Україна у світі: природа, населення (8 клас)

Матеріал з Вікіпідручника

Вивчення географії у 8 класі (Україна у світі: природа, населення) спрямоване на формування науково-географічної картини своєї держави як складника світової спільноти держав на основі комплексного її вивчення. Цей курс допомагає учневі усвідомити себе громадянином України, сформувати знання про природу та населення країни, свого регіону, виховати повагу до українського народу, його культури, відчути себе справжнім патріотом своєї держави. Важливим принципом побудови змісту курсу є інтеграція, що реалізується у поєднанні фізико- та суспільно-географічних складників під час вивчення природних комплексів і населення України та свого регіону з урахуванням уже здобутих знань про природу материків і океанів, населення країн світу з курсу географії, що вивчався у 7 класі. Зокрема, вивчення населення України здійснюється на основі тем про населення світу в курсах географії у 6 та 7 класах та внаслідок поглиблення їх змісту. Особлива роль географії у 8 класі полягає у значному її світоглядному потенціалі й тісних взаємозв'язках змісту із сучасністю та особистим досвідом учнів.

Завдання курсу[ред.]

Для досягнення окресленої мети вивчення географії у 8 класі спрямоване на вирішення таких завдань:

 • сформувати в учнів знання та уявлення про Україну як цілісну країну, в якій відбуваються різноманітні глобальні та регіональні природні, суспільно-географічні та екологічні процеси;
 • розкрити нові поняття і закономірності та поглибити й узагальнити вже сформовані теоретичні знання з фізичної та суспільної географії;
 • сформувати уявлення про окремі поняття суспільно-географічного змісту;
 • продовжити розвиток практичних умінь і навичок самостійної роботи, що сприятимуть активній соціально відповідальній поведінці учнів у географічному просторі країни.

Структура курсу[ред.]

Вступ[ред.]

 • Об'єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України
 • Джерела географічної інформації
 • Географічні відомості про територію України в минулому
 • Дослідження Геродота, Гійома Боплана, Степана Рудницького, сучасні географічні дослідження

Розділ 1. Географічна карта та робота з нею[ред.]

Тема 1. Географічна карта[ред.]

 • Зображення України в картографічних творах
 • Навчальні карти й атласи
 • Національний атлас України, електронні карти
 • Картографічні інтернет-джерела
 • Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи
 • Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах
 • Класифікація карт
 • Способи зображення географічних об'єктів та явищ на картах

Тема 2. Топографічні карти[ред.]

 • Читання та практичне використання топографічних карт

Розділ 2. Географічний простір України[ред.]

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу[ред.]

 • Політична карта світу, її елементи
 • Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне)
 • Державна територія України
 • Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України[ред.]

 • Територіальні зміни кордонів України з ХХ століття
 • Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях

Тема 3. Україна на карті годинних поясів[ред.]

 • Міжнародна система відліку часу
 • Годинні пояси
 • Місцевий час
 • Поясний час
 • Особливості регулювання відліку часу в країнах світу
 • Час в Україні

Розділ 3. Природні умови і ресурси України[ред.]

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси[ред.]

 • Форми земної поверхні
 • Простягання низовин, височин, гір, річкових долин
 • Карта "Фізична поверхня"
 • Геологічна історія Землі
 • Геологічне літочислення
 • Геологічні ери
 • Карта "Тектонічна будова"
 • Основні тектонічні структури
 • Зв'язок рельєфу з тектонічними структурами
 • Геологічна будова
 • Неотектонічні рухи
 • Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини
 • Формування рельєфу
 • Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси
 • Типи рельєфу за походженням
 • Рельєф і діяльність людини
 • Корисні копалини України, їх класифікація за використанням, закономірності поширення
 • Паливні корисні копалини
 • Діючі та перспективні басейни й райони видобування вугілля, нафти, природного газу, торфу
 • Рудні та нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобування
 • Мінеральні води та грязі
 • Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів
 • Особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї місцевості

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси[ред.]

 • Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія
 • Розподіл сонячної енергії по земній поверхні
 • Повітряні маси, що впливають на територію України
 • Атмосферні фронти, циклони та антициклони
 • Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території України
 • Річний та сезонний хід кліматичних показників
 • Кліматична карта
 • Регіональні відмінності клімату
 • Кліматичні ресурси
 • Сезонні погодні умови і погодні явища
 • Несприятливі погодно-кліматичні явища
 • Метеорологічна служба
 • Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами
 • Вплив погодно-кліматичних умов на здоров'я і господарську діяльність людини
 • Охорона атмосферного повітря
 • Кліматичні особливості своєї місцевості

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси[ред.]

