Загальна географія (6 клас)

Матеріал з Вікіпідручника

Географія у 6 класі (Загальна географія) – це перший систематичний курс нового шкільного предмета. Під час вивчення загальної географії в учнів формуються уявлення про Землю як природний комплекс, особливості земних оболонок та їх взаємозв'язки. Початковий курс географії також містить відомості про географічні подорожі та дослідження нашої планети, особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, кількість і розміщення її населення, людські раси, положення України та окремих держав на політичній карті світу. Таким чином, у 6 класі розпочинається формування загальної географічної культури школярів та поступове навчання картографічній мові. Учні оволодівають основними географічними уявленнями та поняттями, набувають певних умінь у роботі з різними джерелами географічної інформації.

Завдання курсу[ред.]

Для досягнення окресленої мети вчителю необхідно вирішувати такі навчально-методичні завдання:

 • розвивати пізнавальний інтерес учнів до об'єктів і процесів навколишнього світу;
 • навчити встановлювати зв'язки в системі географічних знань і на цій основі формувати ключові компетентності: вміння вчитися, громадянську, соціальну, підприємницьку, загальнокультурну, здоров’язбережувальну, інформаційну;
 • залучати учнів до практичної діяльності щодо застосування отриманих географічних знань і вмінь у повсякденному житті.

Структура курсу[ред.]

Вступ[ред.]

 • Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства
 • Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини
 • Основні друковані та електронні джерела інформації, їх значення
 • Методи географічних досліджень
 • Особливості організації власних географічних спостережень

Розділ 1. Розвиток географічних знань про Землю[ред.]

Тема 1. Уявлення про Землю[ред.]

 • Уявлення про форму Землі
 • Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі[ред.]

 • Плавання вікінгів
 • Подорожі Марко Поло
 • Пошуки морського шляху в Індію
 • Відкриття Америки Христофором Колумбом
 • Перше навколосвітнє плавання від керівництвом Фернана Магеллана
 • Відкриття Австралії і Антарктиди

Тема 3. Сучасні дослідження[ред.]

 • Дослідження Землі у ХХ та на початку ХХІ століття

Розділ 2. Земля на плані та карті[ред.]

Тема 1. Орієнтування на місцевості[ред.]

 • Способи орієнтування на місцевості
 • Визначення напрямків на місцевості
 • Компас
 • Поняття про азимут

Тема 2. Способи зображення Землі[ред.]

 • Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах
 • Масштаб та його види
 • Умовні знаки плану
 • Абсолютна та відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та за шкалою висот
 • План, його основні ознаки
 • Визначення напрямків на плані
 • Читання плану
 • Географічні карти, їх елементи
 • Легенда карти
 • Масштаб карт
 • Географічні атласи
 • Практичне значення карт

Тема 3. Географічні координати[ред.]

 • Градусна сітка на глобусі й географічній карті
 • Поняття про географічні координати
 • Правила відліку географічної широти і географічної довготи
 • Географічні координати свого населеного пункту

Розділ 3. Оболонки Землі[ред.]

Тема 1. Літосфера[ред.]

 • Внутрішня будова Землі
 • Будова літосфери, її властивості
 • Літосферні плити, наслідки їх переміщення
 • Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі
 • рухи земної кори
 • Землетруси
 • Вулканізм і вулкани, гейзери
 • Сейсмічні пояси Землі
 • Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні
 • Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків
 • Мінерали, гірські породи
 • Корисні копалини та їх значення у житті та діяльності людини
 • Основні форми рельєфу суходолу — гори і рівнини
 • Різноманітність та утворення рівнин на суходолі
 • Найбільші за площею рівнини світу
 • Різноманітність та утворення гір на суходолі
 • Рельєф дна океану
 • Серединно-океанічні хребти — найвищі і найдовші гори Світового океану
 • Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона

Тема 2. Атмосфера[ред.]

 • Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері
 • Добовий і річний хід температури повітря, причини його коливання
 • Кліматична карта
 • Теплові пояси Землі
 • Практичне значення вимірювання температури повітря
 • Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері
 • Вимірювання атмосферного тиску
 • Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними приладами й візуально
 • Утворення бризу
 • Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни
 • Хмари і туман, відмінності в їх утворенні
 • Форми хмар, хмарність
 • Опади, що випадають із хмар та з повітря, їхні види, вимірювання
 • Карта розподілу опадів
 • Погода, її елементи, мінливість
 • Характерна погода за сезонами у своїй місцевості
 • Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди
 • Клімат та основні кліматотвірні чинники
 • Карта кліматичних поясів
 • Зміни клімату
 • Вплив людини на атмосферу

Тема 3. Гідросфера[ред.]

 • Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери
 • Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки
 • Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів
 • Острови в океані
 • Властивості вод Світового океану
 • Рухи води в Світовому океані
 • Життя в океанах і морях
 • Багатства вод Світового океану
 • Океан та людина
 • Води суходолу — поверхневі і підземні
 • Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина
 • Найдовші, найбільші за площею басейну й найповноводніші річки світу
 • Пороги і водоспади
 • Живлення, водний режим і робота річок
 • Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю
 • Найбільші й найглибші озера земної кулі
 • Болота, особливості їх утворення та поширення
 • Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали
 • Льодовики — багаторічні природні скупчення льоду
 • Особливості утворення і поширення льодовиків
 • Багаторічна мерзлота — підземне зледеніння
 • Утворення і поширення багаторічної мерзлоти
 • Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі
 • Термальні і мінеральні води
 • Значення вод суходолу для природи і людини
 • Охорона вод Світового океану і суходолу

Тема 4. Біосфера та ґрунти[ред.]

 • Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі
 • Властивості ґрунтів
 • Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів
 • Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану

Тема 5. Природні комплекси[ред.]

 • Природні комплекси як наслідок взаємозв'язків між компонентами природи
 • Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі, її межі та властивості
 • Природні зони Землі, їх особливості

Розділ 4. Планета людей[ред.]

Тема 1. Кількість і розміщення населення на Землі[ред.]

 • Кількість населення Землі
 • Розселення населення на Землі, його густота
 • Найбільш заселені території земної кулі
 • Людські раси
 • Дослідження Миколи Миклухо-Маклая
 • Найчисельніші народи світу

Тема 2. Держави світу[ред.]

 • Найбільші за площею і чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу

Тема 3. Вплив людини на природу[ред.]

 • Зміни компонентів географічної оболонки під впливом людської діяльності
 • Зміни природних комплексів Землі
 • Забруднення довкілля та його охорона