнітні, електричні, електронні пристрої.
Аргумент функції - значення, яке необхідно надати для отримання результату функції.
Арифметико-логічний пристрій - частина процесора, призначена до виконання арифметичних і логічних операцій.
Аркуш електронної книги - об'єкт книги електронної таблиці, на якому розміщуються табличні дані, діаграми тощо.
Архів - файл, що містить один або кілька інших файлів та/або тек файлів, а також службові дані щодо них.
Архіватор - програма, що здійснює опрацювання комп’ютерних файлів-архівів.
Архівація - збереження файлів у файлі-архіві, як правило, зі стисненням даних.
Архітектура комп’ютера - опис будови комп’ютера та принципів роботи його складових.
Архітектура обчислювальної системи - принцип роботи обчислювальної системи на функціональному рівні безвідносно до її фізичної реалізації; точно визначений інтерфейс між програмами та апаратурою обчислювальної системи.
Архітектура фон Неймана - архітектура комп'ютера, що має один арифметико-логічний пристрій, через який проходить потік даних, та один пристрій керування, через який проходить потік команд.
Асемблер - програма, що виконує асемблювання.
Асемблерний код - код, виражений у формі, що сприймається та придатною для обробки асемблером.
Атака (при застосуванні інформаційних технологій) - спроба отримання несанкціонованого доступу до ресурсу або його несанкціонованого використання з метою знищення, розкриття, зміни, блокування або крадіжки даних.
Атрибут - властивість об’єкта, відмітна ознака даних, призначена для комп'ютерного опису будь-якої характеристики, співвідношення чи класу.
Атрибути файлу - додаткові параметри, які визначають властивості файлу.
Аудит безпеки (інформації) - сукупність дій щодо незалежної перевірки та вивчення документації автоматизованої інформаційної системи, а також щодо випробувань засобів захисту інформації, спрямована на забезпечення виконання встановленої політики безпеки інформації та правил експлуатації автоматизованої інформаційної системи, на виявлення вразливостей автоматизованої інформаційної системи системи та на вироблення рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків у засобах захисту інформації, політиці безпеки інформації та правилах експлуатації автоматизованої інформаційної системи.
Аудит безпеки автоматизованої інформаційної системи - перевірка реалізованих в автоматизованій інформаційній системі процедур забезпечення безпеки з метою оцінки їх ефективності та коректності, а також розробки пропозицій щодо їх удосконалення.

Б[ред.]


Багатозадачна операційна система - операційна система, що забезпечує можливість одночасного виконання кількох програм, можливість обміну даними між ними та можливість спільного використання програмних, апаратних та мережевих ресурсів обчислювальної системи.
База даних - сукупність взаємозалежних даних, організованих за певними правилами.
База знань - сукупність семіотичних моделей даних, виражена у поняттях певної проблемної галузі, організована в такий спосіб, щоб забезпечити незалежність мови спілкування із нею від специфіки бази.
Базове програмне забезпечення - сукупність програм, які забезпечують взаємодію комп'ютера з базовими апаратними засобами.
Байт - 1. восьмирозрядне двійкове число; 2. елемент пам'яті, що дозволяє зберігати восьмирозрядне двійкове число; 3. одиниця кількості інформації, що дорівнює 8 біт.
Безпека даних - захист даних та програм від несанкціонованого доступу до них, що здійснюється з метою розкриття, зміни або руйнування даних.
Бінарний оператор - оператор, арність якого дорівнює двом.
Біометричний - що стосується біометрії.
Біт - найменша одиниця кількості інформації в обчислювальній техніці та цифрових комунікаціях, логічний стан з одним із двох можливих значень, двійкова цифра (0 або 1).
Бітовий протокол - протокол побітової передачі даних.
Бітрейт - виражена в бітах оцінка кількості стислих відео, визначена для деякого часового інтервалу і віднесена до тривалості вибраного часового інтервалу в секундах.
Блок інструкцій програми - логічно згрупований набір інструкцій програми, що йдуть одна за одною.
Блок описів програми - частина програми, де оголошені всі об’єкти, які використовуються програмою: мітки, константи, типи користувача, змінні, тощо.
Блок-схема алгоритму - графічне подання алгоритму у вигляді набору сполучених між собою блоків.
Блок - частина тексту, визначена користувачем, з якою проводять операції обробки тексту.
Бод - одиниця швидкості передачі сигналу, виражена в числі разів на секунду, з яким сигнал може змінювати електричний стан передачі або іншого середовища.
Брандмауер - програма, яка розмежовує комп'ютерні між мережі, перекриваючи вільний доступ з Інтернету до локальної мережі.
Браузер - програма для перегляду вебсторінок (вебоглядач).
Булева функція - функція, у якої кількість можливих значень та кожної з її незалежних змінних дорівнює двом.
Бульбашкова діаграма - діаграма, елементи якої представлені у вигляді кіл бульбашок), а зв'язки між елементами - у вигляді ланок, що з'єднують кола.
Буфер - частина пам’яті або пристрій, що використовується для узгодження між швидкостями обміну, розмірами блоків даних та моментами виникнення подій при обміні даними.
Буфер зображення - буфер, в якому зображення зберігається у вигляді, готовому для виведення на екран дисплея (зазвичай у вигляді растра), або у вигляді, отриманому від пристрою введення зображень.
Буфер обміну - область оперативної пам'яті, до якої мають доступ усі програми та в яку вони можуть записувати дані або зчитувати їх. У буфері обміну можуть тимчасово міститися вирізаний або скопійований фрагмент документа, графічне зображення, файл, числові або текстові дані.

В[ред.]


Важливість - характеристика ресурсу, що виражає його цінність чи значущість.
Валідація - підтвердження шляхом перевірки та надання об'єктивних доказів виконання особливих вимог до конкретного передбаченого застосування, а також того, що всі вимоги виконуються належним чином та в повному обсязі, та що забезпечується простеження виконання системних вимог.
Введення - отримання даних із зовнішнього пристрою.
Введення-виведення - операції пересилання даних між оперативною пам'яттю та зовнішніми пристроями.
Вебадреса - (URL-адреса), стандартизована адреса певного ресурсу (вебдокумента, вебсторінки, сайту, файлу) у мережі Інтернет.
Вебдокумент - гіпертекстовий документ, розміщений у мережі Інтернет.
Вебоглядач - програма для перегляду вебсторінок
Вебсторінка - односторінковий вебдокумент, що має власну вебадресу.
Величина - елемент даних, інформаційний об’єкт (число, символ, рядок тощо), характеристиками якого є назва, вид, тип і значення.
Верифікація - процес аналізу, вивчення, випробування, контролю, незалежної експертизи чи іншого процесу встановлення та документування відповідності предметів, процесів, послуг чи документів регламентованим вимогам.
Вертикальна табуляція (форматування) - можливість текстового редактора розміщувати текст вертикально в межах, встановлених користувачем.
Вертикальний формат - розміщення тексту або графіки на сторінці у вигляді, зручному для нормального читання, якщо довжина сторінки перевищує її ширину (книжковий формат).
Верхній висячий рядок - останній рядок параграфа, що переходить окремо на початок наступної колонки або сторінки.
Верхній колонтитул - блок тексту, надрукований у верхній частині однієї чи більше сторінок у документі.
Взаємодія - здатність двох або більше функціональних пристроїв спільно обробляти дані.
Вибрати - вказати на об’єкт.
Вивантаження - (англ. upload) передавання файлів з комп'ютера користувача на віддалений комп'ютер (вебсайт, сервер пошти тощо).
Виведення - передавання даних із пам'яті комп'ютера до зовнішнього пристрою.
Видалення - операція в результаті якої об’єкт знищується.
Виклик допоміжного алгоритму - перехід на виконання допоміжного алгоритму.
Виклик процедури - посилання на процедуру для її виконання.
Виконавець - людина чи автомат, здатний виконувати певний набір дій.
Виконавець алгоритму - людина або автомат (зокрема процесор комп'ютера), що вміє виконувати певний набір дій. Виконавця характеризують середовище, елементарні дії, система команд, відмови.
Виконання - процес виконання обчислювальної машини будь-якої команди або певних команд, заданих машинною програмою.
Вилучення - операція в результаті якої об’єкт знищується.
Вимога - положення, що містить критерії, які мають бути дотримані.
Виняток - помилка, яка не є синтаксичною і спричиняє аварійне припинення виконання програми.
Випадкове число - набір цифр такої послідовності, що кожна наступна цифра може бути будь-якою з цифр N на підставі системи числення N.
Вираз - у мові програмування - запис правила для обчислення деякого значення з використанням доступних констант, змінних та функцій, об'єднаних знаками операцій.
Вираз - формульний запис комбінації значень, величин, операцій та функцій, в результаті інтерпретації якого буде отримано нове значення величини.
Вирівнювання абзаців - змінення положення тексту відносно лівої та правої межі текстового об’єкта
Вирівняний з лівого краю - текст, вирівняний лише з лівого краю поля сторінки.
Вирівняний праворуч - текст, вирівняний праворуч поля сторінки.
Вирізати та вставити - функція, яка дозволяє користувачеві переміщувати або копіювати текст або графіку документа в буферну пам'ять для інформаційного обміну або для використання в цьому або іншому документі.
Висловлювання - твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами, може бути істинним або хибним.
Вихідні дані - дані, що виводяться програмою як результат її виконання.
Відео - технологія формування, запису, обробки, передачі, зберігання та відтворення рухомого зображення, а також аудіовізуальний твір, записаний на фізичному носії.
Відеокарта - пристрій, що перетворює графічний образ, що зберігається як вміст пам'яті комп'ютера (або самого пристрою), у форму (послідовність електичних сигналів), придатну для подальшого виведення на екран монітора.
Відеоконтролер - пристрій, що формує зображення у відеопам'яті.
Відеопам’ять - пам'ять або ділянка пам'яті комп'ютера, де зберігаються дані про зображення, яке виводиться на екран монітора.
Відеоредактор - програма для опрацьовування відеофайлів.
Відкритий ключ - ключ, який використовується в асиметричному криптографічному алгоритмі, який може бути зроблений загальнодоступним.
Відкриття файлу - процес, який створює для використання потік даних та пов'язує файл із цим потоком.
Відладчик - програмне забезпечення, розроблене для полегшення налагодження.
Відлуння - додаткове зображення, позитивне або негативне, зміщене щодо основного зображення.
Відмова - подія, що виникає в разі виклику команди в неприпустимому для цієї команди стані середовища.
Відносна адресація - спосіб адресації комірок електронній таблиці, при якому адреса комірки не фіксується, а задається відносно інших комірок; при копіюванні формули така адреса змінюється.
Відправник - користувач, який створює, адресує і зазвичай надсилає повідомлення.
Відсікання - видалення примітивів виведення або їх частин, що лежать поза заданою областю.
Відстеження - властивість, що забезпечує однозначне простеження дій будь-якого логічного об'єкта.
Візуалізація - рендеринг
Вікно - елемент графічного інтерфейсу, візуально окрема область екрана, яка пов'язана з виконанням певної програми. Зазвичай має прямокутну форму, обрамлення і елементи керування інтерфейсом.
Віконний режим - режим графічного інтерфейсу, при якому вікно програми займає тільки частину Стільниці/Робочого стола.
Вінчестер - застаріла назва накопичувача на жорстких магнітних дисках.
Віртуальна пам'ять - простір пам'яті, який може вважатися основною пам'яттю, заадресована споживачем обчислювальної системи, в якій віртуальні адреси перетворені на дійсні адреси.
Віртуальна реальність - створена технічними засобами симуляція, яка передається людині через її відчуття: зір, слух, дотик та інші. Віртуальна реальність імітує як вплив, і реакції на вплив.
Віртуальний - визначення, що характеризує процес або пристрій у системі обробки інформації, що здаються реально існуючими, оскільки всі їх функції реалізуються будь-якими іншими засобами.
Вказівник - покажчик, позначка на екрані монітора, яка використовується для відображення поточної позиції при введенні тексту або при виборі об'єкту.
Вкладка - елемент графічного інтерфейсу, що дозволяє переключатися між декількома документами в межах одного вікна.
Властивості - 1) відомості про об’єкт, які описують його. 2) в об'єктно-орієнтованому програмуванні - дані (атрибути, поля даних), які належать об’єкту.
Вразливість (автоматизованої інформаційної системи) - слабкість одного або декількох активів, яка може бути використана однією або декількома загрозами.
Вставка - функція або режим, який дозволяє користувачеві вводити додатковий текст у наявний текст. При цьому текст автоматично перегруповується для розміщення додатка, що вводиться.
Вузол - у мережі об'єкт, пов'язаний з одним або декількома іншими об'єктами.
Вхідний - той, що стосується пристрою, процесу або каналу, задіяним у процесі введення або до відповідних даних або станів.
Вхідні дані - дані, що вводяться у програму для опрацювання.

