Перейти до вмісту

Чисельні методи. Лабораторний практикум/Коротка довідка з NumPy

Матеріал з Вікіпідручника

Чисельні методи. Лабораторний практикум[ред.]

NumPy - бібліотека мови Python для роботи з гомогенними багатовимірними масивами даних, які індексуються додатніми цілими числами. Гомогенність даних дозволяє значно оптимізувати роботу в порівнянні з стандартними списками мови.

Основний тип даних відповідно - array.

На базі NumPy написано майже усе науково-технічне програмне забеспечення мовою Python, зокрема

 • українське ПЗ OpenOpt (чисельна оптимізація, автоматичне диференціювання, розв’язування систем рівнянь)
 • SciPy (інтеграція, інтерполяція, статистика і т.і.)
 • науково-інженерні Python-дистрибутиви PythonXY, SAGE (вільні аналоги до MATLAB, Maple, MathCad, Mathematica і т.і.)
 • багато іншого софта, що можна подивитись зокрема тут і тут

Огляд[ред.]

import numpy as np

Тут і далі всі об'єкти які беруться з numpy будуть починатись з "np". Щоб було ясно, що звідки.
Якщо навіть "np" вам писати занадто довго, ви можете використовувати "from numpy import func1, func2, ..." або "from numpy import *" (тобто усе).
Тепер спробуємо створити різні масиви:

>>> a=np.array([3,4,5]) # зі списку
>>> a
array([3, 4, 5])
>>> b=np.arange(4) # цілі числа від 0 включно до n невключно
>>> b
array([0, 1, 2, 3])
>>> c=np.linspace(-np.pi,np.pi,5) # 5 рівномірно розміщених на проміжку [-pi,pi] чисел
>>> c
array([-3.14159265, -1.57079633, 0.    , 1.57079633, 3.14159265])

Як і списки, їх можна обрізати, індексувати, та ітерувати крізь них:

>>> b=b[:-1]
>>> b
array([0, 1, 2])
>>> for x in b:
...   print x
... 
0
1
2
>>> b[1]
1

Як і над математичними векторами, над масивами можна виконувати різні операції:

>>> d=a**2+b
>>> d
array([ 9, 17, 27])

Крім одновимірних масивів бувають і двовимірні, і скільки завгодно вимірні. Розмірність задається кортежем shape:

>>> a=np.arange(8)
>>> a
array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
>>> a.shape=2,2,2
>>> a
array([[[0, 1],
    [2, 3]],

    [[4, 5],
    [6, 7]]])
>>> a=np.arange(9)
>>> a.shape=3,3
>>> a
array([[0, 1, 2],
    [3, 4, 5],
    [6, 7, 8]])
>>> np.arange(100).shape
(100,)

Можна виконувати операції з масивами різних розмірностей, якщо тільки в них співпадають відповідні розміри:

>>> a
array([[0, 1, 2],
    [3, 4, 5],
    [6, 7, 8]])
>>> d
array([ 9, 17, 27])
>>> a+d
array([[ 9, 18, 29],
    [12, 21, 32],
    [15, 24, 35]])

>>> a=np.arange(12)
>>> a.shape=3,4
>>> a
array([[ 0, 1, 2, 3],
    [ 4, 5, 6, 7],
    [ 8, 9, 10, 11]])
>>> b
array([0, 1, 2])
>>> a+b
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: shape mismatch: objects cannot be broadcast to a single shape
>>> b.shape=3,1
>>> b
array([[0],
    [1],
    [2]])
>>> a+b
array([[ 0, 1, 2, 3],
    [ 5, 6, 7, 8],
    [10, 11, 12, 13]])

При індексуванні багатовимірного масиву індекси розділяють комами:

>>> a[1,2]
6

Основи[ред.]

Клас в якому зберігаються масиви називається ndarray, і він має наступні поля:

ndarray.ndim
кількість вимірів масиву. (кількість елементів в полі shape)
ndarray.shape
розміри масиву. Кортеж що зберігає розмір вздовж кожного виміру.
ndarray.size
кількість елементів в масиві. ( дорівнює добутку всіх чисел в shape )
ndarray.dtype
об'єкт що описує тип елементів масиву. Можна задати якийсь з стандартних типів, чи заданий в NumPy, як наприклад: bool_, character, int_, int8, int16, int32, int64, float_, float8, float16, float32, float64, complex_, complex64, object_.
ndarray.itemsize
розмір кожного елементу масиву в байтах. Наприклад розмір елемента типу float64 має розмір 8 (=64/8). Еквівалентне до ndarray.dtype.itemsize.
ndarray.data
Власне дані що зберігаються в масиві. Чіпати руками це поле нам не прийдеться.

