Енергоефективність в університетах

завершено на 50%
Матеріал з Вікіпідручника

Енергоефективність в університетах – книга, заснована українською університетською спільнотою "Енергоефективні Університети" для збирання, структурування даних, досвіду та практики енергоощадності та енергоефективності в студмістечках.

В книзі розглядяється не тільки досвід українських університетів, але й досвід університетів зарубіжних.

Див також Енергоефективність в університетах/Зелені студмістечка.

Вступ, або навіщо університетам бути енергоефективними[ред.]

Методологія, або що первинне – техніка чи підходи?[ред.]

Іншими словами – техніка і культура енерговикористання або техніка і екологічна культура. Однозначно первинним є екологічна культура і культура енерговикористання, як складова екологічної культури.

Енергоменеджмент
це майстерність управління енергетичними потоками з метою досягнення оптимального соціально-екологічного та економічного ефекту.
Енергоменеджер
це спеціаліст з управління енергетичними потоками, що повинен враховувати екологічні, економічні та соціальні аспекти при прийнятті рішень щодо раціонального використання природних ресурсів з метою сприяння сталому розвитку громади, або хоча б призупинення деградації соціально-екологічних систем, якими є сучасні міста.

Що таке енергоефективність[ред.]

д.т.н., проф., акад. УНГА М.Д. Гінзбург, завідувач Галузевого Нормативно-термінологічного центру, Харків. (Ринок Інсталяцій № 4/2008)

У попередньому числі (№ 3) нашого журналу (с. 43) надруковано Указ Президента України [1], у якому сформульовано нові пріоритети державної політики щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). Зокрема Кабінету Міністрів України доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо забезпечення ефективного використання ПЕР, у якому передбачити:

 • визначення ефективного використання ПЕР (далі – енергоефективність);
 • механізми державного регулювання, контролю та стимулювання енергоефективності;
 • завдання та повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики щодо енергоефективності, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з цих питань;
 • запровадження системи енергетичного маркування обладнання.

Крім того, Кабінет Міністрів України повинен у 2008 році вжити заходів щодо запровадження системи національних стандартів у сфері ефективного використання ПЕР, альтернативних джерел енергії та удосконалення порядку нормування питомих витрат ПЕР у суспільному виробництві.

Порівнюючи поставлені завдання з тими, які ставила держава в попередні роки, можна зробити висновок, що йдеться про нові пріоритети енергетичної політики в контексті сталого розвитку.

Ця стаття є продовженням наших публікацій на шпальтах журналів "Ринок інсталяцій" та "Електроінформ" і має на меті привернути увагу фахівців до термінологічних розбіжностей у чинних нормативних документах (НД) щодо ефективного використання ПЕР.

1. Що таке клас енергоефективності?

Розуміючи неминучість економічного зростання, і, отже, неминучість зростання споживання ПЕР і збільшення виробляння енергії, міжнародне співтовариство виробило ряд нових пріоритетів енергетичної політики, орієнтуючи подальший розвиток енергетики відповідно до принципів сталого екологічно безпечного розвитку (sustainable development). Енергетична політика повинна ґрунтуватися на таких трьох китах:

 • енергоощадність ( energy saving);
 • енергоефективність (energy efficiency);
 • екологічна безпека (environmental safety).

Ми вже неодноразово (див., наприклад, (2)) привертали увагу читачів до неправильного подання в українських НД, статтях, підручниках та інших джерелах понять, які англійською (російською) позначають так: energy saving (рос. энергосбережение), energy saving mode (рос. энергосберегающий режим), energy-saving technology (рос. энергосберегающая технология).

Ще раз підкреслимо, що широковживаний термін енергозбереження є хибним, оскільки для збереження (рос. сохранения, англ. conservation) енергії не треба докладати жодних зусиль. Бо є фундаментальний закон природи – закон збереження та перетворення енергії (рос. закон сохранения и превращения энергии, англ. conservation law), згідно з яким за будь-яких фізичних взаємодій енергія не створюється і не зникає, а лише перетворюється з однієї форми в іншу. А правильним є термін енергоощадність (рос. энергосбережение, англ. energy-saving), яким треба позначати діяльність (організаційну, наукову, практичну, інформаційну), спрямовану на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії й природних енергетичних ресурсів у народному господарстві та яку реалізують, використовуючи технічні, економічні та правові методи (ДСТУ 2420-94, п. 1.1).

Щодо енергоносіїв (перш за все палива), мають сенс обидва поняття:

 • паливозбереження – це запобігання крадіжкам палива (наприклад, самовільному відбиранню з нафто- та продуктопроводів тощо) та його псуванню;
 • паливозаощаджування – це раціональне витрачання палива, використовуючи відповідні сучасні технології.

У директиві ЄС (3) ужито термін energy efficiency class.