Г[ред.]


Гіперпокликання - гіперпосилання.
Гіперпосилання - елемент гіпертексту, пов'язаний з адресою ресурсу, клацання по ньому або наведення на нього вказівника, приводить до переходу на цей ресурс.
Гіпертекст - призначений для відтворення за допомогою комп'ютера текст, який містить активні гіперпокликання, за допомогою яких можна перейти до іншого місця у тексті або до іншого документа.
Гіпертекстовий документ - електронний документ, який містить активні гіперпокликання.
Глибина кольору - кількість бітів, які використовуються для кодування певного кольору пікселя растрового зображення.
Глобальна змінна - змінна, яку оголошено в основній програмі, поза поточним блоком програми.
Глобальна мережа - інформаційна мережа, що охоплює значну територію, в межах кількох континентів.
Глобальна обчислювальна мережа - обчислювальна мережа, що охоплює досить велику територію. Під досить великою територією розуміють регіон, країну чи кілька країн.
Гнучкий магнітний диск - носій даних, гнучкий пластиковий диск з магнітним покриттям, намагнічування ділянок якого використовується для збереження даних.
Горизонтальна табуляція (форматування) - можливість текстового редактора розміщувати текст горизонтально в межах, встановлених користувачем.
Горизонтальний формат - розміщення тексту або графіки на сторінці у вигляді, зручному для нормального читання, якщо ширина сторінки перевищує її довжину (альбомний формат).
Гральна консоль - (гральна приставка), спеціалізований електронний пристрій щоб грати у відеоігри. Найчастіше пристроєм виведення є телевізор або, рідше, комп'ютерний монітор.
Графічний інтерфейс користувача - система інтерактивних візуальних компонентів для взаємодії людини з апаратними та програмними засобами інформаційної системи.
Графічний компонент - програмний об’єкт, використання якого дозволяє створювати елементи графічного інтерфейсу користувача.
Графічний процесор - (GPU), спеціалізований електронний пристрій, що опрацьовує графічні дані для прискорення створення зображень. Графічні процесори використовуються у вбудованих системах, мобільних телефонах, персональних комп’ютерах, робочих станціях та гральних приставках.
Графічний редактор - комп'ютерна програма, призначена для створення та опрацьовування графічних зображень.
Графічні зображення - малюнки, схеми, ескізи креслень, плани, карти, фотографії тощо.
Графічні об’єкти презентації - графічні зображення, які розміщені на слайдах комп'ютерної презентації.
Графобудівник - (плотер), пристрій для виведення з комп'ютера інформації у вигляді графіків і креслень на нерухомий папір.

Д[ред.]


Дані - значення, які передають інформацію у вигляді, зручному для її інтерпретації автоматичними пристроями або людиною. Це можуть бути числа, символи, їх комбінації, файли з іншими даними.
Дані користувача - дані, що вводяться користувачем в інформаційну систему або отримані користувачем цієї системи.
Датчик - пристрій, який виявляє зміни об'єкту або навколишнього середовища та надсилає інформацію про це іншим пристроям.
Двійкове кодування - система представлення даних послідовністю двох знаків: 1 та 0.
Двійковий код - спосіб представлення даних у вигляді коду, в якому кожен розряд приймає одне з двох можливих значень - 0 або 1.
Декодування - процес інтерпретації кодованого повідомлення, з його перетворенням у форму, прийнятну для одержувача.
Декодувати - відновлювати інформацію з кодованого її подання шляхом приведення її до вихідного вигляду.
Декомпілятор - інструментальний програмний засіб, який здійснює декомпіляцію програми (виконуваного модуля, створеного компілятором).
Декомпіляція - процес відтворення вихідного коду мовою програмування високого рівня.
Демонстрація - 1) процес показу комп’ютерної презентації, 2) тип файлу, у якому зберігається презентація, остаточно підготовлена для показу.
Деструктор - в об'єктно-орієнтованому програмуванні - метод, який викликається при знищення об'єкта.
Деревоподібна мережа - мережа, в якій існує лише один маршрут між двома вузлами.
Дефрагментація диску - перерозподіл фрагментів файлів та логічних структур файлових систем на дисках для забезпечення безперервної їх послідовності, прискорює роботу з файлами.
Дешифрування - зворотне шифрування.
Джерело даних - пристрій, що здійснює видачу сигналів на лінії інтерфейсу.
Джойстик - пристрій введення, вертикальна ручка з кнопкою, яку можна нахиляти у двох площинах. Помилкова назва геймпаду.
Диск - носій інформації, що є круглою пластиною, покритою шаром матеріалу, здатного запам'ятовувати та відтворювати інформацію. Місцем розміщення є концентричні доріжки. Розрізняють магнітні, магнітооптичні та оптичні диски.
Дискета - гнучкий магнітний диск, флопі-диск - носій даних, поміщений в захисний пластиковий корпус гнучкий магнітний диск, покритий магнітним шаром.
Дисковий запам'ятовуючий пристрій - зовнішній пристрій, що складається зі знімних або фіксованих магнітних дисків та апаратури для їхнього обертання та керування головками читання-запису.
Дисковод - комп'ютерний пристрій, що дозволяє здійснювати читання та запис інформації на носіях у вигляді магнітних та оптичних дисків.
Дискретизація - перетворення неперервного (аналогового) сигналу на послідовність окремих значень його рівня.
Дискретний вигляд - характеристика даних, що складаються з цифр, а також процесів та функціональних одиниць, які використовують ці дані.
Диспетчер файлів (файловий менеджер) - програма, яка виконує операції з файловами на рівні графічного інтерфейсу користувача.
Дисплей - (монітор), пристрій відображення даних у візуальній формі.
Діагностика - засоби перевірки правильності роботи системи або окремих пристроїв та пошуку помилок.
Діаграма - графічне зображення,яке показує співвідношення між числовими даними з використанням геометричних фігур.
Діалог - у комп'ютерних технологіях -інтерактивна взаємодія користувача з комп'ютером.
Діалогове вікно - об'єкт графічного інтерфейсу, призначений для виведення повідомлень та отримання даних від користувача.
Діапазон комірок електронної таблиці - безперервна сукупність комірок аркуша електронної таблиці у вигляді прямокутника, визначається адресами комірок, розміщених на кінцях його діагоналі.
Дійсне число - число, яке може бути представлене кінцевою або нескінченною цифрою в системі числення з постійною основою.
Довжина блоку - число байтів (іноді слів) у блоці.
Довжина команд - число слів, байт або біт, необхідне зберігання машинної команди.
Довжина рядка - кількість символів текстового рядка, які містяться в рядковій величині на час її опрацювання.
Довжина сторінки - вертикальний розмір області сторінки, що відображається під час друку або відображається на екрані.
Довільний показ - певна запланована послідовність показу слайдів презентації.
Додаткова панель - об’єкт графічного інтерфейсу, призначений для встановлення значень властивостей інструментів.
Додаток - (англ. add-on), невелика програма, що доповнює і розширює можливості основного застосунку.
Документ - об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію.
Домен - певна зона в системі доменних імен, виділена власникові домену з метою забезпечення доступу через інтернет до інформації, що належить власникові домену.
Доменне ім’я - текстова адреса ресурсу в Інтернеті.
Доповнена реальність - додавання за допомогою технічних засобів у поле зору будь-яких сенсорних даних з метою доповнення відомостей про оточення та зміни сприйняття навколишнього середовища.
Допустима дія - дія, що задовольняє встановленим правилам або обмеженням і змінює несуперечливу сукупність пропозицій в інформаційній базі або концептуальній схемі на іншу несуперечливу сукупність пропозицій та/або представляє інформацію про несуперечливу сукупність пропозицій в інформаційній базі.
Доріжка - частина поверхні магнітного носія, що доступна для запису або читання даних.
Дослідження - діяльність, спрямована на вивчення властивостей об'єктів навколишнього світу та їх зв'язків з іншими об'єктами.
Доступ - можливість одержання даних або роботи з файлами по запиту; характеристика способу вибірки даних.
Доступність - властивість бути доступною та готовою до використання на запит авторизованого суб'єкта.
Драйвер - комп'ютерна програма, за допомогою якої операційна система отримує доступ до певного пристрою.
Друкарка - друкувальний пристрій, принтер
Друкований документ - документ, виготовлений на паперовому носії за допомогою засобів друку.
Друкувальний пристрій - пристрій виведення, призначений для візуального відтворення попередньо записаних даних, у формі тексту або зображення, на матеріальному носію (найчастіше - на папері).
Дублікат - 1 Копія. 2 Запис бази даних, що має те саме значення вихідного ключа, що й інший запис. 3. У обчислювальних мережах – пакет, який пересилається повторно.
Дюйм - одиниця вимірювання довжини, яка дорівнює 2,54 см.

Е[ред.]


Експертна система - комплекс комп'ютерного програмного забезпечення, що допомагає людині приймати обґрунтовані рішення. Використовує інформацію, отриману заздалегідь від експертів - людей, які є фахівцями в певній галузі. Зберігає знання про певну предметну область. Має комплекс логічних засобів для виведення нових знань, виявлення закономірностей, виявлення суперечностей та ін.
Електронна пошта - (е-пошта), служба обміну електронними повідомленнями через комп’ютерну мережу з використанням поштової системи адресації.
Електронна таблиця - 1. табличний процесор, комп'ютерна програма для опрацьовування таблиць; 2. електронний документ табличного процесора у вигляді таблиці.
Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних.
Електронний лист - повідомлення (послання) електронної пошти.
Електронний цифровий підпис - приєднані дані або криптографічне перетворення рядкових даних, які доводять справжність і цілісність рядкових даних та захист від підробок, наприклад, одержувачем рядкових даних.
Елемент - складова частина складного цілого.
Елемент (точка) даних - геометрична фігура, яка подає на діаграмі певне значення з електронної таблиці
Елемент даних - набір інформаційних байтів, що використовується лише цілком.
Елемент зображення - площа найменшої ділянки зображення, яку можна відрізнити від сусідньої з ним ділянки.
Елемент коду - результат застосування коду до елемента кодованого набору.
Елементи керування - елементи графічного інтерфейсу користувача, що мають стандартний вигляд і виконують стандартні дії (текстові поля, списки, перемикачі, кнопки, прапорці тощо).
Елементи малюнка - графічні елементи зображення: відрізки прямих, криві, прямокутники та інші багатокутники, овали та кола тощо
Емуляція - імітація функціонування одного пристрою за допомогою іншого пристрою або комп'ютерної програми, при якій пристрій, що імітує, сприймає ті ж дані, виконує ту ж програму і досягає того ж результату, що й пристрій який імітується.
Ентропія - теоретична інформатика - міра невизначеності стану об'єкта; міра невизначеності деякої ситуації (випадкової величини) з кінцевим чи обрахованим числом результатів.
ЕОМ - електронно-обчислювальна машина, комп’ютер.
Ескіз - попередній начерк, що фіксує задум у найважливіших рисах.
Етикет - правила ввічливості і норми поведінки в суспільстві.
Ефективна швидкість передачі - фактична кількість символів-даних користувача, що передаються в одиницю часу.

