Україна і світове господарство (9 клас)

Матеріал з Вікіпідручника

Вивченням географії у 9 класі (Україна і світове господарство) завершується географічна освіта учнів в основній школі на базовому рівні. Провідною метою цього курсу є формування знань про тенденції розвитку національного та світового господарства й визначення місця України в сучасному світі.

Важливим принципом побудови змісту географії у 9 класі є інтеграція, яка реалізується через поєднання суспільно-географічних складових під час вивчення особливостей розвитку та розміщення господарства у світі, Україні та своєму регіоні. Курс має чітко визначену практичну спрямованість, яка реалізується в ході виконання практичних робіт, аналітичних завдань та досліджень. Програмою передбачено виконання семи практичних робіт, з яких чотири є обов'язковими для оцінювання. Вони спрямовані на розвиток умінь і навичок роботи з географічними картами та іншими джерелами інформації.

Завдання курсу[ред.]

Зазначена мета передбачає реалізацію таких завдань:

 • сформувати нові поняття й базові знання про суспільну географію та особливості розвитку сучасного господарства в Україні і світі;
 • ознайомити із структурою світового господарства та її відображенням в економіці України, найважливішими глобальними проблемами людства;
 • навчити виявляти та аналізувати економічні, соціальні й екологічні процеси та явища на глобальному, регіональному і локальному рівнях;
 • показати роль міжнародного співробітництва у розв'язанні глобальних проблем людства;
 • розвивати в учнів пізнавальний інтерес, інтелектуальні та творчі здібності, самостійну навчальну діяльність шляхом пошуку та опрацювання географічної і статистичної інформації з різних джерел.

Структура курсу[ред.]

Вступ[ред.]

 • Об'єкти вивчення економічної географії
 • Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі
 • Економічна географія в системі географічних наук
 • Значення знань з економічної географії

Розділ 1. Національна економіка та світове господарство[ред.]

Тема 1. Національна економіка[ред.]

 • Національна економіка (національне господарство)
 • Поняття "економічний розвиток" та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс людського розвитку (ІЛР)
 • Секторальна модель економіки країни
 • Форми суспільної організації виробництва
 • Форми просторової організації національної економіки
 • Чинники розміщення виробництва

Тема 2. Світове господарство[ред.]

 • Світове господарство (світова економіка), світовий ринок
 • Поняття "спеціалізація території", "міжнародний поділ праці"
 • Типи економічних систем
 • Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній
 • Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією "Центр — периферія"
 • Сучасні тенденції розвитку світового господарства
 • Глобалізація та регіональна економічна інтеграція
 • Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної економіки
 • Міжнародні економічні організації

Розділ 2. Первинний сектор господарства[ред.]

Тема 1. Сільське господарство[ред.]

 • Сільське господарство, його значення в сучасному світі
 • Аграрні суспільства в сучасному світі
 • Аграрні відносини
 • Складники сільського господарства
 • Роль природних чинників (земельних та агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва
 • Землезабезпеченість
 • Сільське господарство України
 • Структура сільськогосподарських угідь в Україні
 • Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства
 • Розвиток кормової бази тваринництва
 • Структура та розміщення тваринництва
 • Зональна спеціалізація сільського господарства України
 • Гірські та приміські сільськогосподарські райони
 • Сільське господарство у своєму регіоні
 • Сільське господарство світу
 • Географія основних зернових і технічних культур та виробництва продукції тваринництва
 • Зональність світового сільського господарства
 • Найбільші країни-виробники та країни-експортери сільськогосподарської продукції

Тема 2. Лісове господарство[ред.]

 • Лісове господарство
 • Основні лісові пояси світу
 • Лісозабезпеченість
 • Лісове господарство в Україні

Тема 3. Добувна промисловість[ред.]

 • Класифікація мінеральних ресурсів за використанням
 • Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами
 • Видобування вугілля, нафти і природного газу
 • Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного газу
 • Найбільші у світі басейни й країни за видобутком кам'яного вугілля, нафти й природного газу
 • Основні й перспективні райони видобування кам'яного вугілля, нафти, природного газу в Україні
 • Видобування металічних руд
 • Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд
 • Країни з найбільшими обсягами видобування залізних, марганцевих руд, руд кольорових, рідкісноземельних і благородних металів
 • Розвиток і розміщення виробництв з видобування залізних і марганцевих руд в Україні
 • Розробка родовищ руд кольорових металів в Україні
 • Видобування інших видів природної сировини в Україні та країнах світу
 • Підприємства добувної промисловості свого регіону

Розділ 3. Вторинний сектор господарства[ред.]

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії[ред.]

