Географічний простір Землі (11 клас)

Матеріал з Вікіпідручника

Курс географії в 11 класі «Географічний простір Землі» розкриває сутність географічної науки в цілому; інтегрує знання про природу, людину і господарську діяльність; формує в учнів чіткі уявлення про основні закономірності будови і розвитку географічної оболонки та загальні суспільно-географічні закономірності світу з метою забезпечення сталого розвитку.

Вивчення географії в 11 класі спрямовано на реалізацію таких основних завдань:

 • розуміння географічної оболонки як системи, її виникнення, функціонування, закономірності будови і розвитку;
 • оволодіння вміннями вирішувати комплексні завдання, що потребують виявлення географічної ситуації на конкретній території, моделювання природних, соціально-економічних і геоекологічних явищ і процесів з урахуванням просторово-часових умов і чинників;
 • розвиток географічного мислення для орієнтації у проблемах територіальної організації суспільства, його взаємодії з природою, навичок грамотного вирішення побутових та професійно орієнтованих завдань;
 • виховання патріотизму, толерантності до інших народів і культур, соціально-відповідального ставлення до навколишнього середовища під час повсякденної трудової і побутової діяльності;
 • набуття компетентності в сферах: елементарного геоекологічного моделювання і прогнозування; використання різноманітних географічних знань та умінь в побуті і в підготовці до майбутньої професійної діяльності; забезпечення особистої безпеки, життєдіяльності й адаптації до умов навколишнього середовища.

Курс безпосередньо пов'язаний не тільки з попередніми курсами географії, він також інтегрує знання, здобуті на заняттях з економіки, історії, інформатики тощо.

Структура курсу[ред.]

Вступ[ред.]

 • Географія як система наук
 • Об’єкт дослідження географії
 • Поняття «геосистема»
 • Рівні геосистем
 • Пізнавальна та конструктивна роль географії

Розділ 1. Топографія та картографія[ред.]

Тема 1. Топографія[ред.]

Тема 2. Картографія[ред.]

 • Сучасні картографічні твори
 • Математична основа карт
 • Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на загально географічних та тематичних картах
 • Сутність генералізації
 • Електронні карти та глобуси
 • Картографічні інтернет-джерела
 • Навігаційні карти
 • Географічні інформаційні системи (ГІС), дистанційне зондування Землі, сфери їх практичного застосування

Розділ. 2. Загальні закономірності географічної оболонки Землі[ред.]

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети[ред.]

 • Геоїд
 • Показники руху Землі навколо своєї осі
 • Добова ритміка в географічній оболонці
 • Основні види часу
 • Визначення місцевого та поясного часу, перехід від місцевого часу до поясного
 • Пояси освітленості на Землі
 • Сила Коріоліса
 • Змінюваність висоти Сонця над горизонтом та тривалості світлового дня
 • Орбітальний рух Землі: основні характеристики, географічні наслідки
 • Причини зміни пір року
 • Зміна пір року у Північній та Південній півкулях

Тема 2. Географічна оболонка Землі[ред.]

 • Склад, межі та будова географічної оболонки
 • Закономірності географічної оболонки
 • Сучасний етап розвитку географічної оболонки
 • Антропосфера

Тема 3. Геологічне середовище людства[ред.]

 • Властивості літосфери
 • Поняття «геологічне середовище людства»
 • Тектоніка літосферних плит
 • Процеси в надрах і на поверхні Землі, їхні наслідки
 • Небезпека вулканічних, сейсмічних, гравітаційних (зсувних) процесів
 • Рельєф
 • Тектонічні структури та пов’язані з ними форми рельєфу
 • Вплив рельєфу на розселення населення, розвиток і розташування окремих виробництв
 • Ресурсні властивості літосфери
 • Гірські породи та закономірності їх поширення
 • Мінеральні ресурси як чинник розташування видобувних і матеріало-, паливомістких виробництв
 • Забезпеченість мінеральними ресурсами
 • Вплив людини на літосферу
 • Глобальна ресурсна проблема людства

Тема 4. Атмосфера та системи Землі[ред.]

 • Сонячно-земні взаємодії
 • Сонячне випромінювання, відмінності випромінювання і поглинання тепла повітрям, поверхнею гірських порід і води
 • Тропосфера: температурний режим, зміна атмосферного тиску, вітри, вологість, опади
 • Погода
 • Синоптичні карти
 • Клімат
 • Кліматотвірні чинники
 • Кліматична карта
 • Карта кліматичних поясів
 • Характеристика типів клімату за кліматограмами
 • Вплив атмосфери на літосферу: вивітрювання, рельєфоутворення
 • Кліматичні умови як чинник розселення і розташування виробництва та інфраструктурних об’єктів
 • Ресурсний потенціал атмосфери
 • Енергетичні кліматичні ресурси як чинник розвитку відновлюваної енергетики
 • Агрокліматичні ресурси та їх вплив на спеціалізацію сільського господарства
 • Стихійні атмосферні явища, їх прогнозування та засоби протидії
 • Кліматичні зміни на планет

Тема 5. Гідросфера та системи Землі[ред.]