Є[ред.]


Ємність носія інформації - кількість інформації, яку на нього можна записати; її вимірюють у спеціальних одиницях — байтах.

Ж[ред.]


Жорсткий магнітний диск - носій даних, диск з магнітним покриттям, основа якого виконана з жорсткого твердого матеріалу.

З[ред.]


З'єднання (телекомунікації) - зв'язок, створений між функціональними одиницями для передачі даних по мережі або частині мережі для обміну інформацією між одиницями, яка організується з точно визначеною точкою і в певний момент часу і існує до явного вказівки завершення.
За замовчуванням - визначення, що означає, що при відкритті документа чи виконанні будь-якої команди будуть автоматично застосовані кимось (або розробником, або користувачем) встановлені раніше параметри за відсутності додаткових вказівок (дій) користувача. Параметри "за замовчуванням" можна змінити залежно від конкретних потреб.
Завантаження - 1. (англ. download) отримання файлів з віддаленого комп'ютера (вебсайту, серверу пошти тощо) на комп'ютер користувача; 2. (англ. boot) процес запуску комп’ютера.
Завантаження програми - процес отримання коду з файлу комп'ютерної програми для її виконання в середовищі операційної системи.
Завдання - діяльність, яку необхідно виконати протягом визначеного періоду часу для досягнення визначених цілей.
Заголовок - початкова, описоваа частина повідомлення, програми, таблиці, блока даних.
Загроза (безпека інформації) - потенційна причина інциденту, який може завдати шкоди системі або організації (2).
Задача - опис завдання з визначенням його цілей.
Закриття файлу - процедура закінчення роботи з файлом; припиняє доступ до обміну даними з файлом.
Залежність - відношення між функцією та її аргументами.
Заміна - функція або режим. Який дозволяє користувачеві замінювати існуючий текст або його частину іншим текстом.
Запам’ятовуючий пристрій - пристрій для збереження (запису) даних з можливістю подальшого відтворення (зчитування).
Заперечення - одномісна булева операція, результат якої має булеве значення, протилежне булевому значенню операнда.
Запис - 1. (англ. upload) процес фіксації даних на носієві. 2. (англ. record) cтруктура, що являє собою сукупність різнотипних даних. 3. (англ. record) група полів у таблиці бази даних, які мають відношення до певної сутності.
Запит - вказівка для отримання необхідної інформації з бази даних та надання їх користувачеві у зручному вигляді.
Запуск програми на виконання - початок роботи з програмою.
Зарезервоване слово - слово, що має спеціальне значення, його використання з іншою метою заборонено.
Засоби інформаційної системи - комплекс інформаційних, технічних, програмних та організаційних засобів, необхідних для автоматизованого опрацьовування інформації.
Застосунок - (англ. application, app) — користувацька комп'ютерна програма.
Захист даних - комплекс заходів, спрямованих на запобігання втраті та незаконній модифікації даних.
Захист даних від помилок - будь-який технічний прийом, який застосовується для зменшення впливу помилок під час запису, обробки або передачі інформації.
Захист файлу - апаратні або програмні засоби для запобігання внесенню змін до файлу.
Захист - засіб для обмеження доступу або використання всієї або частини обчислювальної системи; юридичні, організаційні та технічні, у тому числі програмні, заходи запобігання несанкціонованому доступу до апаратури, програм та даних.
Захоплення відео - перетворення аналогового відеосигналу із зовнішнього пристрою в цифровий формат та запис його у відеофайл.
Захоплення звуку - перетворення аналогового аудіосигналу із зовнішнього пристрою в цифровий формат та запис його в аудіофайл.
Зациклення - безперервне повторення одних і тих же дій, яке може бути перервано лише зовнішнім втручанням.
Збереження - функція або режим, який дозволяє користувачеві зберігати файл на носії даних і надалі вносити зміни до вмісту файлу.
Зберігання - утримання даних у пристрої.
Збір даних - накопичення інформації, процес об'єднання даних, що надходять з одного або більше джерел, з метою їх використання у обчислювальній машині.
Зв'язок - здатність зв'язати між собою кілька об'єктів або частин.
Зв'язування - включення в документ покажчика на місце зберігання об'єкта, що зв'язується.
Зв'язування - встановлення відносин між конкретними визначеннями даних та процесами.
Звіт (мережі та системи зв'язку) - узгоджений або визначений клієнтом набір даних, компільованих інтелектуальним електронним пристроєм для передачі клієнту через певні проміжки часу або на вимогу, а також при виконанні умов пуску, які можуть бути запрограмовані або визначені клієнтом.
Звукові колонки - пристрої виведення, використовуються для відтворення звуку.
Здатність - якість, що характеризує здатність здійснювати даний вид діяльності.
Змінна - величина, значення якої може змінюватися при виконанні програми.
Змінна циклу - об'єкт даних, який використовується для визначення того, чи потрібно здійснювати вихід із циклу.
Змішане навчання - поєднання мережного навчання з очним або автономним навчанням.
Зміщення праворуч - зміщення початку рядка тексту (наприклад, першого рядка абзацу або вкладених операторів) праворуч по відношенню до іншого тексту.
Знання (у штучному інтелекті) - сукупність фактів, подій, переконань, і навіть правил, організованих систематичного застосування.
Значення - характеристика величини (число, символ, рядок символів, логічне значення, тощо).
Значення хеш-функції - значення, що повертається хеш-функцією, яке вказує місце знаходження даного елемента на пристрої, що запам'ятовує.
Зовнішнє обладнання - будь-який пристрій, який забезпечує передачу даних між процесором та користувачем щодо певного центрального процесора; комплекс зовнішніх пристроїв ЕОМ.
Зовнішні (периферійні) пристрої - пристрої комп’ютера, призначені для обміну даними з зовнішнім середовищем (іншими пристроями), накопичення та збереження даних для їх подальшого опрацювання.
Зовнішня пам'ять - пристрої для тривалого зберігання даних. Збереження інформації, розміщеної на таких носіях, не залежить від того, увімкнено або вимкнено комп'ютер.
Зчитувати - процес пошуку та вилучення даних з будь-якого носія

І[ред.]


Ігровий пульт - (геймпад), пристрій введення для двох рук, що використовується для керування ігровим процесом відеогри, передусім на гральній консолі.
Ідентифікатор - символьне ім'я змінної або функції, яке ідентифікує їх у програмі.
Ідентичність - ім’я, властивості та поведінка об’єкта, які вирізняють його серед інших об'єктів.
Ієрархія - багаторівнева організація; деревоподібна організація.
Ім’я пристрою збереження даних - символьне ім'я, яке дозволяє звертатись до пристрою.
Ім’я файлу або теки - послідовність символів, що може містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри та інші символи, за винятком \ /: *? ”< > |
Індекс - символ, що вказує місце елемента в сукупності або характеризує стан деякої системи.
Індекс (у програмуванні) - ціле число, що визначає місце елемента даних у послідовності елементів даних.
Індексація - механізм для доступу до компоненту масиву даних за допомогою посилання на масив та за допомогою одного або більше виразів, значення яких визначають позицію компоненти масиву.
Ініціалізація - приведення пристрою або програми в стан готовності до використання.
Інкапсуляція - приховування об'єктами свого стану та реалізацію від інших об'єктів, надаючи їм тільки визначений інтерфейс взаємодії (методи).
Інструкція - вказівка, граматична конструкція, яка інтерпретується як команда виконати певну дію.
Інструкція безумовного переходу - перехід виконання програми до інструкції, що має відповідну мітку.
Інструкція введення - інструкція, призначена для введення даних з клавіатури або файлу.
Інструкція вибору - інструкція з переліком альтернатив, в яких задані дії відповідно до наведених умов.
Інструкція виведення - інструкція, призначена для виведення даних на екран, принтер або у файл.
Інструкція переходу - інструкція, що змінює послідовність опрацювання інструкцій програми при її виконанні.
Інструкція присвоювання - інструкція, що надає значення змінній, у тому числі і через обчислення значення виразу.
Інструкція умовного переходу - інструкція, що змінює послідовність виконання інструкцій в залежності від наведеної умови.
Інструкція циклу - інструкція, що визначає умови повтору виконання частини програми(тіла циклу).
Інтегральна схема - електронний компонент, призначений для виконання функцій обробки та/або пам'яті даних.
Інтеграція - об'єднання окремих елементів у єдине ціле.
Інтегроване програмне середовище - сукупність апаратних та програмних засобів підтримки розробки програм, інтегрована за допомогою єдиного інтерфейсу користувача (часто графічного).
Інтерактивний режим - режим взаємодії процесу обробки інформації системи обробки інформації з людиною, що виражається в різного роду впливах на цей процес, передбачених механізмом управління конкретної системи та викликають реакцію у відповідь процесу.
Інтернет - всесвітня комп'ютерна мережа, що надає доступ до інформації та ресурсів мережі.
Інтернет речей - сукупність пристроїв із датчиками, здатністю опрацювання даних, програмним забезпеченням та іншими технологіями, які з’єднуються та обмінюються даними з іншими пристроями та системами через Інтернет.
Інтерпретатор - комп’ютерна програма, яка безпосередньо виконує інструкції, записані мовою програмування, не вимагаючи їх попередньої компіляції в програму на машинній мові.
Інтерпретатор - програма здатна інтерпретувати.
Інтерфейс - електронна схема поєднання пристроїв, що обмінюються інформацією.
Інтерфейс - засоби, методи і правила взаємодії між елементами системи.
Інтерфейс - в об'єктно-орієнтованому програмуванні — спосіб взаємодії з об’єктами, набір методів, реалізація яких може бути забезпечена одним або кількома класами.
Інтерфейс користувача - способи та засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами інформаційної системи.
Інформатика - наука про інформацію, методи та засоби її опрацювання, у тому числі за допомогою обчислювальних систем.
Інформаційна модель об'єкта - модель, що містить інформацію про властивості і стан об’єктів, процесів, явищ та зв'язки між ними.
Інформаційна система - система, призначена для одержання, обробки, зберігання, відображення та/або реєстрації даних.
Інформаційна технологія - використання комп’ютерів для створення, обробки, зберігання, пошуку та обміну інформації.
Інформаційний об'єкт - сукупність даних та програмного коду, що володіє властивостями (атрибутами) та методами, що дозволяють певним чином обробляти дані.
Інформаційний процес - зміна стану або подання інформації в результаті дій, які з нею можна виконувати.
Інформаційні процеси - збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.
Інформація - відомості та знання незалежно від форми їх подання.
Інформація (в галузі обробки інформації) - будь-які дані, представлені в електронній формі, написані на папері, озвучені на нараді або перебувають на будь-якому іншому носії, що використовуються фінансовою установою для прийняття рішень, переміщення коштів, встановлення ставок, надання позик, обробки операцій тощо, включаючи компоненти програмного забезпечення системи обробки.
Істина - один з результатів виконання команди перевірки умови. Див. також Хиба
Ітерація - повторення процесу, можливо з деякою модифікацією.