Клас енергетичної ефективності виробу (рос. класс энергетической эффективности изделия (ГОСТ Р 51388-99), англ. energy efficiency class) – рівень економічності енергоспоживання виробу, що характеризує його енергоефективність на стадії експлуатування.

Примітка: Євросоюз установив сім класів енергоефективності (А, В, С, D, Е, F, G): клас А відповідає максимальній енергоефективності, а клас G – мінімальній.

Енергоефективність – співвідношення між кількістю енергії на виході процесу перетворювання до кількості енергії на вході. Для окремих виробів це поняття збігається з поняттям коефіцієнт корисної дії (ККД). Отже, енергоощадність – це діяльність, а енергоефективність – це сукупність показників, яка дає змогу порівнювати різні вироби однакового призначення з погляду споживання енергії.

Джерела:[ред.]

Залучення та мобілізація студентів до проектів енергоефективності[ред.]

Залучення бізнесу до проектів енергоефективності в університетах[ред.]

Економіка проектів з енергоефективності в університетах[ред.]

Повернення на інвестиції (ROI)[ред.]


Українське законодавство з питань енергоефективності[ред.]

Перелік посилань на тексти законів та підзаконних актів з сайту Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України:

Закони України

Закон України №74/94-ВР від 01.07.1994 р. “Про енергозбереження”
Закон України №435/96-ВР від 29.10.1996 р. “Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату”
Закон України №575/97-ВР від 16.10.1997 р. “Про електроенергетику”
Закон України №89/98-ВР від 06.02.1998 р. “Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів”
Закон України №648-XIV від 13.05.1999 p. “Про ратифікацію Кредитної угоди (Фінансування Української енергозберігаючої сервісної компанії (УкрЕско) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку”
Закон України №1391-XIY від 14.01.2000 р. “Про альтернативні види рідкого та газового палива”
Закон України №2550-ІІІ від 21.06.2001 р. “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження”
Закон України №2665-III від 12.07.2001р. “Про нафту і газ”
Закон України №40-IV від 04.07.2002р. “Про інноваційну діяльність”
Закон України №555-IV від 20.02.2003р. “Про альтернативні джерела енергії”
Проект Закону України “Про комерційний облік ресурсів, передача яких здійснюється мережами”
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу"

Укази Президента України

Указ Президента України №1389/99 від 28.12.2000 p. “Про внесення змін і доповнень до Положення про Державний комітет України з енергозбереження”
Указ Президента України №598/2000 від 14.04.2000 p. “Про Міністерство палива та енергетики України” + зміни та положення
Указ Президента України №662/99 від 16.06.99 p. “Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами”
Указ Президента України №70/99 від 27.01.99 p. “Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України”
Указ Президента України №918/95 від 06.10.95 р. “Про положення про Державний комітет України з енергозбереження”
Указ Президента України №666/95 від 26.07.95 р. “Про утворення Державного комітету України з енергозбереження”

