Перейти до вмісту

Управління проєктами

Матеріал з Вікіпідручника

Управління проєктами

Предметом дисципліни

[ред.]

є принципи, що притаманні проєктам у всіх областях діяльності, а також методи, комп'ютерні технології впровадження проєктів.

Мета

[ред.]

дисципліни полягає в наданні студентам знань, вмінь про управління проєктами в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати

[ред.]
 • поняття проєкту та його закономірності життєвого циклу, методологію, базові поняття та визначення з управління проєктами;
 • структуру проєкту ( основні етапи роботи) провести його обґрунтування;
 • класифікацію проєктів та ієрархій цілей проєктів;
 • склад учасників проєкту та їх роль;
 • закони комунікації та методи аналізу міжособистісних відносин;
 • визначити необхідні обсяги і джерела фінансування;
 • підібрати виконавців через процедури конкурсів;
 • підготувати й укласти контракти;
 • визначити терміни виконання проєкту, скласти графік його реалізації, розрахувати ресурси;
 • принципи управління розробкою проєктів;
 • принципи побудови, типи та послідовність розробки організаційної структури управління проєктами;
 • принципи планування, контроль та регулювання проєкту;
 • принципи побудови автоматизованої інформаційної системи управління проєктом.

Уміти

[ред.]
 • застосовувати методи та засоби управління проєктами в повсякденної діяльності,
 • визначати концепцію проєкту та його стратегічні та тактичні задачі,
 • будувати організаційну структуру управління проєктами та проєктувати офіс проєкту з застосуванням сучасних методів та засобів організаційного моделювання проєктів,
 • здійснювати планування робіт за проєктом та проводити експертизу проєкту,
 • застосовувати аналіз міжособистісних відносин та закони комунікації для керування командою проєкту,
 • впроваджувати автоматизовані інформаційні системи управління проєктом.

Мати уявлення: про перспективні напрямки наукових досліджень в галузі теорії управління проєктами; новітні методи, технології та засоби управління проєктами.

Посилання

[ред.]
 • Андрєєва Т. Є. проєктний менеджмент як засіб досягнення мети підприємства / Т.Є. Андрєєва, Т.Е. Петровська, Т.С. Титар // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 34. – С. 364-370.
 • Батенко Л. П. Управління проєктами: навч. посіб. / Л. П. Батенко,О. А. Загородніх, В. В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.
 • Безверхнюк Т. М. проєктно-орієнтований підхід як нова філософія організації управління державними програмами і проєктами /Т.М. Безверхнюк // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць. – Вип. 3/2011. – Київ: Академія муніципального управління, 2011. – С. 17-24.
 • Захарова З. Управління проєктами


Література

[ред.]
 1. Верзух Е. Управління проєктами: прискорений курс за програмою МВА: Пер. з англ. - М .: ООО "І.Д. Вильямс", 2006
 2. Мазур І.І., Шапіро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управління проєктами: Учеб. посібник для вузів / І.І. Мазур, В.Д. Шапіро, Н.Г. Ольдерогге; За заг. ред. І.І. Мазура. - М .: ЗАТ "Видавництво" Еко-номика ", 2001. - 574 з.
 3. Управління проєктом. Основи проєктного управління: підручник / кол. авт .; під ред. проф. М.Л. Ра-зу. - М .: КНОРУС, 2006. - 768 с.

Термінологічний словник з інформатики

Допоміжна
 1. Гейзлер П.С., Зав'ялова О.В. Управління проєктами. Мн .: БДЕУ, 2005. - 255 с.
 2. Грей К.Ф. Управління проєктами: практ. керівництво / пров. з англ. / К.Ф. Грей, Е.У. Ларсон. - М., Дело і Сервіс, 2003
 3. Дітхелм, Г. Управління проєктами. В 2 т. Т. 1. Основи: пер. з нім. - СПб: Видавничий дім «Біз-нес-преса», 2004. - 400 с.
 4. Ілишева М.А. Моделі зрілості управління проєктами в російських компаніях // Вісник УГТУ, 2009. №2
 5. Керцнер Г. Стратегічне планування для управління проєктами з використанням моделі зре-лости: Пер. з англ. під заг. ред. А.Д. Баженова - М .: АйТи; М .: ДМК Пресс, 2003 p
 6. Кліффорд Ф. Грей, Ерік У. Ларсон Управління проєктами: Практичний посібник / Пер. з англ. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2003, 528 с.
 7. Ковальов А. Управління проєктом по створенню інтернет-сайту. Переклад з англійської. М .: Альпі-на, 2001. - 337 с.
 8. Локк Д. Основи управління проєктами / Пер. з англ. М .: «HIPPO», 2004. - 253 с.
 9. Мазур І.І. Управління проєктами: навч. посібник. / І.І. Мазур, В.Д. Шапіро, Н.Г.Ольдерогге. - М., Омега-Л, 2007.
 10. Малініна М.В. Сучасні моделі зрілості організаційного управління проєктами // Управ-ня проєктами і програмами, 2011. №03 (27)
 11. Мішин С. А. проєктний бізнес. Адаптована модель для Росії. М .: «АСТ», 2006. - 432стор.
 12. Полковників А. В., Дубовик М. Ф. Впровадження корпоративної системи управління проєктами: ризики, фактори успіху, вибір стратегії // Управління проєктами та програмами, 2006. №01 (05)

Автор курсу - Огірко Ігор Васильович.