К[ред.]


Канал передачі - засіб передачі сигналів в одному напрямку між двома пунктами.
Каталог - (англ. directory) елемент файлової системи, який містить посилання на місце знаходження файлів та, можливо, на інші каталоги.
Кернінг - регулювання інтервалів між символами тексту.
Кеш-пам’ять - пам'ять з швидким доступом, що містить інформацію, яка може бути запитана процесором з найбільшою ймовірністю.
Кібібайт - одиниця виміру інформації, містить 1024 байт.
Кілобайт - одиниця виміру інформації, містить 1000 байт.
Кінцевий висячий рядок - рядок частини тексту (глави, розділу тощо) єдиний на сторінці (смузі).
Клавіатура - ​​клавішний пристрій для введення даних та керування комп'ютерними програмами. Містить стандартний набір клавіш друкарської машинки і деякі додаткові клавіші - клавіші керування, функціональні клавіші, клавіші керування курсором і малу цифрову клавіатуру.
Клавіатурне скорочення - ​​скоротка, поєднання клавіш для виконання певних дій.
Клавіша - (кнопка) механічний пристрій, що спрацьовує від натискання.
Клас - в об'єктно-орієнтованому програмуванні — програмна структура, яка є шаблоном для створення об'єктів певного типу, що описує їх структуру (набір властивостей і їх початковий стан) та визначає методи взаємодії з цими об'єктами.
Класифікація об’єктів - розподіл об’єктів на групи за значеннями однієї або кількох властивостей.
Кластер - група суміжних секторів на носію інформації.
Кластер - сукупність функціональних пристроїв, які перебувають під спільним управлінням.
Клацання - (тиць) одноразове натискання кнопки маніпулятора.
Клієнт - функціональний пристрій, який отримує послуги від сервера.
Клієнт (робоча станція) - комп’ютер, що має доступ до послуг сервера.
Кліп - 1. відео- або аудіофрагмент; 2. графічне зображення з колекції зображень пакета програм Microsoft Office
Ключ - послідовність символів управління криптографічною операцією (наприклад, шифрування, розшифрування, закрита або загальнодоступна операція в динамічній аутентифікації, підписи виробництва, верифікація підпису).
Книга табличного процесора - документ табличного процесора, який є сукупністю кількох електронних таблиць, розміщених на окремих аркушах.
Кнопки керування вікном - об’єкти вікна, що використовуються для керування відображенням вікна на екрані
Код (у комп'ютерному програмуванні) - частина тексту програми у формалізмі мови програмування або як результат роботи асемблера, компілятора чи іншого транслятора.
Код інструкції - набір байтів, які представляють різні допустимі машинні інструкції комп'ютера.
Код символу - порядковий номер символу в наборі символів (алфавіті).
Кодувати - перетворювати дані шляхом використання коду із забезпеченням можливості їх повернення до вихідного вигляду.
Колізія (при хешуванні) - поява однакових значень хеш-функцій для двох або більше різних ключів.
Командний процесор - складова операційної системи, яка інтерпретує команди користувача і виконує їх; фактично, командний процесор організує текстовий інтерфейс користувача при роботі з ОС.
Коментар - пояснення до тексту програми, що знаходяться безпосередньо всередині коду, який коментується.
Коментар - мовна конструкція, яка використовується для включення до тексту програми пояснень, що не впливають на її виконання.
Комірка електронної таблиці - об'єкт електронної таблиці, який містить дані (числа, рядки, формули) і адресується через номери стовпців та рядків таблиці.
Комп'ютер - універсальний електронний програмно-керований пристрій для опрацювання інформації.
Комп'ютерна графіка - 1. галузь людської діяльності, спрямована на створення зображень за допомогою комп'ютера; 2. зображення, створені за допомогою комп'ютера.
Комп'ютерна мережа - сукупність комп'ютерів, з'єднаних між собою за допомогою каналів зв'язку та засобів комутації в єдину систему для обміну повідомленнями та доступу користувачів до інформаційних, програмних та технічних ресурсів мережі.
Комп'ютерний вірус - спеціально написана програма, яка робить дії, несанкціоновані користувачем та здатна самовідтворюватись, дописуючи свій код до інших файлів або в службові області диска.
Комп'ютерні віруси - комп’ютерні програми, яка під час виконання відтворюють себе, приховано змінюючи інші програми та вставляють до них власний код.
Комп’ютерна модель - модель, реалізована за допомогою комп’ютера.
Комп’ютерна презентація - 1. показ серії слайдів (зображень) на електронному пристрої у заздалегідь організованій послідовності; 2. електронний документ, що містить презентацію.
Компетентний - добре обізнаний у чомусь
Компілятор - програма-транслятор, що виконує компіляцію.
Компіляція - процес перетворення вихідного коду з мови програмування високого рівня на мову нижчого рівня (об'єктний або машинний код) для створення виконуваної програми.
Композиція малюнка - поєднання об’єктів графічного зображення загальним задумом для отримання гармонійної єдності малюнка
Конвертер - комп'ютерна програма, яка перетворює у файлі дані з одного формату в інший.
Консоль - засіб контролю над роботою обчислювальної системи та керування нею. текстовий термінал.
Константа - величина, значення якої не може змінюватися в ході виконання програми.
Конструктор - в об'єктно-орієнтованому програмуванні - метод, який викликається під час створення об'єкта
Контакти - сукупність даних про адресатів в комунікаційних сервісах інтернету.
Контент - зміст, мультимедійний продукт.
Контролер - пристрій керування зовнішніми пристроями.
Контрольна точка - придатне для переривання виконання програми місце цієї програми, в яке вставляється послідовність команд для запису стану та результатів, їх аналізу та для відновлення програми.
Конфіденційність - захист від втручання у приватне життя або справи окремої особи у разі недоречного чи незаконного збору та використання даних про цю особу.
Конфіденційність - властивість, що дозволяє не давати права на доступ до інформації або не розкривати її неповноважним особам, логічним об'єктам чи процесам.
Копіювання - операція в результаті якої створюється копія об’єкта
Копіювання блоку - функція, яка дозволяє користувачеві зробити копію (дублікат) блоку тексту та вставити його в інше місце цього документа або в інший документ.
Копія - примірник, автентичний оригіналу.
Коректор орфографії - програма у текстовому процесорі, яка перевіряє правильність написання (орфографію) слів у тексті.
Користувач - особа чи організація, які використовують засоби опрацювання даних для розв’язання прикладних завдань.
Користувач інтернету - особа або установа яка користується послугами мережі передачі даних.
Крекер - особа, яка отримує несанкціонований доступ до інформаційних систем, як правило, із метою викрадення секретної інформації.
Криптографія - математичний апарат, який використовується для шифрування або автентифікації інформації.
Крос-компілятор - компілятор, що використовується на одному комп'ютері для того, щоб компілювати програму в об'єктну мову іншого комп'ютера.
Курсор - 1. рухома позначка, яка вказує на місце для введення символів; 2. вказівник маніпулятора "миша".

Л[ред.]


Легенда - об'єкт діаграми в табличному процесорі, який пояснює назви рядів даних та відповідні їм кольори
Лексема - найменша значуща одиниця тексту в програмі, написаній мовою програмування. Лексеми - спеціальні символи, ідентифікатори, мітки, числа, рядкові константи.
Логічне програмування - метод структурування програм, що використовує їх подання у вигляді виборів логічних правил із заздалегідь визначеними алгоритмами обробки вхідних даних програм відповідно до правил для цієї програми.
Логічний пристрій - пристрій, який здійснює логічні операції.
Логічний тип - тип даних, що надається значеннями "істина" або "хиба" ("так" або "ні"). Іноді також називається булевим на честь англійського математика ХІХ століття Джорджа Буля.
Логічні елементи - пристрої, на входах і виходах, на які можуть з'являтися сигнали 0 або 1.
Логічні функції - функції, що набувають логічних значень «істина» або «хиба».
Локальна змінна - змінна, яку оголошено у поточному блоці програми і яка не є доступною поза ним.
Локальна мережа; LAN - об'єднання термінального, мережного та периферійного обладнання приміщення, будівлі або комплексу таких будівель за допомогою кабельної системи та радіоканалів з метою спільного використання апаратних та мережевих ресурсів та периферійного обладнання.

М[ред.]


Майстер діаграм - засіб для створення діаграм даних в електронних таблицях.
Малювання - створення ліній шляхом переміщення вказівного пристрою введенням позицій по поверхні візуалізації, при якому його вказівник залишає за собою слід, аналогічно олівцю при кресленні лінії на папері.
Маршрутизатор - роутер, спеціальний пристрій для з'єднання різних локальних мереж.
Масив - сукупність однотипних елементів, кількість яких фіксована і яким присвоєно одне ім'я. Комп'ютерний еквівалент таблиці. Положення елемента в масиві однозначно визначається його індексами.
Масштабування - збільшення або зменшення всього зображення або його частини.
Математична модель - система математичних співвідношень - формул, рівнянь, нерівностей і т.п., які відображають суттєві властивості об'єкта.
Материнська плата - основна компонента системного блока комп’ютера, яка містить процесор, контролери зовнішніх пристроїв, оперативну та постійну пам’ять
Матеріальна модель об'єкта - модель об'єкта, подана у вигляді його предметної копії
Машинна команда - команда, що безпосередньо виконується на комп'ютері.
Машинна мова - сукупність машинних команд процесора комп'ютера. У різних процесорів відрізняються кількістю інструкцій, адрес в інструкції, призначенням інформації, що задається в адресах та ін.
Машинний код - код, виражений у формі, що сприймається та придатною для виконання процесором комп'ютера.
Машинно-залежна мова - мова програмування, що залежить від типу комп'ютера. Включає набір команд, що виконуються процесором.
Машинно-орієнтована мова - мова програмування, прості оператори якого мають ту ж чи аналогічну структуру, що й машинні команди конкретного комп'ютера чи класу комп'ютерів.
Мебібайт - одиниця виміру інформації, містить 1024 кібібайти.
Мегабайт - одиниця виміру інформації, містить 1000 кілобайти.
Меню - в інтерактивних системах — список команд або варіантів відповіді, що відображається на екрані, з якого користувач вибирає необхідний варіант, вказуючи на пункт меню курсором.
Мережа - сукупність об'єктів та взаємозв'язків між ними.
Мережева архітектура - логічна структура та принципи функціонування обчислювальної мережі.
Метадані - дані, які визначають та описують інші дані.
Метазнання - знання про структуру, застосування та управління знаннями.
Метод - в об’єктно-орієнтованому програмуванні — функція, яка визначає поведінку об’єкта та його взаємодію з іншими об’єктами. Методи об’єкта визначаються у класі, екземпляром якого є об’єкт.
Миша, маніпулятор - координатно-вказівний пристрій, який має одну або більше кнопок, за допомогою яких користувач може взаємодіяти з комп'ютером.
Міжрядковий інтервал - у текстовому документі - сумарна висота кожного рядка тексту в абзаці.
Міжрядковий інтервал - відстань між базовими лініями сусідніх рядків.
Міркування - процес, за допомогою якого людина або комп'ютер виконують аналіз, класифікацію або діагностику, роблять припущення, вирішують проблеми або роблять логічні висновки.
Мова асемблера - машинно-орієнтована мова, що визначає символьне позначення для операцій і положень елементів, а також надає інші можливості, наприклад, використання макрокоманд.
Мова високого рівня - мова програмування, поняття та структура якої зручні для сприйняття людиною.
Мова програмування - штучна мова для створення текстів програм.
Мова розмітки - мова, що складається з вбудованих команд, що забезпечує підтримку при розмітці тексту в процесі обробки.
Мова структурного програмування - мова, програмування, що представляє мовні конструкції для структурного програмування.
Модель - спрощене подання об’єкта, процесу або явища.
Модель даних - графічне та (або) словесне подання даних, що задає їх структуру та взаємозв'язки.
Модем - пристрій, що перетворює цифрові сигнали у форму, придатну для передачі їх лініями зв'язку і навпаки.
Модифікатор - в об'єктно-орієнтованому програмуванні - метод, який змінює значення окремих властивостей об'єкта.
Модифікація формули в табличному процесорі - автоматична зміна адрес комірок у формулах під час їх копіювання
Модуль - незалежна частина програми.
Монітор - пристрій візуального подання даних.
Монітор - (дисплей) пристрій, призначений для відображення візуальної інформації на екрані.
Монітор - пристрій, призначений для спостереження та запису певних дій, що відбуваються в системі обробки даних, з метою їхнього подальшого аналізу. Можливим застосуванням може бути індикація відхилення від необхідної норми або визначення рівня використання певних функціональних блоків.
Мультимедія - комп'ютерні технології, у яких спільно використовуються графіка, текст, відео, фотографія, анімація, звукові та інші ефекти.