Постанови Кабінету Міністрів

1992-1995
Постанова Кабінету Міністрів України №449 від 05.08.92 р. “Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення”
Постанова Кабінету Міністрів України №699 від 02.09.93 р. “Про заходи щодо ефективного використання газу”
Постанова Кабінету Міністрів України №415 від 15.06.94 p. “Про будівництво вітрових електростанцій”
Постанова Кабінету Міністрів України №741 від 18.09.95 p. “Питання Державного комітету України з енергозбереження” 
1996
Постанова Кабінету Міністрів України №20 від 09.01.96 p. “Про управління сферою енергозбереження”
Постанова Кабінету Міністрів України №100 від 17.01.96 р. “Про Державну програму "Екологічно чиста геотермальна енергетика України"
Постанова Кабінету Міністрів України №163 від 07.02.96 р. “Про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження”
Постанова Кабінету Міністрів України №575 від 29.05.96 р. “Питання Державної інспекції з енергозбереження” ЗАВАНТАЖИТИ
Постанова Кабінету Міністрів України №1293 від 24.10.96 р.“Про виділення коштів Державному комітетові з енергозбереження”] ЗАВАНТАЖИТИ
Постанова Кабінету Міністрів України №1308 від 26.10.96 р. “Про порядок використання коштів, одержаних за неефективне використання газу”
Постанова Кабінету Міністрів України №1358 від 08.11.96 р. “Про порядок переведення підприємств на резервні види палива під час похолодань”
1997
Постанова Кабінету Міністрів України №137 від 03.02.97 р. "Про Комплексну програму будівництва вітрових електростанцій"]
Постанова Кабінету Міністрів України №148 від 5.02.97 p. “Про комплексну державну програму енергозбереження України” ЗАВАНТАЖИТИ
Постанова Кабінету Міністрів України №244 від 19.03.97 p. “Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів”
Постанова Кабінету Міністрів України №751 від 15.07.97 p. “Про Програму заходів щодо скорочення споживання природного газу”
Постанова Кабінету Міністрів України №786 від 15.07.97 р. “Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві”
Постанова Кабінету Міністрів України №1422 від 20.12.97 р. “Про створення Української енергозберігаючої сервісної компанії”
Постанова Кабінету Міністрів України №1505 від 31.12.97 р. “Про Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики”
1998
Постанова Кабінету Міністрів України №48 від 19.01.98 р. “Про Концепцію діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України” 
Постанова Кабінету Міністрів України №326 від 17.03.98 р. “Про внесення змін до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення”
Постанова Кабінету Міністрів України №1094 від 15.07.98 р. “Про державну експертизу з енергозбереження”
Постанова Кабінету Міністрів України №1308 від 17.08.98 р. “Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи”
1999
Постанова Кабінету Міністрів України №358 від 13.03.99 p. "Про підсумки роботи народного господарства у 1998 році" (п.10-16).
Постанова Кабінету Міністрів України №441 від 24.03.99 p. "Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі"
Постанова Кабінету Міністрів України №453 від 24.03.99 p. "Про продовження терміну виконання Державної програми "Екологічно чиста геотермальна енергетика України""
Постанова Кабінету Міністрів України №256-р від 31.03.99 р. “Про використання паливно-енергетичних ресурсів та скорочення технологічних втрат теплової енергії”
Постанова Кабінету Міністрів України №820 від 14.05.99 p. "Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій" ЗАВАНТАЖИТИ
Постанова Кабінету Міністрів України №1357 від 26.07.99 р. "Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення"
Постанова Кабінету Міністрів України №2184 від 28.11.99 р. "Про порядок забезпечення галузей національної економіки і населення природним газом у 2000 році"
Постанова Кабінету Міністрів України №2183 від 30.11.99 р. "Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами"
Постанова Кабінету Міністрів України №2219 від 08.12.99 р. “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”
Постанова Кабінету Міністрів України №2246 від 09.12.99 р. “Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання”
Постанова Кабінету Міністрів України №2364 від 21.12.99 р. “Про граничну чисельність працівників центрального апарату Державного комітету з енергозбереження та ліміт легкових автомобілів, що його обслуговують” ЗАВАНТАЖИТИ
2000
Постанова Кабінету Міністрів України №826 від 18.05.2000 р. “Про заходи щодо впровадження автоматизованих систем обліку електроенергії”
Постанова Кабінету Міністрів України №1039 від 29.06.2000 р. “Питання державної інспекції з енергозбереження”
Постанова Кабінету Міністрів України №1040 від 27.06.2000 р. “Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної державної програми енергозбереження України”
Постанова Кабінету Міністрів України №1071 від 07.07.2000 р. “Про деякі заходи щодо раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів”
Постанова Кабінету Міністрів України №1464 від 27.09.2000 р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2000 р. №1039”
2001
Постанова Кабінету Міністрів України №241 від 14.03.2001 р. "Про використання бюджетних асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів"
Постанова Кабінету Міністрів України №868 від 26.07.2001 р. "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. №639 та затвердження Порядку розрахунку платежів за надання в концесію вітрових електростанцій"
Постанова Кабінету Міністрів України №1442 від 26.10.2001 р. "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. №241"
2002
Постанова Кабінету Міністрів України №475 від 09.04.2002 р. “Про внесення змін до Порядку постачання електричної енергії споживачам”
Постанова Кабінету Міністрів України №483 від 11.04.2002 р. “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи”
Постанова Кабінету Міністрів України №1957 від 25.12.2002 р. “Про продовження терміну виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії до 2007 року”
2004
Постанова Кабінету Міністрів України №1307 від 05.10.2004 р. “Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного”
 

Досвід українських університетів[ред.]

Херсонський національний технічний університет[ред.]

м.Херсон, 73008, Бериславське шосе, 24 www.kntu.net.ua

Заходи з енергозбереження: Заміна вікон на металопластикові, запровадження автономної системи опалення деяких корпусів університету, промивка системи опалення та її оптимізація.

Досвід співпраці з місцевою громадою: Участь співробітників університету в роботі Громадської ради екологічних організацій при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області (Екорада) з питань утилізації твердих побутових відходів, проблем підтоплення Херсонської області, використання поновлювальних джерел енергії. В рамках цієї роботи було вирішене питання щодо водопостачання с. Музиковка Білозерського району Херсонської області, проводиться робота з вирішення питання підтоплення с.м.т. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області.

Основні енергетичні проблеми ВНЗ: Застаріла система опалення більшості корпусів, що отримує теплоносій з централізованої системи теплопостачання, високе енергоспоживання при опаленні більшості корпусів та гуртожитків університету, відсутність достатньої кількості коштів для проведення комплексних робіт для зменшення енергоспоживання студмістечка.

Проекти з енергоефективності, що реалізуються зараз: Промивка системи опалення та її оптимізація.


Луцький національний технічний університет[ред.]

