Перейти до вмісту

Інформаційна технології в наукових дослідження

Матеріал з Вікіпідручника

Інформаційна технології в наукових дослідження

Мета – сформувати можливості та перспективи використання інформаційних систем та технологій у науково-дослідній діяльності, а також про використання наявних інформаційних продуктів під час наукового дослідження.Завдання знання про сучасні інформаційні технології та системи, ознайомити їх з типологією, класифікацію, структурою та архітектурою інформаційних систем, розглянути основні типи інформаційних систем та види інформаційних технологій, що використовуються в науково-дослідній діяльності, вивчити основи використання автоматизованих інформаційних систем у наукових дослідженнях, навчити їх оперувати сучасними пошуковими системами та базами даних наукової інформації різних типів.

Інформаційні технології у науково-дослідній діяльності.

[ред.]

Тема 1. Поняття, сутність та організація науково-дослідної діяльності. Поняття та сутність науки. Типологія та класифікація наук. Поняття науково-дослідної діяльності. Наукове дослідження як основна форма наукової діяльності. Організація, методика та методологія наукових досліджень. Суб’єкт та об’єкт наукового дослідження. Організація наукової діяльності в Україні. Особливості наукової діяльності в галузі документознавства та в аналітичній сфері.

Тема 2. Понятійний апарат інформаційних технологій. Поняття інформації та інформаційних технологій. Мета, сутність та основні аспекти інформаційних технологій. Особливості та властивості інформаційних технологій. Історія розвитку інформаційних технологій. Структура та основні складові ІТ. Класифікація інформаційних технологій. Типологія ІТ. Основні напрями використання інформаційних технологій в сучасному суспільстві

Тема 3. Основні напрями використання інформаційних технологій у науково-дослідній діяльності. Особливості застосування ІТ у науково-дослідній діяльності. Технології та наука як інтегративна єдність. Типи ІТ, що застосовуються у науково-дослідній діяльності. Використання технологій під час підготовки наукового дослідження. Пошукові системи у сучасній науці. Інформаційні бази та банки даних. Технології наукового аналізу. Використання ІТ під час колективних досліджень. Застосування ІТ у проектуванні. Інформаційні технології репрезентації результатів наукового дослідження. Особливості застосування ІТ у галузі документознавства.

Основи застосування інформаційних систем у науково-дослідній діяльності.

[ред.]

Тема 1. Поняття, сутність та загальні характеристики сучасних інформаційних систем. Поняття інформаційної системи. Історія розвитку інформаційних систем. Характерні риси та особливості сучасних інформаційних систем. Основні функції сучасних ІС. Життєвий цикл сучасних інформаційних систем. Структура та архітектура сучасних інформаційних систем. Основні технології сучасних інформаційних систем. Архітектура «клієнт-сервер» та її варіанти в сучасних інформаційних системах. Основні типи класифікації сучасних інформаційних систем. Структуровані та неструктуровані системи. Структура однокористувальницької, малої й корпоративної ІС, локальної й розподіленої ІС, склад і призначення підсистем.

Тема 2. Автоматизовані системи пошуку та зберігання науково-дослідницької інформації. Користувальницькі системи пошуку науково-дослідної інформації. Інтернет-технології у системах пошуку. Архіви даних FTP та системні бази даних. Реляційні бази даних в операційних системах. Об’єктно-орієнтовані та змішані бази даних та їх використання для наукових досліджень. Національні та міжнародні банки наукової інформації. Банки рефератів та наукових видань. Галузеві системи науково-дослідної інформації та особливості їх використання. Бази та банки даних з документознавства та архівної справи. Системи моніторингу використання наукової інформації. Аналіз цитування.