Н[ред.]


Набір - сукупність будь-яких об'єктів, однорідних елементів, об'єднаних спільною ознакою та поданих як єдине ціле.
Набір стилів - ряд стилів, збережених у файлі. Які визначають форму (макет) документа.
Надійність (програмного засобу) - набір атрибутів, що належать до здатності програмного забезпечення зберігати свій рівень якості функціонування за встановлених умов за встановлений період часу.
Накреслення - властивість символів, яка визначає особливості накреслення символів і може набувати значення: звичайний, грубий, курсив, підкреслений та їх поєднання
Налагодження програм - процес пошуку та виправлення помилок у комп'ютерних програмах.
Невидима лінія - відрізок лінії на проєкції тривимірного об'єкта, відсутній на зображенні, оскільки він закритий поверхнею цього чи іншого об'єкта.
Невидима поверхня - у машинній графіці – частина поверхні тривимірного об'єкта, орієнтована убік, протилежну точці спостереження, або прихована іншими частинами об'єкта.
Нейронна мережа - мережа простих елементів обробки, з'єднаних зваженими зв'язками з регульованими ваговими коефіцієнтами, в якій кожен елемент виробляє деяке значення шляхом застосування нелінійної функції до вхідних значень і передає це значення іншим елементам або представляє його як вихід.
Непроцедурна мова - мова, програмування, що дає засоби встановити необхідний результат, використовуючи систему обробки даних і не вказуючи конкретні оператори або команди, які вимагаються виконати в заданій послідовності.
Нерівний лівий край - текст із нерівним лівим краєм щодо лівого поля сторінки.
Нерівний правий край - текст із нерівним правим краєм щодо правого поля сторінки.
Нерозривний пропуск - місце (проміжок, інтервал) позначене спеціальним знаком у рядку, за допомогою якого текстовий процесор не дозволяє розділяти конкретний набір знаків.
Несанкціонований доступ - несанкціонований доступ до системи обробки даних.
Нижній висячий рядок - перший рядок параграфа, розміщений окремо в кінці колонки або сторінки.
Нижній колонтитул - блок тексту. Надрукований у нижній частині однієї чи більше сторінок у документі.
Номінальна швидкість передачі - позначена чи існуюча теоретично кількість символів, які можуть бути передані в одиницю часу.
Носій даних - матеріальний об'єкт, призначений для записування та зберігання даних.
Нуль (у процесі обробки даних ) - число, яке, будучи додане або відняте з будь-якого іншого числа, не змінює значення цього іншого числа.

О[ред.]


Об'єднання документа - функція текстового процесора, яка дозволяє користувачеві створювати документ із раніше збережених документів або частин документів.
Об’єкт -1. Будь-яка сутність (предмет, особа, явище, абстракція), яка має певні властивості та/або може виконувати певні дії. 2. Елемент предметної області, дані про який можуть знаходяться або можуть бути занесені до бази даних.
Об'єкт в об'єктно-орієнтованому програмуванні - окрема сутність, що має певне функціональне призначення, належить до визначеного класу та характеризується своїми властивостями (атрибутами або полями) та поведінкою, визначеною сукупністю методів, реалізованих як приватні та публічні функції.
Об'єктно-орієнтована мова - мова програмування, яка відповідає концепціям об'єктивно-орієнтованого програмування.
Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП, англ. Object-oriented programming, OOP) — одна з парадигм програмування, яка розглядає програму як сукупність об'єктів, що взаємодіють між собою.
Обліковий запис користувача - обліковка, сукупність даних для розпізнавання користувача.
Образ - цифрове подання документа для обробки або зберігання системи обробки інформації.
Обробка даних - операції, пов'язані зі зберіганням, пошуком, сортуванням, переформатуванням та відтворенням текстових або табличних даних.
Обробка зображень - обробка та розпізнавання зображень, введених у вигляді растру.
Обробка інформації (даних) - сукупність операцій, пов'язаних із зберіганням, пошуком, аналізом, оцінкою, відтворенням інформації з метою подання її у вигляді даних, зручних для використання споживачами.
Обробка тексту - операції обробки даних тексту. Включають введення, редагування тексту, об'єднання, пошук, збереження, відображення або друк тексту.
Обробник події - частина програми, що виконує певні дії у відповідь на подію (спричинену, наприклад, дією користувача).
Обчислювальна машина - комп'ютер.
Обчислювальна мережа - комп'ютерна мережа.
Обчислювальна техніка - сукупність пристроїв, призначених для автоматизації опрацювання даних.
Оголошення - зв’язування деякого програмного об’єкта з іменем, атрибутами, а також в деяких випадках зі значенням, областю існування та областю визначення.
Одержувач - користувач, якому повідомлення надіслано.
Одержувач даних - сторона, яка одержує дані у вигляді сигналів для подальшого використання.
Однорангова мережа - комп'ютерна мережа, що складається з рівноправних комп'ютерів.
Октет - упорядкована послідовність з восьми біт, яка приймається за одиницю вимірювання кількості інформації та еквівалентна 8-бітовому байту.
Онлайн-програми - програми, з якими можна працювати в інтернеті в режимі реального часу.
Операнд - аргумент операції.
Операційна система - сукупність програмних засобів, які керують ресурсами обчислювальної системи та забезпечують користувальницький, програмно-апаратний та програмний інтерфейси.
Опис - розділ програми, що ідентифікує структури даних, якими має маніпулювати програма, та описує їх типи.
Опрацювання даних - інформаційний процес отримання нових даних з наявних.
Опрацювання інформації - в інформатиці - будь-яке перетворення інформації з одного виду в інший, яке виконується за певними правилами.
Оптичне розпізнавання символів - реалізація операції розпізнавання символів, що відображаються з використанням оптичних засобів, що дозволяють здійснювати наступну ідентифікацію графічних символів.
Оптичний диск - диск, що містить цифрові дані, які зчитуються за допомогою оптичних методів.
Орієнтація сторінки - спосіб орієнтації прямокутної сторінки для нормального перегляду. Найпоширеніші типи орієнтації – книжкова та альбомна.
Основа системи числення - кількість різних цифр, що використовуються для запису чисел у цій системі числення.
Отримання даних - процес збору та введення даних.
Оцінка ризику - процес, що поєднує ідентифікацію ризику, аналіз ризику та оцінювання ризику.

П[ред.]