 • Значення електроенергетики
 • Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення
 • Паливно-енергетичний баланс
 • Електроенергетика України
 • Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП
 • Використання відновлюваних джерел енергії
 • Підприємства електроенергетики свого регіону
 • Електроенергетика світу
 • Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії в світі
 • Відмінності в структурі виробництва електроенергії на електростанціях різних типів у країнах світу

Тема 2. Металургійне виробництво[ред.]

 • Значення металургійного виробництва в господарстві
 • Сучасні технології виробництва чавуну й сталі
 • Комбінування в чорній металургії
 • Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії
 • Кольорова металургія
 • Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану
 • Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку чорних металів
 • Основні центри виробництва кольорових металів в Україні
 • Металургійне виробництво світу
 • Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних металів
 • Сучасні тенденції розміщення виробництв чавуну, сталі, прокату
 • Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу[ред.]

 • Значення та особливості технології хімічного виробництва
 • Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів
 • Хімічне виробництво в Україні
 • Основні центри виробництва хімічної продукції та чинники їх формування
 • Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків
 • Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств
 • Виробництво деревини й паперу в Україні
 • Найбільші в світі країни-виробники деревини та паперу

Тема 4. Виробництво машин та устаткування[ред.]

 • Роль машинобудування в сучасному світі
 • Різноманітність підприємств та чинники їх розміщення
 • Спеціалізація та кооперування у машинобудування
 • Машинобудування в Україні
 • Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції
 • Підприємства машинобудування свого регіону
 • Машинобудування світу
 • Взаємозв'язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування
 • Найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп'ютерів, робототехніки

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття[ред.]

 • Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію
 • Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні
 • Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття
 • Народні промисли в Україні

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв[ред.]

 • Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти
 • Харчова промисловість в Україні
 • Особливості технологій та чинники розміщення підприємств буряко-цукрового, олійного, маслосироробного, плодоовочеконсервного, рибного, хлібопекарного, макаронного, борошномельного, круп'яного, кондитерського, пивоварного, виноробного виробництв, розливу безалкогольних напоїв, мінеральних вод
 • Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні
 • Виробництво продуктів харчування в світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв'язок з агробізнесом
 • Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу

Розділ 4. Третинний сектор господарства[ред.]

Тема 1. Транспорт[ред.]

 • Транспорт, його роль у національній економіці та формування світового господарства
 • Види транспорту, їхні переваги й недоліки
 • Транспорт України
 • Залізничний транспорт — основний вид транспорту України
 • Найважливіші автомагістралі України
 • Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України
 • Повітряний транспорт
 • Транспортні вузли
 • Міжнародні транспортні коридори на території України
 • Транспорт світу
 • Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів
 • Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості
 • Найбільші судноплавні річки світу
 • Найбільші аеропорти світу
 • Міжнародні транспортні коридори

Тема 2. Торгівля[ред.]

 • Торгівля як вид послуг
 • Форми торгівлі
 • Показники зовнішньої торгівлі
 • Торгівля в Україні
 • Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг
 • Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах
 • Світовий ринок товарів й послуг
 • Основні напрями зовнішньоторговельних зв'язків
 • Світова організація торгівлі
 • Регіональні зони вільної торгівлі (NAFTA, ASEAN та ін.)

Тема 3. Туризм[ред.]

 • Туризм як складова національної економіки, його види
 • Чинники розвитку туризму в регіоні, країні
 • Туристична інфраструктура
 • Туризм в Україні
 • Особливості природних рекреаційних ресурсів
 • Об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні
 • Туристичні райони в Україні
 • Міжнародний туризм
 • Основні туристичні регіони світу
 • Країни світу з найбільшою кількістю об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я[ред.]

 • Роль науки й освіти в суспільстві
 • Особливості наукової й освітньої діяльності як видів економічної діяльності
 • Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси, технопарки
 • Найвідоміші наукові центри у світі та Україні
 • Охорона здоров'я
 • Найвідоміші центри охорони здоров'я в Україні та світі

Тема 5. Фінансові послуги. Комп'ютерне програмування[ред.]

 • Фінансові послуги
 • Світові центри банківсько-фінансової діяльності
 • Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ
 • Країни-офшори
 • Особливості розміщення фінансових установ в Україні
 • Аутсорсинг, його переваги й недоліки
 • Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг)
 • Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ним діяльність
 • Країни-лідери на світовому ринку комп'ютерного програмування

Розділ 5. Глобальні проблеми людства[ред.]

 • Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення
 • Проблема війни і миру
 • Проблема тероризму
 • Екологічна проблема
 • Сировинна й енергетична проблеми
 • Демографічна й продовольча проблеми
 • Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються
 • Взаємозв'язок глобальних проблем
 • Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв'язування
 • Сталий розвиток — стратегія людства на ХХІ століття