вул. Львівська, буд. 75 м. Луцьк, Волинська область Україна 43018 lutsk-ntu.com.ua

Заходи з енергозбереження:

 • організація виставок, семінарів;
 • ведення моніторингу інформації по публікаціях, експрес інформації зарубіжних та вітчизняних розробок;
 • підготовка спеціалістів кафедрою електропостачання по спеціалізованих курсах з енергозбереження;
 • курси перепідготовки фахівців з енергозбереження, які є ліцензованими на основі існуючої спеціальності («Електротехнічні системи електроспоживання»);
 • в головному корпусі проведено частково заміну вікон на металопластикові.

Досвід співпраці з місцевою громадою:

 • співпраця з підприємством "Волиньенергософт";
 • проведення двох міжнародних конференцій "Енергоефективність електротехнічних пристроїв і систем", червень 2008р. та 2009р;
 • Волинським регіональним інформаційним центром з енегрозбереження, який функціонував протягом 2001- 2005рр. при Луцькому національному технічному університеті, були проведенні енергоаудити наступним установам: Володимир- Волинській станції переливання крові; Поворської туберкульозної лікарні; Олицької середньої школи Ківерцівського району;
 • реалізація Проекту із заміни котлів теплопостачання Маневицької районної лікарні на енергозберігаючі котли, що працюють на місцевому паливі.

Досвід співпраці з місцевою владою:

 • проведено семінар з енергозбереження та захисту екології в місті Луцьку спільно із головними спеціалістами відповідних структурних підрозділів Луцької міської Ради;
 • участь у засіданнях постійної комісії з питань паливо- енергетичного комплексу та енергозберігаючих технологій Волинської обласної ради;
 • з 1999 року проведення щорічних обласних семінарів з енергозбереження "Інноваційні технології енерго- та теплопостачання" разом з Волинською облдержадміністрацією.

Енергетичні проблеми:

 • необхідність утеплення вікон, стін, ізоляції підвальних приміщень;
 • зважаючи на розосередженість корпусів університету та студентських гуртожитків, заміна існуючої системи теплопостачання на автономні;
 • в студентських гуртожитках заміна вікон, електроплит, утеплення стін;
 • використання джерел світла в системі штучного освітлення будівель університету з високим рівнем енергоспоживання;
 • в університеті відсутній підрозділ, який займається аналізом ефективності витрат енергетичних ресурсів та розробкою пропозицій щодо заходів з енергозбереження.Національний технічний уніврситет України "Київський політехнічний інститут"[ред.]

Служба енергоменеджменту http://agy.kpi.ua/відділи-2/служба-енергоменеджменту/

Інститут Енергозбереження та Енергоменеджменту 03056, м.Київ, вул.Борщагівська 115 www.kpi.ua

Досвід співпраці: UNIDO, USAID, GIZ, Асоціація енергоефективних міст України тощо.

Пректи з енергоефективності, що реалізуються зараз:

 • Проведено енергоаудити більшості навчальних корпусів та гуртожитків.
 • Створено Раду з енергозбереження, до складу якоі увійшли провідні фахівці університету з даних питань. Очолює Раду проректор з науковоі роботи д.т.н., Ільченко М. Ю.
 • У більшості будівель НТУУ "КПІ" реалізується автоматичний облік електроенергії в реальному часі (спостереження за споживанням ведеться погодинно із побудовою графіків активної та реактивної потужностей).
 • Усі будівлі університету обладнані обліком тепла та води. Більшість будівель мають автоматику погодозалежного регулювання подачі теплоносія.
 • Проводиться планова заміна вікон у будівлях (корпуси та гуртожитки).
 • НТУУ КПІ є розробником типової програми для МОН України по зниженню споживання енергоресурсів навчальними закладами та установами освіти, підпорядкованих МОН України, фінансування яких здійснюється із державного бюджету на 10-14 навчальні роки та методики їх обстеження.
 • З 2004 року створено службу енергоменеджменту НТУУ КПІ, що підпорядковується проректору з адмінінстративної роботи. Основна діяльність полягає у розрахунку лімітів електро-, тепло- водоспоживання, моніторингу витрат енргоносіів, розробці програми енергоефективності університету, наданні рекомендацій підрозділам по покращенню енергетичної ефективності, підвищення обізнаності громади університету з питань енергозбереження, визначення рейтингу підрозділів з енергоефективності, проведення Тижня енгоефективності, організаціі роботи Ради з енергозбереження університету, прроведення енргетичних обстежень об'єктів університету тощо.
 • Для візуалізаціі реальноі картини енергоспоживання будівель та привернення уваги громади університету, з використанням програмного забезпечення DISPLAY, здійснюється виготовлення відповідних енергетичних сертифікатів. Це стало можливим після підписання хартіі з європейською організацією Energy Cite.
 • Реалізовано проект модернізаціі системи освітлення потокових аудиторій навчальних корпусів з використанням світлодіодних джерел світла.
 • На базі НТУУ КПІ ІЕЕ (корпус 22) створено функціонуючу систему енергозабезпечення на базі віртуальної станції із використанням енергії сонця, вітру та біомаси, стеження за роботою якої ведеться через единий операторний центр, розташований в тій же будівлі.