Створення[ред.]

Окрім списків масиви можуть створюватись і з складніших структур:

>>> a = np.array( ([1,2,3] , [4,5,6]) )
>>> a
array([[1, 2, 3],
    [4, 5, 6]])

Також можна явно задати тип списку:

>>> np.array( ([1,2,3] , [4,5,6]) , dtype=complex)
array([[ 1.+0.j, 2.+0.j, 3.+0.j],
    [ 4.+0.j, 5.+0.j, 6.+0.j]])

Є функції, які ствоюють нові масиви з нічого:

>>> np.zeros( (2,2) ) #Створити масив заповнений нулями
array([[ 0., 0.],
    [ 0., 0.]])
>>> np.ones( (4,1) ) #Створити масив заповнений одиничками
array([[ 1.],
    [ 1.],
    [ 1.],
    [ 1.]])
>>> np.empty( (2,3) ) #Створити масив. (Він буде забитий всяким сміттям з пам'яті)
array([[ 3.05135778e-267,  6.36598737e-314,  1.01855798e-312],
    [ 1.27319747e-313,  1.27319747e-313,  1.27319747e-313]])

Також можна створити масив з функції. Наприклад красиву табличку множення:

>>> def f(x,y):
...   return (x+1)*(y+1)
... 
>>> a=np.fromfunction(f,(9,9),dtype=int)
>>> a
array([[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
    [ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18],
    [ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27],
    [ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36],
    [ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45],
    [ 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54],
    [ 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63],
    [ 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72],
    [ 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81]])

Базові операції[ред.]

Базові операції з масивами виконуються поелементно. Створюється новий масив, в який і записується результат:

>>> a=np.arange(4)*10
>>> a
array([ 0, 10, 20, 30])
>>> a=20-a
>>> a
array([ 20, 10,  0, -10])
>>> b=np.arange(4)**2
>>> b
array([0, 1, 4, 9])
>>> 10*np.sin(a)
array([ 9.12945251, -5.44021111, 0.    , 5.44021111])
>>> a<10
array([False, False, True, True], dtype=bool)

Як вже було сказано, всі операції виконуються поелементно. Це ж стосується і множення. Якщо нам потрібно перемноження матриць, то використовують функцію dot:

>>> A
array([[ 1., 0.],
    [ 0., 2.]])
>>> B
array([[ 1., 1.],
    [ 1., 1.]])
>>> A*B
array([[ 1., 0.],
    [ 0., 2.]])
>>> np.dot(A,B)
array([[ 1., 1.],
    [ 2., 2.]])

Щоб не створювати нових масивів, операції можна об'єднувати з присвоєнням:

>>> a
array([0, 1, 2])
>>> a+=10
>>> a
array([10, 11, 12])

При здійсненні операцій з різними типами даних, результат приводиться до ширшого. Це називається upcasting.

Такі операції як сума, мінімум та максимум є методами класу масиву:

>>> a
array([10, 11, 12])
>>> a.sum()
33
>>> a.min()
10
>>> a.max()
12

Порівняння[ред.]

>>> a = np.arange(10)
>>> b = np.arange(10)
>>> a == b
array([ True, True, True, True, True, True, True, True, True, True], dtype=bool)
>>> b[5]=10
>>> a == b
array([ True, True, True, True, True, False, True, True, True, True], dtype=bool) 
# тепер масиви відрізняються одним елементом
>>> (a == b).all() # чи всі елементи True?
False
>>> (a == b).any() # чи є хоч один True?
True

Вирізання, індексування, ітерації[ред.]