 • Склад вод суходолу
 • Поверхневі води
 • Річки
 • Будова річкової долини
 • Основні річкові басейни та системи
 • Вплив рельєфу на річки
 • Характер течії
 • Падіння, похил річки
 • Вплив клімату на формування річкової системи
 • Живлення і водний режим річок, густота річкової мережі
 • Річковий стік, витрати води
 • Озера, їх типи
 • Болота, їх типи і поширення, причини заболочення
 • Водосховища та канали
 • Підземні води
 • Основні артезіанські басейни
 • Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони
 • Води суходолу своєї місцевості

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси[ред.]

 • Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість
 • Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення
 • Карта ґрунтів
 • Ґрунтові ресурси України
 • Ґрунти своєї місцевості
 • Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини
 • Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових ресурсів

Тема 5. Рослинність[ред.]

 • Різноманітність рослинності
 • Закономірності поширення рослинного покриву в Україні
 • Рослинні угруповання
 • Червона та Зелена книги України
 • Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення
 • Рослинність своєї місцевості

Тема 6. Тваринний світ України[ред.]

 • Різноманітність тваринного світу
 • Закономірності поширення тваринного світу в Україні
 • Тварини, занесені до Червоної книги України
 • Вплив людини на тваринний світ
 • Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворенню й охорони
 • Тваринний світ своєї місцевості

Тема 7. Ландшафти України[ред.]

 • Ландшафт як просторово-цілісна система
 • Карта "Ландшафти України"
 • Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах
 • Антропогенні ландшафти
 • Рівнинні ландшафти, їх різноманітність
 • Природні зони України: мішаних лісів і широколистих лісів, лісостепова, степова
 • Використання та охорона рівнинних ландшафтів
 • Гірські ландшафти Українських Карпат і Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона
 • Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх раціонального використання

Тема 8. Природокористування[ред.]

 • Використання природно-ресурсного потенціалу України
 • Основні види забруднень довкілля в Україні
 • Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення
 • Природно-заповідний фонд України
 • Національна екологічна мережа
 • Моніторинг навколишнього середовища
 • Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля
 • Природно-заповідні об'єкти своєї місцевості
 • Природокористування в умовах сталого розвитку

Розділ 4. Населення України та світу[ред.]

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України[ред.]

 • Кількість населення в світі та України
 • Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції
 • Статево-віковий склад населення світу й України
 • Тривалість життя населення
 • Зміна кількості населення в світі та Україні
 • Регіональні відмінності демографічних процесів
 • Демографічна політика
 • Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та в Україні
 • Українська діаспора
 • Міграційна політика

Тема 2. Розселення[ред.]

 • Густота населення
 • Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні
 • Міські і сільські населені пункти
 • Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу
 • Класифікація міст за кількістю населення та функціями
 • міське і сільське населення
 • Урбанізація, причини, що зумовлюють
 • Міські агломерації
 • Мегаполіси
 • Світові міста
 • Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі
 • Субурбанізація
 • Хибна урбанізація

Тема 3. Етнічний склад населення[ред.]

 • Етноси
 • Найпоширеніші мовні сім'ї
 • Однонаціональні та багатонаціональні країни
 • Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності
 • Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення

Тема 4. Релігійний склад населення[ред.]

 • Релігія як явище культури
 • Світові релігії
 • Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні

Тема 5. Зайнятість населення в світі та Україні[ред.]

 • Трудові ресурси
 • Кількість і якість трудових ресурсів
 • Економічно активне населення
 • Зайнятість населення
 • Проблеми зайнятості населення

Розділ 5. Природа та населення свого адміністративного регіону[ред.]

Тема 1. Географічне положення. Адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку[ред.]

 • Географічне положення
 • Адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку

Тема 2. Природа регіону[ред.]

 • Особливості природних умов і ресурсів
 • Природокористування
 • Об'єкти природно-заповідного фонду

Тема 3. Населення регіону[ред.]

 • Кількість та структура населення
 • Етнічний склад
 • Особливості зайнятості населення