Пакет (у сфері телекомунікацій) - блок даних, надісланий каналом зв'язку.
Палітра кольорів - об’єкт, призначений для вибору кольору.
Пам'ять (комп'ютерна) - увесь адресований простір пам'яті у пристрої обробки даних та інші види внутрішньої пам'яті, що використовуються для виконання.
Пам’ять - загальна назва для будь-яких засобів фіксації та збереження інформації, довільного реального або абстрактного механізму, що забезпечує можливість фіксувати сигнали.
Панель атрибутів тексту - об’єкт вікна, призначений для вибору значень властивостей символів текстового напису
Панель завдань - об’єкт, як правило, у нижній частині екрана, містить інформацію про працюючі програми, індикатор мови введення, годинник тощо.
Панель інструментів - об’єкт вікна, призначений для вибору інструментів.
Панорамування - поступове перенесення зображення з метою створення зорового відчуття руху в горизонтальному напрямку.
Паралельний інтерфейс - апаратний інтерфейс, через який дані (біти) передаються паралельними комунікаційними лініями.
Параметр - змінна величина, від якої залежать значення інших величин.
Пароль - службове слово, яке відоме обмеженому колу осіб і використовується для обмеження доступу до приватних даних або певних пристроїв.
Пароль доступу - рядок символів, що служить як автентифікатор користувача.
Первинний ключ - ключ порції даних, значення якого однозначно ідентифікують порції даних у заданій їх сукупності.
Перегляд друку (попередній) - відображення на екрані закінченої сторінки документа, що повністю відповідає надрукованій сторінці.
Перемикач (у програмі) - керований прапорцем вибір одного переходу з групи можливих переходів у програмі.
Переміщення блоку - функція, яка дозволяє користувачеві виділити блок тексту та перемістити його в інше місце документа або перенести його в інший документ.
Перенесення - переміщення цифри перенесення.
Перенесення слова - функція, яка дозволяє автоматично розміщувати слово на наступному рядку у випадку, якщо довжина слова та знаки пунктуації, що відносяться до нього, перевищують допустиме місце на рядку.
Переривання - здатність операційної системи перервати поточну роботу та реагувати на події, викликані або користувачем за допомогою керуючих пристроїв, або пристроями комп'ютера, або виконуваною програмою.
Перетворення даних - переведення даних з однієї форми подання в іншу.
Перехід - відхилення від послідовного виконання інструкцій програми.
Підмережа - частина мережі, яка має набір спільних характеристик для своїх елементів, має певні межі і може розглядатися як самостійна мережа.
Підпрограма - параметризований іменований програмний блок, конкретне виконання якого визначається викликом процедури.
Підрахунок числа слів - можливість текстового процесора визначати кількість слів у документі.
Піксель - найменший елемент растрового зображення, кольорова точка на екрані монітора.
Піктограма - графічне зображення на екрані монітора, яке пов'язане з певною функцією комп'ютерної програми.
Планування - процес попереднього рішення про спосіб та порядок застосування дій для досягнення бажаної мети.
Повернення - керуючий символ або клавіша, що викликають повернення на один символ з видаленням попереднього символу або без видалення символу.
Повідомлення - інформаційний об'єкт; дані, які відправник надсилає одержувачу, послідовність бітів або символів, які передаються як об'єкт.
Повноекранний режим - режим, у якому поточне вікно займає весь простір екрану.
Поворот - обертання примітивів виведення навколо заданої осі.
Подвійне клацання - швидке дворазове натискання кнопки комп’ютерної миші без її руху. Подвійне клацання дозволяє пов’язати дві різні дії з однією кнопкою миші.
Подкаст - аудіофайл, або серія таких файлів, що публікуються за однією адресою в інтернеті й регулярно оновлюються.
Поєднання клавіш - ​​скоротка, натиск комбінації клавіш для виконання певних дій.
Покликання - (англ. link), елемент гіпертексту, пов'язаний з адресою ресурсу, клацання по ньому або наведення на нього вказівника, приводить до переходу на цей ресурс.
Покоління ЕОМ - класифікаційна група ЕОМ, що об'єднує ЕОМ за використовуваною технологією реалізації її пристроїв, а також за рівнем розвитку функціональних властивостей та програмного забезпечення та характеризує певний період у розвитку промисловості засобів обчислювальної техніки.
Покрокове виконання - режим роботи комп'ютера, у якому кожна команда чи частина команди виконується у відповідь зовнішній сигнал.
Покрокове уточнення - техніка розробки програмного забезпечення, при якій спочатку беруться грубі значення для кроків обробки та даних, а далі ці значення визначаються з точністю, що зростає.
Поле - пойменована частина структури даних або запису; елемент даних.
Поліморфізм - можливість обирати різні реалізації під час виклику методу з одним і тим же ім'ям.
Політика безпеки - затверджений план або спосіб дій щодо забезпечення інформаційної безпеки.
Поля документа - області сторінки вздовж її країв, у яких не міститься основний текст документа.
Помилка - неприпустимий стан, який має система.
Помилка людини - дія або бездіяльність людини, що веде до непередбаченого результату.
Помилка округлення - помилка, обумовлена ​​округленням.
Порт - 1. абстракція, використовувана транспортними протоколами Internet, щоб розрізняти різні з'єднання з тим самим хостом. Порт визначається своїм номером. Таким чином, номер порту — це число, що визначає конкретний застосунок Internet, якому призначені дані, що пересилаються. Цей номер, разом з інформацією про те, який протокол (наприклад, TCP або UDP) використовується на вищенаведеному рівні, міститься серед іншої службової інформації в пакетах Internet, що пересилаються. 2. один із фізичних каналів введення-виведення комп'ютера, як правило, — роз'єм на задній панелі.
Порядковий номер - ціле число, що означає позицію елемента в послідовності даних.
Посилання - (англ. reference), об'єкт, який вказує на певний елемент даних (комірку в електронні таблиці) або змінну у комп'ютерній пам'яті.
Послідовний інтерфейс - апаратний інтерфейс, через який дані передаються послідовно біт за бітом.
Постійна пам'ять - енергонезалежний пристрій зберігання даних, виготовлений у вигляді мікросхеми. Використовується для зберігання даних, які не потребують зміни. Зміст пам'яті спеціальним чином "зашивається" у ПЗП під час виготовлення.
Поштова скринька - адресат, куди доставляються повідомлення електронної пошти. Це еквівалент поштової скриньки в поштовій системі за допомогою якої доступна вхідна та вихідна електронна пошта.
Пошук - функція або режим, який дозволяє користувачеві виявляти певні послідовності символів або символи з певними атрибутами в тексті.
Пошук даних - відбір даних за певною комбінацією ознак.
Пошук та заміна - функція або режим, який дозволяє користувачеві виявляти певні послідовності символів (символів), вбудовані команди або знаки з певними атрибутами в тексті та замінювати їх на інші в даному тексті.
Пошук у зворотному напрямку - функція або режим, який дозволяє здійснювати пошук з будь-якого місця документа з поверненням до початку документа.
Пошукова система - програма, що дозволяє шукати та знаходити в Інтернеті інформацію за заданим контекстом.
Правильність - якість, що виражається у відсутності помилок.
Право доступу - право, надане користувачеві на санкціоноване використання певних програм та даних, що зберігаються у системі.
Прапорець (у програмі) - змінна, яка реєструє появу певної події чи стану.
Представлення знань - процес або результат кодування та запам'ятовування знань у базі знань.
Прикладна програма - будь-яка конкретна програма, що сприяє вирішенню певної задачі в межах певної галузі.
Прикладне програмне забезпечення - комплекс прикладних програм, за допомогою яких виконуються конкретні завдання.
Принтер - друкувальний пристрій, який відтворює дані у вигляді символів та зображень на папері.
Принцип відкритої архітектури - 1. Регламентуються та стандартизуються лише опис принципу дії комп'ютера та його конфігурація (певна сукупність апаратних засобів та з'єднань між ними). Таким чином, комп'ютер можна збирати з окремих вузлів і деталей, розроблених і виготовлених незалежними фірмами-виробниками. 2. Комп'ютер легко розширюється і модернізується за рахунок наявності внутрішніх розширювальних гнізд, в які користувач може вставляти різноманітні пристрої, що задовольняють заданому стандарту, і тим самим встановлювати конфігурацію своєї машини відповідно до своїх особистих уподобань.
Принципи фон Неймана - 1. Принцип програмного керування - програма складається з набору інструкцій, які виконуються процесором автоматично одна за одною у певній послідовності. 2. Принцип адресності - основна пам'ять складається з перенумерованих комірок; процесору у будь-який момент часу доступна будь-яка комірка. 3. Принцип однорідності пам'яті. - програми та дані зберігаються в одній і тій же пам'яті, тому комп'ютер не розрізняє, що зберігається в пам'яті - число, текст або інструкція програми. Над інструкціями можна виконувати такі самі дії, як і над даними.
Припустимі дії - обмежений набір дій, що вміє виконувати певний виконавець.
Природна мова - мова, словник та граматичні правила якої обумовлені практикою застосування і не завжди формально фіксовані.
Присвоєння - механізм надання значення змінній.
Пристрій - сукупність деталей, вузлів, елементів, якій властива конструктивна та функціональна єдність.
Пристрій керування - частина процесора, що виконує функції керування - визначає послідовність виконання команд, займається пошуком їх у пам'яті та декодуванням, створює сигнали, що координують спільну роботу всіх вузлів комп'ютера.
Пристрої введення-виведення - апаратні пристрої обчислювальної системи, призначені для введення інформації та її виведення у доступні для користувача формі.
Пріоритет - ранг завдання, що характеризує його переважне право на отримання ресурсів системи по відношенню до інших завдань.
Проблема - теоретичне чи практичне питання, що потребує вирішення
Провайдер - організація, яка надає послуги, пов’язані з доступом до глобальної мережі інтернет.
Програма - оформлена за правилами мови програмування послідовність інструкцій для їх виконання комп'ютером.
Програма - дані, призначені для управління конкретними компонентами системи обробки інформації з метою реалізації певного алгоритму.
Програміст - особа, яка проєктує, пише чи тестує програми.
Програмна закладка - навмисно внесені в програмне забезпечення функціональні об'єкти, які за певних умов ініціюють реалізацію недекларованих можливостей програмного забезпечення.
Програмне забезпечення - сукупність програм, призначених для виконання комп'ютером.
Програмний інтерфейс - інтерфейс між різними видами програмного забезпечення.
Програмно-апаратний інтерфейс - інтерфейс між програмним і апаратним забезпеченням.
Програмування - діяльність, пов'язана зі створенням комп'ютерних програм.
Пропуск - символ з відсутнім зображенням.
Протокол (телекомунікації) - набір правил, що визначає поведінку функціональних одиниць під час виконання комунікативних функцій.
Прототип - модель або попередня реалізація частини програмного засобу, придатна для оцінки проєкту системи, її потенційних робочих характеристик, виробництва або кращого розуміння вимог до програмного засобу.
Процедура - параметризований іменований програмний блок, конкретне виконання якого визначається викликом процедури.
Процедурна мова - мова, програмування, що дає засоби встановити необхідний результат, використовуючи систему обробки даних та визначаючи конкретні оператори або команди, які потрібно виконати в заданій послідовності.
Процес (в системі обробки даних) - перебіг подій, що відбуваються відповідно до наміченої мети або дії.
Процесор - функціональна частина обчислювальної машини або системи обробки інформації, призначена для інтерпретації програм.
Псевдовипадкова послідовність чисел - послідовність чисел, визначених деяким арифметичним процесом, що задовольняє у заданих межах поняття випадкової послідовності.
Псевдокод - система позначень та правил, призначена для запису алгоритмів. Займає проміжне місце між природною та формальною мовами.
Пункт - одиниця виміру розміру шрифту (у тому числі в системах для опрацювання текстів). Розмір шрифту називається кеглем. 1 пункт приблизно дорівнює 0,354 мм.

Р[ред.]


Растр - у комп'ютерній графіці - двовимірний масив точок, колір та яскравість кожної з яких задаються незалежно.
Растрова графіка - область машинної графіки, в якій зображення генеруються як масив пікселів.
Растрове зображення - зображення, що створено із використанням методів растрової графіки.
Регістр - спеціальна пам'ять, що виконує функції короткочасного зберігання числа або команди і виконання над ними деяких операцій. Відрізняється від комірки пам'яті тим, що може не тільки зберігати двійковий код, а й перетворювати його.
Редагування - зміна наявного документа.
Редагування тексту - використання текстового процесора (редактора) для обробки текстів, включаючи перекомпонування, зміну, доповнення, видалення та переформатування тексту.
Редактор текстів - комп'ютерна програма підготовки та редагування текстів.
Рекурсія - процес, в якому бере участь підпрограма, що містить виклики себе самої або інших підпрограм, що викликають вихідну підпрограму або ініціюють ланцюжок викликів підпрограм, в кінцевому рахунку замикається на виклик вихідної підпрограми.
Реляційна база - база даних, у якій інформація зберігається у формі таблиць.
Рендеринг - візуалізація, отримання зображення за моделлю (наприклад, у вигляді структури даних) за допомогою комп'ютерної програми.
Ресурс - будь-який пристрій, інструмент або засіб, за винятком сировинного матеріалу та проміжного продукту, що знаходиться у розпорядженні підприємства для виробництва товарів та послуг.
Рецензування - редагування тексту з реєстрацією змін та його коментування.
Ризик - функція ймовірності виникнення заданої загрози та потенційно несприятливих наслідків виникнення цієї загрози.
Робоча книга - документ табличного процесора.
Робочий стіл - Стільниця, елемент графічного інтерфейсу.
Розворот - ряд сторінок, які читач може розглядати одночасно.
Розділ - у текстовому документі - сукупність абзаців, котрим зберігається однакова специфіка оформлення розміру та орієнтації сторінки, розміру полів, нумерації сторінок, оформлення колонтитулів, кількість колонок тексту.
Розділ - у текстовому процесорі - структурна складова документа зі сталими налаштуваннями, яка завершується недрукованим символом розриву розділу.
Роздільна здатність - показник якості графічного зображення, кількість точок (пікселів) на одиницю довжини. Вимірюється у точках на дюйм - dpi (dots per inch).
Роздільник - символ або пропуск, що відокремлює частину в межах імені.
Роздільність - див. Роздільна здатність.
Роздруківка - інформація, виведена з ЕОМ у вигляді роздруківки чи графіка на папір чи плівку.
Розмір символа - висота символа, вимірюється в спеціальних одиницях
Розпізнавання зображень - сприйняття та аналіз за допомогою функціонального блоку зображення, складових його об'єктів, їх характерних особливостей та їх просторових взаємин.
Розпізнавання мови - сприйняття та аналіз за допомогою функціонального блоку інформації, що переноситься людським голосом.
Розпізнавання образів - ідентифікація за допомогою функціонального блоку фізичних чи абстрактних образів, структур та конфігурацій.
Розпізнавання символів - ідентифікація символів за допомогою автоматичних засобів.
Розповсюдження - розголошення даних або надання доступу до них.
Розподілена база даних - база даних, різні частини якої зберігаються на багатьох комп'ютерах, об'єднаних між собою мережею.
Розрив сторінки - функція, що забезпечує завершення друку поточної сторінки та початок друку наступної сторінки.
Розширений пошук та заміна - функція або режим, який дозволяє користувачеві виявляти послідовності символів, вбудовані команди або знаки з певними атрибутами в документі та замінювати їх на інші в даному тексті в автоматичному режимі або під контролем користувача.
Розшифрування - процес отримання із шифрограми вихідних даних.
Ряд даних на діаграмі - набір пов'язаних між собою елементів даних, що відповідає одному стовпцю або одному рядку таблиці даних.
Рядкова величина - структурована величина, що являє собою послідовність символів.
Рядок - взята в одинарні або подвійні лапки послідовність будь-яких символів: цифр, літер, розділових знаків та ін.
Рядок заголовка вікна - об’єкт вікна, у якому відображається ім’я вікна програми та розміщено кнопки керування вікном

С[ред.]