 • Запаси води на Землі
 • Світовий океан та його складові
 • Вплив процесів у літосфері на природу океанів
 • Роль океанів у формуванні гірських порід і рельєфу узбережжя
 • Вплив атмосферних процесів (явищ) на Світовий океан
 • Роль Світового океану у формуванні глобальних і місцевих систем повітряних потоків у нижніх шарах тропосфери
 • Ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів
 • Води суходолу, чинники їх нерівномірного розподілу на материках та по території України
 • Взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу і річкової мережі території
 • Вплив геологічних процесів на формування озер, пластів підземних вод
 • Взаємозв’язок клімату і вод суходолу
 • Прісна вода як ресурс і чинник розміщення населення та виробництва
 • Мінеральні й термальні води: поширення, використання
 • Водозабезпеченість регіонів і країн світу
 • Чинники дефіциту води
 • Сучасні системи очищення води
 • Опріснення морської води

Тема 6. Біосфера та системи Землі[ред.]

 • Біосфера та її складові
 • Закономірності поширення живих організмів на суходолі і в океанах
 • Природні чинники формування ареалів поширення рослин і тварин
 • Біологічні ресурси. Роль живих організмів у формуванні ґрунтів
 • Ґрунт – «дзеркало» ландшафту
 • Типи ґрунтів
 • Вплив ґрунтів на спеціалізацію господарства регіону, країни
 • Природні зони
 • Порівняння карт ґрунтів і природних зон світу та України

Розділ. 3. Загальні суспільно-географічні закономірності світу[ред.]

Тема 1. Географічний простір[ред.]

 • Світосистема як результат і процес формування глобальної єдності в системі «суспільство – природа»
 • Функціонально-компонентний склад світосистеми: демографо-екологічна, економічна, інформаційно-технологічна, соціально-культурна, політична підсистеми
 • Географічний простір, його системоутворювальна роль та характеристики

Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі[ред.]

 • Динаміка чисельності населення світу
 • Природні, соціальні, економічні й екологічні чинники та просторові особливості природного руху населення у світі
 • Демографічний перехід, його фази
 • Статево-вікова, шлюбно-сімейна структура населення
 • Демографічне старіння населення
 • Характеристика демографічної ситуації в країнах за статево-віковими пірамідами
 • Особливості демографічної політики у країнах з різним типом відтворення
 • Міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення населення і його перерозподіл у світі
 • Просторові тенденції міграційних процесів
 • Якість життя як чинник природного і механічного руху населення
 • Демографічні чинники розвитку економіки та спеціалізації країн
 • Демографічні прогнози

Тема 3. Глобальна економіка[ред.]

 • Поняття «глобальна економіка»
 • Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг
 • Система виробництва
 • Географічність міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва
 • Роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки
 • Глобальні ланцюги доданої вартості
 • Міжнародний ринок товарів: сутність, інфраструктура, ціноутворення
 • Виробництво сільськогосподарської продукції у світі: природні, соціальні, економічні чинники, особливості просторової організації
 • Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів, глобальні ринки вугілля, нафти й природного газу
 • Глобальні ланцюги доданої вартості у виробництві чорних металів, алюмінію, міді; чинники та форми спеціалізації країн
 • Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції, чинники участі національних економік у глобальних ланцюгах доданої вартості
 • Виробництво текстилю, одягу, взуття: сучасна просторова організація, чинники міжнародної спеціалізації
 • Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфраструктурний каркас глобальної економіки.

Світовий ринок інвестицій і фінансів

 • Туризм
 • Формування «інформаційного суспільства»

Тема 4. Політична географія та геополітика[ред.]

 • Географічні складники політичної географії: географічний простір, території, географічні місця
 • Політичні складники: політичні інституції, політичні відносини, «сила»
 • Територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів
 • Геополітика, її складові
 • Зовнішня та внутрішня геополітика
 • Геополітика «сили»
 • Різновиди «сили»
 • Взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави

Розділ 4. Суспільна географія України[ред.]

Тема 1. Українська держава[ред.]

 • Українська держава і територія держави України
 • Політико-географічне положення України: глобальне, регіональне, сусідське
 • Політико-економічна оцінка державного кордону України
 • Реформування адміністративно-територіального устрою України

Тема 2. Населення України[ред.]

 • Кількість населення України
 • Відтворення населення: показники та природні, соціальні, економічні чинники народжуваності й смертності, їх просторові відмінності
 • Особливості вікового і статевого складу населення України
 • Міграційні процеси в Україні
 • Українці на світовому і регіональному ринку праці
 • Демографічна політика в Україні
 • Система розселення
 • Міські агломерації, урбанізація, субурбанізація і джентрифікація
 • Особливості сільських населених пунктів

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці[ред.]

 • Сучасні риси національної економіки України
 • Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції, рудної сировини і металів
 • Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні
 • Замкнутий технологічний цикл розроблення і виробництва літаків в Україні, експорт та імпорт авіаракетної техніки
 • Виробництво автомобілів, сільськогосподарської техніки: тенденції розвитку, міжнародне кооперування
 • Місце України в глобальних ланцюгах доданої вартості виробництва та реалізації електронної продукції
 • Виробництва фармацевтичної продукції та побутової хімії: чинники та особливості розташування підприємств
 • Особливості розвитку й просторової організації виробництва меблів, текстилю, одягу, взуття, продуктів харчування
 • Міжнародні транспортні коридори на території України
 • Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні
 • Ресурсний потенціал і перспективи розвитку рекреаційного комплексу в Україні
 • Місце України на світовому ринку інвестицій і запозичень
 • Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні
 • Сучасні форми просторової організації виробництва товарів і послуг в Україні
 • Досвід реалізації планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах та стратегія збалансованого розвитку України