Одеська Національна академія харчових технологій[ред.]

ОНАХТ, вул. Канатна, 112, г. Одеса, Україна, 65039

Національний університет водного господарства та природокористування[ред.]

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11 http://nuwm.rv.ua/

Заходи з енергозбереження:

 1. Заміна віконних блоків в учбових корпусах та гуртожитках
 2. Заміна ізоляції теплових мереж
 3. Заміна ламп розжарювання на люмінесцентні
 4. Утеплення огороджуючих конструкцій навчальних корпусів
 5. Встановлені лічильники теплової енергії на вводах в навчальні корпуси та гуртожитки, та влаштовані 2 вузли регулювання теплової енергії
 6. Встановлені тепловідбиваючі екрани за опалювальними приладами.

Основні енергетичні проблеми: Нераціональне використання теплової енергії.
Проекти з енергоефективості, які реалізуються зараз:

 1. Розробка проектів вузлів регулювання для навчальних корпусів та гуртожитків студмістечка
 2. На стадії ТЕО існують проекти реконструкції котельні студмістечка


Севастопольський національний технічний університет[ред.]

99053 Севастополь ул. Университетская, 33 http://sevntu.com.ua

Заходи енергозбереження: Разработан предварительный проект горячего водоснабжения студенческого общежития. Проводится реконструкция системы освещения на энергосберегающие источники.
Основні енергетичні проблеми: Затраты на отопление и электроэнергию.
Проекти з енергоефективості, які реалізуються зараз: Разработан предварительный проект горячего водоснабжения студенческого общежития. Проводится реконструкция системы освещения на энергосберегающие источники.


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна[ред.]

майдан Свободи 4, 61077, Харків, Україна http://www.univer.kharkov.ua/

Заходи з енергозбереження: В Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна впроваджується комплекс практичних заходів із енергозбереження, що об’єднується в єдину загальну програму, а саме:

Будівлі університету та студентські містечка
 • розроблена та впроваджується програма енергозбереження;
 • розробляється та виконується комплекс заходів із зменшення витрат енергоносіїв у студентських містечках університету;
 • здійснюється утеплення та реставрація фасадів будівель університету;
 • здійснюється поступова заміна існуючих вікон на 2-о- та 3-камерні склопакети з метою зменшення тепловитрат; заміна вікон проводиться за окремою програмою із визначення пріоритетності приміщень, в залежності від їх завантаження у навчальному процесі;
 • фахівцями екологічного та фізико-енергетичного факультетів, спільно із компанією «Золотое сечение» заплановано проведення знімання тепловитрат будівель університету за допомогою тепловізора.
Тепломережа університету
 • розроблений та виконується гнучкий графік нормування та розподілення подачі теплоносія (в залежності від кількості занять та завантаження приміщень), що надається ТЕЦ-5 до тепломережі університету;
 • здійснюється покрокова заміна внутрішньоуніверситетських тепломереж;
 • виконується часткове екранування батарей у приміщеннях університету;
Подача води
 • розроблений та реалізується гнучкий графік подачі питної та технічної води (в залежності від кількості занять та завантаження приміщень);
Лічільники
 • встановлені прилади обліку у кожній будівлі на подачі теплоносія, води та електричної енергії;
Повітря в приміщеннях
 • у частині приміщень здійснено забезпечення примусової циркуляції теплого повітря;
 • встановлюються пластикові двері-теплобар’єри для здійснення локалізації теплого повітря у приміщеннях з найвищою концентрацією студентів і співробітників, а також ізоляції приміщень та конструкційних елементів де необхідне мінімально допустиме опалення (переходи в будівлях, холи, прольоти сходів, ліфтові камери тощо);
Електромережа, освітлення, витрати електроенергії
 • здійснюється проектування та покроково виконується програма заміни електромережі на сучасну енергозберігаючу мережу, встановлюються прилади обліку витрат електричної енергії для кожної окремої будівлі та структурних підрозділів;
 • здійснюється перехід на енергозберігаючі ліфти: встановлено 3 ліфти OTIS з підвищеною енергоефективністю приводів та внутрішнього освітлення;
 • здійснюється заміна ламп розжарювання на енергозаощаджуючі лампи із подовженим терміном експлуатації;

Впровадження енергоефективних технологій:

 • Створено навчально-демонстраційний центр альтернативної енергетики. Вперше в Україні спільними зусиллями громадської організації «Інститут сталого розвитку», екологічного факультету та геолого-географічного факультету створено навчально-демонстраційний центр альтернативної енергетики. Даний центр має діючий вітрогенератор, що встановлений на даху головного корпусу університету, а також 2 сонячні батареї, які розміщені на фасаді (із південною експозицією) головного корпусу. В даному центрі встановлено стенд, який ілюструє об’єм виробленої та спожитої енергії. Комп’ютерний клас, що розміщено в даному центрі, живеться повністю за рахунок електричної енергії, виробленою власними засобами, а також, частина енергії використовується для освітлення та опалення приміщень центру;
 • Енергоменеджмент гуртожитку університету. Вперше в Україні розпочато проект з енергоменеджменту гуртожитку університету. Це є спільною ініціативою студентів і викладачів екологічного та фізико-енергетичного факультету, а також громадської організації «Інститут сталого розвитку» та компанії «Золотое сечение». В рамках проекту проведено енергетичний аудит гуртожитку та розроблено концепцію переходу на альтернативне електропостачання, опалення і підігрів води за рахунок альтернативних джерел енергії. Даний проект виконується за підтримки власного кошту перерахованого вище консорціуму;
 • Встановлені та функціонують 2 вітрогенератори. Фахівцями екологічного факультету та фізико-енергетичного факультету розроблена нова концепція вітрогенератора, пробну модель якого вже виготовлено та встановлено на даху одного з корпусів університету. Насьогодні, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – єдиний навчальний заклад в Україні, на даху якого встановлені та функціонують 2 вітрогенератори.

Освітні заходи в галузі енергоефективності:

 • Підготовка магістрів-енергоменеджерів. Вперше в Україні розпочато підготовку магістрів-енергоменеджерів спільними зусиллями екологічного, географічного та фізико-енергетичного факультетів;
 • Підготовка магістрів за спеціалізацією «альтернативна енергетика та сталий розвиток». Протягом останніх 5 років здійснюється підготовка магістрів за спеціалізацією, акредитованою UNESCO, «альтернативна енергетика та сталий розвиток» (екологічний та геолого-географічний факультети);
 • Відкривається вперше в Україні інтегрована міжфакультетська спеціальність «Енергоменеджмент та альтернативна енергетика»;
 • Запрошуються професори та фахівці із європейських та американських університетів і компаній. Екологічним факультетом та кафедрою географічного моніторингу та охорони природи геолого-географічного факультету регулярно запрошуються професори та фахівці із європейських та американських університетів і компаній для читання лекцій і проведення семінарів для студентів і професорко-викладацького складу в галузі енергозбереження та альтернативної енергетики;
 • Організовано практики для студентів в галузі підвищення енергоефективності навчальних корпусів та гуртожитків Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Створюється «Консалтинговий центр альтернативної енергетики та енергозбереження». Спільними зусиллями екологічним факультету, громадської організації «Інститут сталого розвитку» та німецької консалтингової компанії СІМ створюється перший в Східній Європі «Консалтинговий центр альтернативної енергетики та енергозбереження». Метою даного центру є розробка, фандрейзінг та супроводження впровадження муніципальних та районних програм в галузі енергозбереження та альтернативної енергетики.

Досвід співпраці з місцевою громадою: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна активно співпрацює з громадою міста Харків, за рішенням та на кошти якої 205 років тому і був створений університет.
В галузі енергозбереження та альтернативної енергетики університет співпрацює з об’єднаннями громадян, що є лідерами в даній галу в регіоні, а саме:

 • громадською організацією «Інститут сталого розвитку»;
 • молодіжною громадською організацією «Департамент молодіжних ініціатив»;
 • громадською організацією «Україно-Американський центр охорони природи».

Результати співпраці з місцевою громадою:

 • Створено недержавний фонд підтримки енергозбереження та альтернативної енергетики. Екологічним факультетом та «Інститутом сталого розвитку» створено перший на пострадянському просторі та єдиний, на даний момент, в Україні недержавний фонд підтримки енергозбереження та альтернативної енергетики. Даний фонд наповнюється приватними комерційними організаціями та компаніями (наприклад, ЗАО «Філіпп Морріс Україна», ЗАО «Нефтьгаз», комерційно-інвестиційний фонд «Нафта і газ», ПП «Будтехнологія-М» тощо). Насьогодні, за підтримки фонду підтримано 10 проектів із енергозбереження та 2 проекти з альтернативної енергетики. Серед найкращих проектів: встановлення теплового насосу для опалення сільського будинку культури в селищі Курилівка Куп’янського району; встановлення системи опалення в церковно-приходській школі Миколаївського храму; встановлення системи примусової циркуляції теплого повітря в міській гімназії м. Куп’янська та обласній станції юних натуралістів тощо.
 • В селищі Рогань реалізовано проект «Енергозберігаючий дитячий садочок». Екологічним факультетом, «Інститутом сталого розвитку» та «Департаментом молодіжних ініціатив» реалізовано проект «Енергозберігаючий дитячий садочок» в селищі Рогань Харківського району. В рамках даного проекту було виконано енергетичний аудит одноповерхової дерев’яної будівлі дитячого садочку. Потім, було розроблено проект із впровадження енергозберігаючих технологій у будівлі дитячого садочку. За кошти проекту та громади здійснено утеплення стін, заміна вікон на трикамерні склопакети, розроблено проект та здійснено заміну енергомереж, встановлено тепловий насос для опалення будівлі, здійснено монтаж системи для підготовки та подачі питної води. За додаткові залучені кошти громади, здійснено ремонт внутрішніх приміщень садочку. Насьогодні, енергоефективний дитячий садочок використовується як демонстраційна модель для представників органів місцевого самоврядування щодо впровадження енергоефективних технологій у соціальні сфері за рахунок місцевих ресурсів.
 • Створено асоціацію енергоефективних громад Харківської області. Екологічним факультетом, фізико-енергетичним факультетом в партнерстві з громадськими організаціями «Інститут сталого розвитку» та «Україно-Американський центр охорони природи» створено асоціацію енергоефективних громад Харківської області. Для громад, що входять до даної асоціації, надається тренінгова і консультаційна допомога щодо розробки програм енергозбереження та впровадження використання альтернативних джерел енергії, а також надається допомога у пошуку фінансування для втілення локальних проектів. Насьогодні, до асоціації входять 18 громад, якими реалізовано 12 проектів, для їх представників проведено 24 тренінги, та 3 стажування (1 з них – закордонне), а також, розроблено 4 регіональні програми муніципального енергозбереження.