З одновимірними масивами поводяться зовсім так само як і зі списками. З багатовимірними не набагато складніше:

>>> a             # Масив, в якому перша цифра означає рядок, друга стовпець.
array([[ 0, 1, 2, 3, 4, 5],
    [10, 11, 12, 13, 14, 15],
    [20, 21, 22, 23, 24, 25],
    [30, 31, 32, 33, 34, 35],
    [40, 41, 42, 43, 44, 45],
    [50, 51, 52, 53, 54, 55]])
>>> a[1]               # Другий рядок
array([10, 11, 12, 13, 14, 15])
>>> a[:,1]              # Другий стовпець
array([ 1, 11, 21, 31, 41, 51]) 
>>> a[1:-1,1:-1]         # Викидаємо всі крайні елементи
array([[11, 12, 13, 14],
    [21, 22, 23, 24],
    [31, 32, 33, 34],
    [41, 42, 43, 44]])

Ітерація відбувається починаючи з першого виміру:

>>> for row in a:
...   print row
... 
[0 1 2 3 4 5]
[10 11 12 13 14 15]
[20 21 22 23 24 25]
[30 31 32 33 34 35]
[40 41 42 43 44 45]
[50 51 52 53 54 55]

А також можна проітерувати поелементно, за допомогою об'єкта flat:

>>> for element in a.flat:
...   print element,
... 
0 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 44 45 50 51 52 53 54 55

Розмірність[ред.]

Транспозиція матриці робиться за допомогою метода transpose. Розгортанння в одновимірний за допомогою ravel:

>>> a
array([[ 0, 1, 2],
    [10, 11, 12],
    [20, 21, 22]])
>>> a.ravel()
array([ 0, 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22])
>>> a.transpose()
array([[ 0, 10, 20],
    [ 1, 11, 21],
    [ 2, 12, 22]])

Міняти розмірність масивів можна методами resize, та reshape. Різниця між ними в тому, що resize змінює сам масив, а reshape повертає новий масив як результат функції. Також resize працює не завжди, а коли йому не доводиться перевиділяти пам'ять ( чи щось подібне. мені він пише ValueError: resize only works on single-segment arrays ).

Хочете приклад? Та відкрийте середовище, і самі спробуйте! Що все за вас мають робити? :)

Конкатенація[ред.]

Масивами можна конкатенувати вертикально, і горизонтально:

>>> a=np.ones((2,2))
>>> b=np.zeros((2,2))
>>> np.vstack((a,b))
array([[ 1., 1.],
    [ 1., 1.],
    [ 0., 0.],
    [ 0., 0.]])
>>> np.hstack((a,b))
array([[ 1., 1., 0., 0.],
    [ 1., 1., 0., 0.]])

Корисно, коли треба зліпити розширену матрицю, чи щось подібне.

Розрізання[ред.]

Матриці можна розрізати. Теж вертикально чи горизонтально. Функціям hsplit чи vsplit передають матрицю для розрізання, і кількість рівних частин на які будуть різати, чи кортеж з набором номерів рядків (стовпців) з яких починається новий масив. Пояснення заплутане, приклад зрозуміліший:

>>> a=np.fromfunction(lambda x,y:y,(2,10),dtype=int)
>>> a
array([[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
    [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]])
>>> np.hsplit(a,2)
[array([[0, 1, 2, 3, 4],
    [0, 1, 2, 3, 4]]), array([[5, 6, 7, 8, 9],
    [5, 6, 7, 8, 9]])]
>>> np.hsplit(a,(2,4,7))
[array([[0, 1],
    [0, 1]]), array([[2, 3],
    [2, 3]]), array([[4, 5, 6],
    [4, 5, 6]]), array([[7, 8, 9],
    [7, 8, 9]])]

Копії[ред.]

З копіями треба акуратно. Звичайне присвоєння не створює копії, що може призвести до деяких помилок:

>>> a=np.arange(3) 
>>> b=a
>>> a
array([0, 1, 2]) 
>>> b
array([0, 1, 2]) # Ну прямо точна копія
>>> b[1]=10
>>> b
array([ 0, 10, 2]) # Що і очікувалось
>>> a
array([ 0, 10, 2]) # А ось і приїхали.

Щоб такого не відбувалось копії можна робити явно:

>>> b=np.copy(a)
>>> b
array([ 0, 10, 2])
>>> a
array([ 0, 10, 2])
>>> a[1]=0
>>> a
array([0, 0, 2])
>>> b
array([ 0, 10, 2])

Хоча така фіча може бути й корисна:

>>> a
array([[ 0, 1, 2],
    [10, 10, 10],
    [20, 10, 10]])
>>> b=a[1:,1:]
>>> b
array([[10, 10],
    [10, 10]])
>>> b[:]=0
>>> a
array([[ 0, 1, 2],
    [10, 0, 0],
    [20, 0, 0]])

Джерела[ред.]