Секретний ключ - ключ, який використовується в асиметричному криптографічному алгоритмі, володіння яким обмежене (зазвичай лише одним суб'єктом).
Сектор - найменший логічний простір на жорсткому диску.
Секторна (кругова) діаграма - діаграма, призначена для відображення частки кожного окремого числа в їх сумі у вигляді кругового сектора
Селектор - в об'єктно-орієнтованому програмуванні - метод, який повертає значення окремих властивостей;
Семантика мови програмування - сукупність правил виконання комп’ютером команд, записаних мовою програмування.
Сенсор - датчик.
Сенсорний екран - пристрій введення, який дозволяє користувачеві взаємодіяти з системою обробки даних шляхом дотику до екрану.
Сервер - високопродуктивний комп'ютер із великим обсягом зовнішньої пам'яті, який забезпечує обслуговування інших комп'ютерів шляхом керування розподілом ресурсів спільного користування (програм, даних та периферійного обладнання), ЕОМ, що надає свої ресурси іншим користувачам. Розрізняються файл-сервери, сервери друку, сервери баз даних та інших. Наявність сервера завжди передбачає наявність інших ЕОМ у мережі.
Сервер - у обчислювальній мережі — функціональний пристрій, який надає послуги робочим станціям, персональним комп'ютерам або іншим функціональним пристроям.
Сервер друку - сервер, який адмініструє ресурси друку та створений для полегшення доступу до цих ресурсів.
Сервер імен - сервер, який адмініструє символьні імена та відповідні адреси мережі.
Сервер файлів - сервер, що містить файли та створений для полегшення доступу до цих файлів.
Середовище програмування - комплекс програм, що має засоби автоматизації процесів підготовки та виконання програм.
Серія даних - в електронній таблиці стовпчиковий або рядковий діапазон даних, для яких будується діаграма.
Сертифікація - процедура, згідно з якою третя сторона надає гарантію, що вся система обробки даних або її частина відповідає вимогам безпеки.
Сигнал - зміна певної фізичної величини у часі, що забезпечує передачу повідомлень, будь-який процес, що несе інформацію.
Сигнал - форма подання даних, при якій дані розглядаються у вигляді послідовності значень скалярної величини — записаної (виміряної) у часі.
Символ - літера, цифра, знак пунктуації, арифметичної операції чи спеціальний знак.
Синтаксис мови програмування - сукупність правил побудови команд мови програмування.
Синтез (у штучному інтелекті) - створення за допомогою функціонального блоку штучного голосу, тексту, музики та зображень.
Система - сукупність об'єктів, пов'язаних спільним призначенням або дією.
Система інструкцій процесора - сукупність вказівок, виконуваних процесором конкретного типу. Включає команди, виконують арифметичні і логічні операції, операції керування послідовністю виконання команд, операції передачі та інш.
Система керування базами даних - сукупність програмних засобів загального або спеціального призначення, що забезпечують керування створенням та використанням баз даних.
Система керування базами даних (СКБД) - комплекс програмних засобів, призначених до створення нової структури бази, наповнення її вмістом, редагування вмісту та її візуалізації.
Система керування освітнім контентом - інформаційна система, яка використовується для створення, зберігання, збору та/або доставки освітнього контенту.
Система кодування - зведення правил відображення елементів однієї множини на елементи іншої множини.
Система команд - сукупність операцій, що виконуються обчислювальною машиною, і правила їх кодування в програмі.
Система команд виконавця - повний перелік команд, за якими виконавець може виконати одну або серію припустимих дій.
Система програмування - система для розробки програм певною мовою програмування. Надає користувачеві засоби розробки програм: транслятор, редактор текстів програм, бібліотеки стандартних програм, відладчик та ін.
Система числення - сукупність прийомів і правил, якими записуються і читаються числа.
Системне програмне забезпечення - сукупність програм, що забезпечують взаємодію інших програм обчислювальної системи з програмами базового рівня та безпосередньо з апаратним забезпеченням.
Системний блок - частина настільного персонального комп'ютера, окремий блок, всередині якого встановлена материнська плата з процесором, блок живлення, накопичувачі та ін.
Сканер - пристрій для введення документів у комп'ютер - текстів, креслень, графіків, малюнків, фотографій. Створює оцифроване зображення документа та поміщає його в пам'яті комп'ютера.
Скасування - функція, яка дозволяє користувачеві скасовувати дію останньої команди або кількох команд.
СКБД - система керування базами даних.
Скидання - 1) сигнал загального управління, пов'язаний з неадресованою операцією, який служить для встановлення регістрів даних у нульовий стан. 2) наскрізні лінії магістралі крейту, що несуть сигнал скидання.
Слайд - основний об’єкт комп’ютерної презентації
Слідування - форма організації вказівок в алгоритмі, за якої дії виконуються послідовно одна за одною, без пропусків або повторень.
Слово - рядок знаків або рядок бітів, що обробляється як єдине ціле для даного призначення.
Слот (у штучному інтелекті) - компонент кадру, що використовується для зберігання властивостей, таких як імена об'єктів, конкретні атрибути, звані фасетами, значення та покажчики інших кадрів.
Смітник - (англ. recycle bin, trash can), елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для видалення та тимчасового зберігання видалених файлів та тек, який дозволяє відновити нещодавно видалений об'єкт у разі помилки користувача.
Сортування даних - упорядкування даних за заданою ознакою.
Спадне меню - меню, що викликається вказівкою на його заголовок, розташований біля верхнього краю екрана; воно з'являється безпосередньо під цим заголовком і зникає після вибору команди.
Спам - небажана кореспонденція рекламного чи іншого характеру, що масово розсилається людям, які не виявили бажання її отримувати.
Список розсилки - список призначених одержувачів, визначений та названий відправником або за допомогою застосування, або для застосування.
Спрощення завдання - розв'язання задачі з використанням операцій декомпозиції одного завдання на кілька підзавдань, які зазвичай простіші у вирішенні, ніж вихідне завдання.
Стан (у штучному інтелекті) - опис миттєвого знімку задачі на одному етапі її розв'язання.
Старший розряд - найправіша цифра запису числа.
Стек - структура даних, у якій можна додавати та видаляти елементи даних; при цьому доступний тільки останній доданий елемент, і програма може отримати його значення або видалити зі стека.
Стиль - сукупність параметрів форматування об’єктів документа, що позначається унікальним іменем і може застосовуватися для форматування текстових фрагментів.
Стиль - певний набір інструкцій з форматування тексту, що дозволяє користувачеві застосовувати різні атрибути з метою уніфікувати форму документа, використовуючи єдині характеристики для різних частин тексту документа.
Стійкість - здатність організації протистояти впливу інциденту.
Стільникова мережа - мережа, в якій є щонайменше два вузли з двома або більше маршрутами між ними.
Стільниця - (англ. desktop), метафора графічного інтерфейсу користувача, що трактує екран монітор комп’ютера так, ніби це верхня частина столу користувача, на якій можна розміщувати такі об’єкти, як документи та теки з документами.
Стовчики - вертикально розташовані рядки тексту (від двох і більше), розміщені поруч один з одним на сторінці або екрані.
Стример - пристрій резервного копіювання великих обсягів інформації. Як носій застосовуються касети з магнітною стрічкою великої ємності.
Стрічка - службова область вікна програми, що містить вкладки з інструментами (кнопками, полями, перемикачами тощо).
Структура - 1. сукупність стійких зв’язків між частинами об’єкта, що забезпечують його цілісність та тотожність самому собі, тобто, збереження його характеристичних властивостей при внутрішніх та зовнішніх змінах. 2. екземпляр моделі даних.
Структура даних - спосіб об'єднання кількох елементів даних на один: масив, файл, список. Див. Структурована величина
Структура документа - повний набір взаємопов'язаних правил, що визначає можливі структури документів, прийнятих у певному середовищі обробки тексту.
Структура презентації - порядок подання матеріалів на слайдах презентації, кількість слайдів, їх заголовки, макет і вміст кожного слайда
Структурне програмування - метод розробки програм, що вимагає розбиття програми на невеликі незалежні частини (модулі).
Структурована величина - величина, якій у кожен момент часу відповідає деякий набір значень. Див. Структура даних
Субдомен - домен, який є частиною домену вищого рівня.
Суматор - електронна логічна схема, що виконує додавання двійкових чисел.
Суміжні вузли - два вузли мережі, що з'єднані між собою.
Сумісність - придатність продукції, процесів або служб для спільного використання за умови задоволення заданих вимог без виникнення неприпустимих наслідків від їхнього спільного застосування.
Суперкомп'ютер - дуже потужна комп'ютерна система. Є багатопроцесорним і (або) багатомашинним комплексом, що працює на спільну пам'ять і спільні зовнішні пристрої. Архітектура заснована на ідеях паралелізму та конвеєризації обчислень. Призначена на вирішення завдань, які потребують великих обсягів обчислень. До таких завдань належать завдання аеродинаміки, ядерної фізики та фізики плазми, сейсмології, метеорології, обробки зображень тощо.
Супровід програм - роботи, пов'язані з обслуговуванням програм у процесі їх експлуатації.
Схема алгоритму (блок-схема) - див. Блок-схема алгоритму.
Схема бази даних - формальний опис організації бази даних. У реляційних базах даних схема визначає таблиці, поля у кожній таблиці та обмеження цілісності (первинний і зовнішні ключі та інші).
Сценарій - детально розроблений план заходу, здійснення яких-небудь дій
Сценарій презентації - детальний опис послідовності дій зі створення об’єктів комп’ютерної презентації в середовищі редактора презентацій.

Т[ред.]