Досвід співпраці з мсцевою владою: В галузі енергозбереження та альтернативної енергетики активну позицію у співпраці займають екологічний, геолого-географічний та фізико-енергетичний факультети. Дана багаторічна співпраця знайшла відображення у наступних результатах:

 • Розроблено обласну програму енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії. Спільно фахівцями університету та Харківською обласною державною адміністрацією розроблено обласну програму енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії. За ініціативи екологічно факультету та «Інституту сталого розвитку», на сайті Харківської обласної державної адміністрації розміщено лінку «Енергозбереження», під якою знаходиться інформація щодо впровадження технологій енергозбереження в Харківській області;
 • Участь в роботі Харківської ОДА. Співробітники екологічного, геолого-географічного та фізико-енергетичного факультетів університету входять до робочої групи при голові Харківської обласної державної адміністрації із розробки та впровадження технологій енергозбереження;
 • Співпраця з ЖКГ. Екологічний факультет активно співпрацює із відділом енергозбереження департаменту житлово-комунального господарства виконавчого комітету Харківської міської ради. Спільно розроблено та впроваджено проект із підготовки енергоаудиту об’єктів соціальної сфери міста (за підтримки Світового Банку);
 • Підвищення енергоефективності в центрі реабілітації дітей. Спільно із Куп’янською районною державною адміністрацією впроваджено проект «Острів надії» (за підтримки «Українського фонду соціальних інвестицій» та Світового Банку), щодо здійснення програми підвищення енергоефективності в центрі реабілітації дітей з девіантною поведінкою. За результатами проекту встановлено сучасну модульну енергозберігаючу котельню «Термо-1000» та прокладені нові тепломережі з високою теплоізоляцією труб;
 • Проведено серію з 4 круглих столів з розробки місцевих програм підвищення енергоефективності. В рамках спільного проекту геолого-географічного факультету, Студентської Ради університету та «Інститут сталого розвитку» – «Регіональна кампанія з енергоефективності» проведено серію з 4 круглих столів з розробки місцевих програм підвищення енергоефективності в Балаклійській райдержадміністрації, Чугуївській районній державній адміністрації, Куп’янській міській раді та Харківській обласній державній адміністрації. В Харківській обласні державній адміністрації проведено двохденний круглий стіл за участі губернатора Арсена Авакова;
 • Проведено прес-тур по громадах та підприємствах області. Спільно з Харківською обласною державною адміністрацією проведено прес-тур по громадах та підприємствах області, що реалізують програми підвищення енергоефективності. У прес-турі прийняли участь представники 3 районних державних адміністрацій та Харківської обласної державної адміністрації.

Проекти, що реалізуються зараз:

 • Проект «Енергоефективний гуртожиток», що реалізується за спільної ініціативи екологічного, фізико-енергетичного факультетів та Студентської Ради університету. В рамках проекту здійснюється енергоаудит гуртожитку, його тепловізорна зйомка, проектується встановлення теплового насосу та сонячних колекторів для обігріву, підготовки теплої води та виробництва електричної енергії».
 • Проект «Ініціатива у галузі екологічно менеджменту», що реалізується екологічним та фізико-енергетичним факультетами щодо підготовки магістрів у галузі екологічного менеджменту та енергоменеджменту. Проектом передбачається розробку навчальних планів та їх методичне забезпечення (тестовими матеріалами, навчальними посібниками тощо).
 • Проект «АЕСС – консалтинговий центр енергозбереження та альтернативної енергетики», що реалізується екологічним факультетом, «Інститутом сталого розвитку» та німецькою консалтинговою кампанією СІМ. Метою проекту є створення навчально-демонстраційного центру для забезпечення навчання студентів та державних службовців, а також розробку і впровадження локальних і муніципальних програм в галузі альтернативної енергетик та енергозбереження.
 • Проект «Мережа наукового партнерства в галузі біоенергетики», що реалізується екологічним факультетом спільно із «Інститутом сталого розвитку» та Центром біоенергетики Німеччини. Метою проекту є створення в Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна лабораторії енергоефективності в галузі біоенергетики.


