Перейти до вмісту

Географія

Матеріал з Вікіпідручника

Географія (від грец. γεωγραφία — опис Землі; походить від двох еллінських слів: γεια — Земля і γραφειν — писати, описувати — наука, що вивчає географічну оболонку Землі, її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини. В сучасному розумінні поняття географія заміщено поняттям географічні науки.

Об'єкт вивчення географії — закони і закономірності розміщення і взаємодії компонентів географічного середовища і поєднань на різних рівнях.

Географія — одна з найдавніших наук, її основи закладені в еллінську епоху. Першою людиною, що використала слово «географія», був Ератосфен (276—194 до н. е.). Узагальнив досвід видатний географ Клавдій Птолемей в 1 столітті н. е. Розквіт класичної західної географічної традиції відбувся в епоху Відродження, яка відзначилась переосмисленням досягнень епохи пізнього еллінізму і значними досягненнями в картографії, які прийнято пов'язувати з ім'ям Герарда Меркатора. Основи сучасної академічної географії в 1-й половині XIX століття заклали Олександр Гумбольдт і Карл Ріттер.

Основне завдання географії полягає у вивченні законів і закономірностей розміщення та взаємодії компонентів географічного середовища та їхніх поєднань на різних рівнях. Складність об'єкта дослідження і широта предметної області зумовили диференціацію єдиної географії на низку спеціалізованих (галузевих) наукових дисциплін, які утворюють систему географічних наук. У її рамках виділяються природничі (фізико-географічні) та суспільні (соціально-економічні) географічні науки.

Географія виникла як опис географічної оболонки Землі, її структури та динаміки, взаємодії та розповсюдження у просторі окремих компонентів. Декілька тисячоліть пішло на становлення фізичної географії і формування підвалин класичної географічної науки. Водночас поодинокі дослідники намагалися поєднувати суспільні процеси з компонентами географічного середовища. У такий спосіб починали зароджуватися нові напрямки географічних досліджень, які, починаючи з XX сторіччя, набули сучасних рис. Географія на сучасному етапі поділяється на низку природничо-географічних і суспільно-географічних наук, тісно пов'язаних між собою, а спільними їхнім завданнями є всебічне дослідження природно-територіальних і виробничо-територіальних комплексів. Основною метою географічних досліджень на сучасному етапі є наукове обґрунтування шляхів раціональної територіальної організації суспільства і природовикористання, створення основ стратегії екологічно безпечного розвитку суспільства. Все-таки більшість географів класичної школи продовжують визначати фізичну географію як науку, а решту її суспільних напрямків  — похідними наукового пізнання та суспільними проектами, що переплітаються з різними сферами та науками.

В Україні географія вивчається у навчальних закладах середньої та вищої освіти. У школі курс географії вивчається з 6 по 11 класи. Далі навчання географії здійснюється на базі вищих навчальних закладів, які мають природничий напрямок.

Шкільний курс географії =[ред.]

5класс


Географія вищої школи[ред.]

  • 1 курс: Вища математика і математична статистика, Інформатика з основами геоінформатики, Фізика з основами геофізики, Хімія з основами геохімії, Основи фізичної географії, Загальна геологія, Геоморфологія, Метеорологія і кліматологія, Загальна гідрологія, Ґрунтознавство і географія ґрунтів, Топографія з основами геодезії, Основи суспільної географії.
  • 2 курс: Історична геологія, Біогеографія, Ландшафтознавство, Основи екології та геоекології, Картографія, Аерокосмічні методи досліджень, Історія географії, Основи океанології, Математичне моделювання в географії, Польові географічні дослідження.
  • 3 курс: Фізична географія материків та океанів, Фізична географія України, Соціальна географія, Економічна географія, Географія світового господарства, Регіональна географія, Економічна і соціальна географія України, Краєзнавство і туризм.
  • 4 курс: Основи палеогеографії, Основи гідрогеології, Геологія України, Гідрологія України, Клімат України, Сучасна географічна освіта, Методика викладання географії, Шкільна географія, Комп’ютерні технології в географії, Політична географія, Культурна географія, Рекреаційна географія.
  • 5 курс: Геоінформатика та ГІС-технології, Основи ландшафтної екології, Менеджмент природокористування, Екологія України, Теоретична географія.

Географічні науки[ред.]