Таблиця - об’єкт, що являє собою сукупність рядків та стовпчиків
Таблиця бази даних - об'єкт бази даних з унікальним ім'ям та структурою
Таблиця істинності - табличне подання логічної схеми (операції), у якому перераховані всі можливі поєднання значень істинності вхідних сигналів (операндів) разом із значенням істинності вихідного сигналу (результату операції) кожного з цих поєднань.
Таблиця розміщення файлів (FAT) - спеціальна таблиця системної області диска, де зберігаються дані про розташування файлів на диску.
Табличний процесор (електронна таблиця) - комп'ютерна програма, призначена для зберігання даних різних типів у табличній формі та їх обробки. Див. також Електронна таблиця.
Тека - (англ. folder, рос. папка) елемент графічного інтерфейсу, місце, яке містить посилання на файли та, можливо, на інші теки.
Текст - дані у формі знаків, символів, слів, фраз, параграфів, речень, таблиць або їх поєднань, призначені для вираження змістового значення сприйняття яких (даних) ґрунтується на розумінні користувачем природної або штучної мови.
Текстовий курсор - об’єкт на екрані монітора, який вказує місце для введення символів
Текстовий напис - фрагмент графічного зображення, що містить текст
Текстовий процесор - комп'ютерна програма або пристрій, призначений для створення, редагування та форматування текстових документів.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма, призначена для введення та редагування текстів, у тому числі і комп'ютерних програм.
Текстовий файл - файлова структура даних, що являє собою послідовність рядкових величин змінної довжини.
Текстура - растрове зображення, що накладається на поверхню полігональної моделі для надання їй кольору, фарбування чи ілюзії рельєфу.
Телеконференцзв'язок - інтерактивна взаємодія між учасниками з різним місцем розташування при використанні засобів телекомунікації.
Теорія комунікації - наукова дисципліна, що вивчає методи, та системи комунікації.
Термін - слово чи словосполучення, що є точним позначенням певного поняття будь-якої галузі знання.
Термінал - пристрій, підключений до комп'ютера, який не призначений для роботи в автономному режимі і забезпечує введення-виведення інформації.
Тест - сукупність даних для програми, а також точний опис усіх результатів, які мають бути отримані при опрацьовуванні цих даних програмою.
Тестування - етап розв'язання задачі на комп'ютері, в процесі якого перевіряється працездатність програми та наявність у ній помилок.
Тип даних - поняття мови програмування, що визначає структуру констант, змінних та інших елементів даних, дозволені значення та операції, які можна над ними виконувати.
Тип даних - пойменована сукупність даних зі спільними статистичними та динамічними властивостями, що встановлюються формалізованими вимогами до даних даного типу.
Типізований файл - файлова структура даних, що являє собою послідовність елементів певного типу. Цими елементами можуть виступати рядки певної довжини, числа, записи.
Титри - написи, які з’являються на початку або наприкінці відеофільму, на певному відеофрагменті або зображенні тощо.
Топологія - розділ математики, що вивчає властивості фігур. Поняття топології широко використовується під час створення комп'ютерних мереж.
Топологія комп'ютерної мережі - Логічний та фізичний спосіб з'єднання комп'ютерів та інших засобів, що утворюють мережу.
Точка зупинки - місце у програмі, модулі або операторі, в якій виконання може бути призупинено у разі певної умови чи події.
Транслятор - програма або технічний засіб, що виконує трансляцію програми.
Трансляція програми - перетворення програми, представленої однією мовою програмування, на програму іншою мовою і в певному сенсі рівносильну першій.
Трансфокація - поступова зміна масштабу зображення з метою створення зорового відчуття руху всієї групи, що візуалізується, або її частини до спостерігача або від спостерігача.
Трасування виконання - запис послідовності команд, що виконуються програмою.
Трасування змінних - запис імені та значень змінних, до яких здійснюється доступ у ході виконання програма, або які змінюють значення під час виконання.
Тривимірна графіка - (3D-комп’ютерна графіка або 3D-графіка), розділ комп'ютерної графіки, присвячений методам створення зображень або відео шляхом моделювання об'єктів у трьох вимірах.
Тригер - електронна схема, що має два стійкі стани, які відповідають двійковим "1" і "0". З регістрах комп'ютера для запам'ятовування одного біта інформації.
Тригерна схема - схема, яка допускає кілька стійких станів або нестійких станів, щонайменше один з яких є стійким, причому схема ця спроєктована таким чином, що перехід від одного стійкого стану до іншого може бути здійснений шляхом впливу відповідного імпульсу.

У[ред.]


Умова - запитання, сформульоване таким чином, що допускає лише одну з двох відповідей: «так» або «ні».
Умовна вказівка - інструкція з умовами вибору дій для виконання.
Умовне висловлювання - висловлювання виду «Якщо ..., то...».
Унарний оператор - оператор, арність якого дорівнює одиниці.
Упорядкованість - певне розміщення елементів, що є результатом упорядкування.
Успадкування - визначення нового класу (нащадка) на основі вже наявного батьківського класу з частково або повністю запозиченою функціональністю.
Утиліта - службова програма операційної системи.

Ф[ред.]


Файл - пойменована сукупність будь-яких даних, яка розміщена на пристрої збереження даних та опацьовується як єдине ціле. Файл може містити програму, числові дані, текст, закодоване зображення та інше. Ім'я файлу реєструється в каталозі.
Файлова система - 1. частина операційної системи, що керує розміщенням та доступом до файлів та каталогів; 2. розміщення файлів та каталогів на носію даних.
Факт (у штучному інтелекті) - твердження щодо сутності реального чи концептуального світу, справедливість якого зазвичай визнається.
Фатальна помилка - помилка, за якої неможливо продовження виконання програми.
Фільтрація даних - відсіювання даних, в яких немає необхідності.
Фішинг - шахрайські методи отримання особистих даних (банківських реквізитів батьків тощо) або коштів через інтернет.
Флешпам'ять - носій даних, енергонезалежна напівпровідникова пам'ять.
Флоппі-диск (дискета) - носій даних, знімний гнучкий магнітний диск у пластиковому конверті.
Форма - спеціальний засіб для введення даних, що надає користувачу можливість заповнення лише визначених полів введення даних.
Формалізація даних - приведення даних до однакової форми, що дозволяє зробити їх порівняними між собою.
Формат - сукупність значень властивостей об’єкта
Формат - певна організація (або макет) тексту в друкованому вигляді або відображеній на екрані формі або записаного на носії даних.
Формат даних в електронній таблиці - спосіб подання даних у табличному процесорі
Форматування - процес змінення формату об’єкта (змінення розмірів, перефарбування та ін.)
Форматування електронної таблиці - зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок: шрифту, кольору, накреслення символів; вирівнювання; кольору заливки, розмірів і меж клітинок тощо.
Форматування текстового документа - оформлення документа з використанням методів вирівнювання тексту, застосуванням різних шрифтів, вбудовуванням у текстовий документ малюнків та інших об'єктів.
Формула в електронній таблиці - вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок чи їх діапазонів, функції та знаки арифметичних операцій.
Фотоальбом - презентація певної структури, що призначена для демонстрації фотографій
Фрагмент зображення - будь-яка частина графічного зображення
Функціональна клавіша - клавіша з програмованими функціями.
Функційна мова - (функціональна мова), мова програмування, що дає засоби встановити необхідний результат, використовуючи систему обробки даних та використовуючи лише виклики функцій.
Функція - визначена мовою програмування підпрограма, яка може виконувати певні обчислення або дії.
Функція - пойменований блок програмного коду, до якого можна звернутися з будь-якого місця програми необхідну кількість разів.
Функція користувача - див.функція

Х[ред.]


Хакер - особа, яка використовує знання та навички для вивчення інформаційних систем, аматор-експерт з інформаційних технологій.
Хеш-функція (при хешуванні) - функція, яка використовується для визначення адреси даного елемента в наборі елементів.
Хешування - спосіб організації структур даних (хештаблиць), що забезпечує ефективний пошук та поповнення.
Хиба - один з результатів виконання команди перевірки умови. Див. також Істина
Хмара - ресурси віддаленої комп’ютерної системи, можливість зберігання даних (хмарне сховище) і отримання обчислювальної потужності, без прямого керування користувачем.
Хмарний диск - сховище даних, розташоване на віддаленому сервері.
Хмарні сервіси - сервіси, пов’язані з наданням користувачам доступу до віддалених інтернет-ресурсів.
Хмарні технології - інформаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних.
Хостинг - послуга надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі.

Ц[ред.]


Центральний процесор; ЦП - процесор, що виконує в даній обчислювальній машині або системі обробки інформації основні функції обробки інформації та управління роботою інших частин обчислювальної машини або системи.
Цикл - прийом у програмуванні, що дозволяє багаторазово повторювати одну й ту саму послідовність інструкцій (вказівок).
Цикл - послідовність інструкцій або команд, які можуть виконуватися багаторазово доти, доки не порушується певна умова.
Циклічний алгоритм - алгоритм, що містить цикли.
Циклічні процеси - процеси, які повторюються.
Цифровий слід - інформація про відвідини сайтів та внесок користувача під час перебування у мережі.
Цілісність даних - властивість, що засвідчує, що дані не були змінені або знищені неправомірним чином.

Ч[ред.]


Чипсет - набір електронних компонентів (одна або кілька інтегральних схем), який керує потоком даних між процесором, пам’яттю та периферійними пристроями. Зазвичай він знаходиться на материнській платі. Набори мікросхем зазвичай розраховані на роботу з певним мікропроцесором.
Чутливий екран - пристрій введення, дозволяє вказувати на об'єкти, доторкаючись пальцем до певного місця екрана монітора.

Ш[ред.]


Шаблон - зразок, основа для створення.
Шаблон - еталонний зразок, який порівнюється з усією сутністю або її частиною з метою пізнання.
Шаблон (стереотип) - збережений текст, призначений для повторного використання у численних документах.
Шаблон презентації - схема розміщення об'єктів та їх оформлення на слайдах презентації.
Шаблон текстового документа - файл особливого формату, що містить певний набір стилів та параметрів документа, використовується для створення однотипних документів.
Швидкодія - продуктивність обчислювальної системи, визначена за кількістю операцій, які виконуються за певний проміжок часу.
Шина - фізичний канал передачі електричних сигналів у комп'ютері для зв'язку між пристроями, сукупність провідників з певними характеристиками.
Шифрограма - дані, створені шляхом застосування шифрування, зміст яких недоступний.
Шифрування - криптографічне перетворення даних. 1 Результатом шифрування є шифротекст. 2 Процес, зворотний до процесу шифрування, називається дешифруванням.
Шістнадцяткова система числення; HEX - метод представлення даних у системі числення з основою 16 з використанням цифр від 0 до 9 та літер від А до F.
Шкала - упорядкований набір значень, безперервний чи дискретний, або набір категорій, на яких відображається атрибут.
Шлюз - пристрій для з'єднання мереж з протоколами, що сильно відрізняються, наприклад, для з'єднання локальних мереж з глобальними мережами.
Шлях до файлу - ланцюжок підпорядкованих каталогів, який необхідно пройти ієрархічною структурою до каталогу, де зареєстрований файл.
Шрифт - набір зображень символів (літер, цифр і знаків) з єдиним графічним стилем.
Штриховий код - особливого роду кодування, що забезпечує подання необхідних символів через застосуванням серії широких та вузьких смуг. Зчитування утвореного кодування символів реалізується за допомогою використання оптичних пристроїв, що працюють в режимі оптичного сканування.
Штучний інтелект - комп'ютерні системи, що моделюють або відтворюють інтелектуальну діяльність. Прикладами областей використання ШІ є: ігри, логічні виведення, навчання, розпізнавання природних мов, формування планів, розпізнавання образів, доказ теорем та візуальне сприйняття.
Шум - перешкода, яка діє на сигнал і може спотворювати інформацію, що переноситься сигналом.

Я[ред.]


Ярлик - посилання на файл, використовується для швидкого доступу користувача до файлу.

Лат[ред.]


CPU (англ. Central Processing Unit) - див. #Центральний процесор
HEX (англ. hexadecimal - шістнадцятковий) - див. #Шістнадцяткова система числення
LAN (англ. Local Area Network) - див. #Локальна мережа
URL (англ. Uniform Resource Locator) - див. #Вебадреса