Запорізький національний університет[ред.]

вул. Жуковського, 66 69600 м. Запоріжжя Україна www.znu.edu.ua

Заходи з енергозбереження:

 1. Проведення перерахунку теплонавантаження. Заощадження – 250-260 тисяч грн. на рік.
 2. Встановлення німецьких теплових лічильників «Multical» в кожному корпусі університету (ЗНУ – єдина установа в місті, в кого є такі лічильники), переврізка труб. Результат: зменшення витрат на 150-200 Гкал на місяць, економія коштів – 522 тисячі гривень на рік.
 3. Заміна старих вікон на металево пластикові склопакети. Станом на 2010 рік встановлено близько 1000 квадратних метрів нових вікон. Економія – 100 тис. грн.. на рік.
 4. Заміна підігрівача води. Економія – 210 Гкал на місяць, більше мільйона гривень на рік.
 5. Заміна труб для гарячої води на передізольовані. Економія – 200 тисяч гривень на місяць.
 6. Програма «Білий університет» – заміна жовтих лам п розжарювання на білі енергозберігаючі. Станом на 2010 рік замінено 1000 світильників та кілька тисяч ламп. Економія – 263 тисячі гривень на рік.
 7. Шпаклювання приміщень матеріалами «Церезит» для внутрішніх робіт для забезпечення кращої ізоляції.

Основні енергетичні проблеми:

 • високі витрати на опалення через старі вікна у корпусах;
 • контроль перевитрат гарячої води у гуртожитках
 • високі витрати на пальне для автопарку
 • втрата тепла через старі труби у корпусах і гуртожитках
 • брак підтримки програм з енергоефективності з боку міської влади

Проекти из енергозбереження, що зараз реалізуються:

 • заміна вікон на металево пластикові склопакети;
 • переведення автопарку з бензину на газ;
 • розробка закільцьованої системи гарячої води для гуртожитків;
 • встановлення спеціального режиму постачання гарячої води до гуртожитків;
 • програма «Білий університет»: заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі;
 • заміна труб для гарячої води на теплоізольовані.
 • використання теплозберігаючих шпаклівок
 • придбання теплометра для визначення місць найбільшої втрати тепла.


Чорноморський державний університет імені Петра Могили[ред.]

вул. 68 Десантників, 10 м. Миколаїв 54003 Україна http://www.kma.mk.ua

Заходи з енергозбереження:

 1. Прийнята і впроваджується програма енергозбереження в університеті.
 2. В 2007 році побудована власна котельня для опалення головного корпусу університету
 3. В 2008 році встановлені сонячні водонагрівальні колектори на гуртожитках №1 та №2, загальною кількістю 8 штук.
 4. В 2009 році побудована котельня для опалення 10 та 11 корпусів університету.
 5. В 2009 році встановлені сонячні водонагрівальні колектори на даху будівлі головного корпусу університету для отримання гарячої води.
 6. Починючи з 2008 року в університеті проводиться заміна в системі освітлення з ламп накалювання на енергозберігаючі лампи.
 7. Викладачами факультету екології для студентів різних факультетів розроблено курс "Системи енергозбереження"
 8. Для реалізації програми енергозбереження при університеті створено "Центр енергоменеджменту".

Досвід співпраці з місцевою громадою: Університет є ініціатором проведення засідань громадської ради з питань екології та енергозбереженння при Миколаївській міській раді. Університет співпрацює з ТОВ НВП "Триботехніка" яка займається виробництвом та постачанням теплосберігаючих вікон. Також з ТОВ "Миколаївенергомонтаж" спеціалізацією якого є установка та заміна енергозберігаючих електроламп освітлення. ТОВ "НТБуд" установка на дахах головного корпусу та гуртожитків сонячних водонагрівачів – колекторів.

Скільки можна зекономити на енергофективності[ред.]

Реалізація проектів з енергоефективності для державних ВУЗів[ред.]

Реалізація проектів з енергоефективності для приватних ВУЗів[ред.]

Моделі залучення інвестицій[ред.]

Особливості українського законодавства[ред.]

Державні кошти[ред.]

Міжнародні компанії[ред.]

Міжнародні фонди[ред.]

Фонд "Східна Європа" http://www.eef.org.ua/ впроваджує серед інших проектів в Україні проекти пов'язані із енергоефективністю