Тема 3. Інформаційно-аналітичні системи у науково-дослідній діяльності. Поняття та головні риси інформаційно-аналітичних систем. ІАС та бази даних. Системи статистичного аналізу. Системи прийняття рішень. Системи автоматизованого проектування у науковій діяльності. Системи адміністрування у науково-дослідних процесах. Системи корпоративного та групового аналізу з розділеним та загальним доступом. Цикл роботи інформаційно-аналітичної системи. Системи виконання робіт у науково-дослідній діяльності. Використання систем виробничого циклу у наукових дослідженнях. Системи ЕД та потоку робіт у дослідженнях в галузі документознавства та архівознавства. Як індивідуальне завдання пропонується підготувати реферат на одну з запропонованих тем.

Теми рефератів

[ред.]
 1. Інтернет-технології в дослідженнях з документознавства.
 2. Інформаційні системи сучасних бібліотек.
 3. Інформаційні системи в архівній справі.
 4. Загальнодержавна система науково-технічної інформації в Україні.
 5. Характерні риси та особливості сучасних автоматизованих інформаційних систем.
 6. Автоматизовані системи одного користувача та їх особливості.
 7. Автоматизоване робоче місце спеціаліста.
 8. Групові інформаційні системи.
 9. Корпоративні інтегровані інформаційні системи.
 10. Автоматизовані системи пошуку науково-дослідницької інформації.
 11. Мережеві банки даних наукової інформації.

Література

[ред.]
 1. Грищенко І.М. Основи наукових досліджень / О. М. Григоренко, В. А. Борисейко. – К. : Київський національний торгівельно-економічний ун-т, 2001. – 356 с.
 2. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах.- К.:КНЕУ, 2001.-400с.
 3. Метешкін К. О., Костенко О. Б., Сенчук Т. С.. Інформаційні системи і технології. – Х., 2010. – 240 с.
 4. Основи інформаційних систем/За ред. В.Ф.Ситника.-К.:КНЕУ. 2001.-420с.
 1. Автоматизовані системи обробки економічної інформації/ За ред. Г.В. Лавінського.-К.:Вища школа, 1995.-287с.
 2. Автоматизированные информационные технологии в экономике/Под ред. И.Т.Трубилина.-М.:Финансы и статистика, 2000.-416с.
 3. Автоматизация управления предприятием/В.В. Баранов и др..-М.: ИНФРА-М, 2000.-239с.
 4. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем.-К.:КНЕУ, 1998.-140с.
 5. Бойко В. В., Савинков В .М. Проектирование баз данных информационных систем. – М.,1997. - 256 с.
 6. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті.-Тернопіль:Карт-Бланш, 2001.- 354с.
 7. Горбатенко І. Ю. Основи наукових досліджень : підруч. / І. Ю. Горбатенко, Г. О. Івашина. – Херсон : ХДПУ , 2001. – 91 с.
 8. Ковальчук В. В. Основи наукового дослідження: навч. посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – К. : Видавничий дім „Професіонал”, 2008. – 240 с.
 9. Кузнецов И. Н. Методика научного исследования / И. Н. Кузнецов. – Минск : Дашкова и К, 1997. – 460 с.
 10. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах.- К.:КНЕУ, 2001.-400с.
 11. Давидова І. Бази даних як інформаційний продукт / І. Давидова // ВКП. –
 12. 2000. – № 1. – С. 19-30.
 13. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп’ютеризованих систем управління та автоматики/ Вінниця:ВДТУ, 1997.-208с.
 14. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу.-К.:КНЕУ, 1999.-328с.
 15. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації.-К.:КНЕУ, 1998.-200с.

Рекомендована література

[ред.]
 • Антоненко І. Електронні ресурси як об'єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне забезпечення / Антоненко, О. Баркова // Бібліотечний вісник. — 2004. — С. 11–22.
 • Давибіда, Л. І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях : практикум / Л. І. Давибіда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 39 с.
 • Давибіда, Л. І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях : конспект лекцій / Л. І. Давибіда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 51 с.
 • Нєвєнченко, А. І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях : конспект лекцій / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 116 с.

https://sites.google.com/view/kyarick/головна

Термінологічний словник з інформатики Автор курсу - Огірко Ігор Васильович.